Vyberte si vzor splnomocnenia, v ktorej splnomocniteľ dáva plnú moc splnomocnencovi na zastupovanie v dedičskom konaní
Vložené: 6.apríla 2010 10:47
Zobrazené: 119 101 x
Stiahnuté: 7 848 x
Ponúkame vzor závetu, v ktorej poručiteľ vyjadruje svoju poslednú vôľu a určí dediča alebo dedičov svojho majetku za prítomnosti svedkov, ktorí svojím podpisom potvrdia platnosť tohto závetu.
Vložené: 16.júna 2010 12:10
Zobrazené: 98 493 x
Stiahnuté: 8 155 x
Vyberte si vzor návrhu, v ktorom žiadate o dodatočné prejednanie dedičstva, keďže sa objavil nový majetok predtým nezahrnutý do dedičského konania.
Vložené: 6.apríla 2010 14:19
Zobrazené: 85 395 x
Stiahnuté: 6 071 x
Ponúkame vzor písomného prehlásenia do rúk notára, že dedič sa vzdáva svojho práva na dedičstvo po poručiteľovi z dôvodu zdedenia aj veľkých dlhov.
Vložené: 6.apríla 2010 13:22
Zobrazené: 45 219 x
Stiahnuté: 2 048 x
Ponúkame vám vzor závetu pre prípad,že dedičov je viac.
Vložené: 31.augusta 2010 09:57
Zobrazené: 42 948 x
Stiahnuté: 2 559 x
Vyberte si vzor žiadosti, v ktorej dávate ako žiadateľ a možný dedič podnet na začatie dedičského konania po poručiteľovi na okresný súd.
Vložené: 6.apríla 2010 13:49
Zobrazené: 40 060 x
Stiahnuté: 2 033 x
Závažným dokumentom v rámci dedičského konania môže byť aj Listina o vydedení. Uvedený vzor sa spisuje napr. v prípade, že dedič sa o poručiteľa za jeho života nestará a ten ho následne do svojej záveti neuvedie a vydedí.
Vložené: 17.júna 2010 09:54
Zobrazené: 34 970 x
Stiahnuté: 2 386 x
Ponúkame Vám vzor návrhu na začatie dedičského konania podanom na okresnom súde, nakoľko sa po zosnulom z roku 1944 zistil novoobjavený majetok.
Vložené: 31.júla 2012 11:38
Zobrazené: 23 238 x
Stiahnuté: 526 x
Nájdite si vzor plnej moci, na základe ktorej splnomocnená osoba odovzdá Váš závet do notárskej úschovy. Splnomocnenie.
Vložené: 13.apríla 2010 16:52
Zobrazené: 23 038 x
Stiahnuté: 1 600 x
Potrebujete vzor námietky, kde sa odvolávate voči listine o vydedení, na základe ktorej vás poručiteľ zbavil práva na dedičstvo? Vzor odvolania nájdete tu.
Vložené: 13.apríla 2010 16:03
Zobrazené: 14 739 x
Stiahnuté: 984 x

Dedičské konanie a jeho pravidlá

Dedičské konanie je konanie pred úradom, ktorým už nemusí byť výlučne súd. Práve z dôvodu, aby sa dedičské konanie zbytočne nenaťahovalo a zefektívnilo, majú právomoc vydávať osvedčenia o dedičstve aj poverení notári. Ich uznesenia v rámci dedičského konania majú rovnakú váhu a musia byť akceptované. Ak vznikne námietka, rieši sa formou odvolania, ktorá už postupuje na vyššie orgány.

Dedičské konanie pozná viacero prípadov, ktoré nastávajú pri dedení. Najjednoduchším prípadom je ten, kedy poručiteľ nemá majetok. Ide však o smutnejšiu skutočnosť. Jednoduchšie je len riešenie v rámci súdu, pretože dedičské konanie sa v tomto prípade zastavuje.

Ak poručiteľ disponoval istým majetkom a tento sa stal predmetom dedičského konania, je možností priebehu viacero. Rozhodujúcim faktom je, či poručiteľ zanechal po sebe závet alebo nie. Ak poslednú vôľu zanechal, ide o dedičské konanie zo závetu. Ak nie, ide o dedičské konanie zo zákona. V prípade závetu by sa dedičské konanie malo riadiť podľa tohto dokumentu a tým pádom rozdeliť majetok takým spôsobom, aký je uvedený. Samozrejme sa musí overiť, či ide o dokument platný. Aj po vynesení uznesenia majú však účastníci dedičského konania právo odvolať sa, ak majú pocit, že nebolo rozhodnuté správne.

Ak závet spísaný nebol, nastupuje už spomínané dedičské konanie zo zákona. Je teda v zákone presne definované, ktoré osoby, v akom poradí, majú na daný majetok poručiteľa právny nárok.

Ide o niekoľko skupín dedičov, ktorých sa dedičské konanie týka:

  1. deti, manžel (manželka) – dedia rovnakým dielom alebo ich potomkovia
  2. manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, čo s poručiteľom žili v spoločnej domácnosti najmenej 1 rok pred smrťou
  3. súrodenci a ďalej tí, čo s poručiteľom žili v spoločnej domácnosti najmenej 1 rok pred smrťou
  4. prarodičia poručiteľa

Samozrejme následné vzťahy, ktoré dedičské konanie rieši a súvislosti, kto kedy dedí a kto nie, sú oveľa komplikovanejšie. Je potrebné splniť presné podmienky, aby bolo dedičstvo pridelené konkrétnemu dedičovi. Dedičské konanie ako konanie pred súdom preto upravuje Občiansky súdny poriadok, konkrétne jeho Piata hlava, kde sa presne dedičské konanie a jeho priebeh ako aj jednotlivé možnosti uvádzajú.

Stručné zhrnutia:

  • Dedičské konanie je konanie o dedičstve.
  • Dedičské konanie určí dediča alebo viacerých dedičov majetku po poručiteľovi.
  • Dedičské konanie a jeho výsledok určí nielen práva, ale aj povinnosti dedičov.
  • Dedičské konanie môže prebiehať na základe zákona alebo závetu.
  • Dedičské konanie je proces riadiaci sa Občianskym súdnym poriadkom.
  • Dedičské konanie je v réžii notárov aj sudcov.