Žaloba

Návrh na začatie súdneho konania nazývame žalobou. Žaloba je procesný úkon, ktorým sa žalobca obracia na súd a žiada o ochranu svojich porušených alebo ohrozených práv, prípadne uplatňuje iný návrh, ktorý má byť prejednaný v sporovom konaní, napríklad návrh na rozvod manželstva. Podľa Občianskeho súdneho poriadku žalobu (návrh) podáva žalobca alebo aj "navrhovateľ". Žaloba musí vždy smerovať voči konkrétnej osobe alebo osobám, proti ktorým žalobca ochranu požaduje, táto osoba sa nazýva žalovaný tiež "odporca". Žaloba musí byť vždy písomná a musí obsahovať meno (názov) a bydlisko (sídlo) žalobcu, meno (názov) a bydlisko (sídlo) žalovaného, musí z nej byť jasné, čoho sa žalobca domáha, opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov, ktoré na dokázanie týchto skutočností žalobca navrhuje. Za podanie žaloby sa spravidla platí súdny poplatok. K jednoduchému napísaniu žaloby si stačí stiahnuť vzor žaloby na našom portály zadarmo.

Žaloba - vzory

Ako spísať žalobu?
Spísať a podať žalobu je možné aj bez pomoci právnika. Na základe uvedeného vzoru si ju vytvoríte jednoducho aj sami.

Vložené: 25.mája 2010 13:51
Zobrazené: 65075x
Stiahnuté: 3708x
Platobný rozkaz
Nájdite si vzor rozhodnutia súdu - platobný rozkaz, z ktorého Vám plynie povinnosť uhradiť prejednávanú dlžnú sumu alebo podať v zákonnej lehote odvolanie.

Vložené: 3.augusta 2010 14:00
Zobrazené: 35194x
Stiahnuté: 2903x
Žaloba o vysporiadanie spoločného majetku manželov
Vzor žaloby o vysporiadanie spoločného majetku po rozvode manželov, ktorú podáva manželka a navrhuje konkrétne rozdelenie majetku.

Vložené: 13.mája 2010 15:10
Zobrazené: 33731x
Stiahnuté: 1645x
Žaloba o zvýšenie výživného
Vyberte si vzor žaloby, v ktorej rodič ako žalobca žiada od druhého rodiča zvýšenie výživného na ich maloleté dieťa z dôvodu, že nemá dostatok finančných prostriedkov na jeho potreby a druhý rodič nimi evidentne disponuje.

Vložené: 1.júna 2010 16:00
Zobrazené: 29974x
Stiahnuté: 2402x
Návrh na určenie príspevku na výživu rozvedenej manželky
Ponúkame návrh k súdu, aby stanovil povinnosť manželovi prispievať na domácnosť a výživu bývalej manželke, ktorá je nezamestnaná a má vo výchove ich spoločné maloleté dieťa

Vložené: 14.mája 2010 10:46
Zobrazené: 29545x
Stiahnuté: 2726x
Návrh na platobný rozkaz
Ponúkame vám vzor návrhu na platobný rozkaz,v ktorom žalobca žiada splatenie zapožičanej sumy od žalovaného.

Vložené: 18.augusta 2010 11:46
Zobrazené: 27488x
Stiahnuté: 2567x
Dovolanie
Ponúkame vzor dovolania na Najvyšší súd SR, ktorý podáva žalobca prostredníctvom svojho advokáta proti rozhodnutiu súdu nižšieho stupňa a navrhuje nový rozsudok.

Vložené: 27.augusta 2010 15:15
Zobrazené: 25922x
Stiahnuté: 1317x
Žaloba o vrátenie požičaných peňazí
Vyberte si vzor žaloby, kde žalobca ako veriteľ žaluje dlžníka z dôvodu nevrátenia požičaných peňazí

Vložené: 19.marca 2010 13:31
Zobrazené: 22243x
Stiahnuté: 1914x
Žaloba o zrušenie podielového spoluvlastníctva
Vyberte si vzor žaloby, kde má súd rozhodnúť, že spoločnú nehnuteľnosť dostane do vlastníctva jeden zo spoluvlastníkov s tým, že druhého vyplatí a tým sa zruší podielové spoluvlastníctvo.

Vložené: 23.apríla 2010 12:36
Zobrazené: 20921x
Stiahnuté: 1227x
Vyjadrenie žalovaného k žalobe
Nájdite vzor vyjadrenia žalovaného k žalobe o odstránení chýb, ktoré vznikli v dôsledku dodania menšieho počtu tovaru.

Vložené: 2.septembra 2010 12:11
Zobrazené: 19583x
Stiahnuté: 545x
Žaloba o náhradu škody špôsobenej nesplnením povinnosti zo záväzkového plnenia
Ponúkame vzor žaloby, kde žalobca žiada od žalovaného náhradu škody z dôvodu, že nedodržal zmluvné podmienky z kúpnej zmluvy o dodaní tovaru a tým mu spôsobil peňažnú škodu.

Vložené: 23.marca 2010 15:17
Zobrazené: 19075x
Stiahnuté: 848x
Žaloba o vypratanie bytu z dôvodu uplynutia doby nájmu
Nájdite si vzor žaloby, kde žalobca požaduje, aby nájomca vysťahoval byt, na ktorý mu uplynula doba nájmu a on toto vypratanie odmieta.

Vložené: 20.apríla 2010 14:21
Zobrazené: 16870x
Stiahnuté: 770x
Žaloba na určenie vlastníckeho práva
Ponúkame vzor žaloby na určenie vlastníckeho práva k podielu nehnuteľnosti, pretože žalovaný odmieta tento podiel poskytnúť žalobcovi ako spolumajiteľovi a užíva ho ako vcelku svoj.

Vložené: 24.augusta 2010 12:25
Zobrazené: 16569x
Stiahnuté: 713x
Žaloba na určenie pravosti pohľadávky
Ponúkame vzor žaloby na určenie pravosti pohľadávky, ktorú podáva navrhovateľ na dlžníka - úpadcu, ktorý sa dostal do konkurzu a má správcu konkurznej podstaty a pohľadávku voči veriteľovi si nesplnil.

Vložené: 3.augusta 2010 11:33
Zobrazené: 16245x
Stiahnuté: 1034x
Uplatnenie námietky premlčania dlžníkom
Vyberte si vzor uplatnenia námietky premlčania dlžníkom, ktorý nemusí zaplatiť žalobcovi kúpnu cenu, pretože žalobu na úhradu podal po uplynutí premlčacej lehoty.

Vložené: 10.novembra 2010 12:55
Zobrazené: 16004x
Stiahnuté: 610x