Odvolanie

Odvolanie alebo aj riadny opravný prostriedok je vyjadrením nesúhlasu s rozhodnutím správneho orgánu. Podať odvolanie je možné na základe stanovených podmienok. V každom prípade sa však musí dodržať zákonná lehota pre podanie odvolania, ktorou je spravidla 15 dní. Rovnako musí odvolanie obsahovať podstatné náležitosti. Odvolanie je možné podať spravidla proti všetkým rozhodnutiam súdu prvého stupňa, niekedy to však nie je možné. Niektoré z nich sú uvedené v Občianskom súdnom poriadku § 202 ods. 2,3,4. Ak teda vznikla situácia, že súd nerozhodol vo Váš prospech alebo s rozhodnutím nesúhlasíte, môžete podať odvolanie. Treba však prihliadať aj na konkrétnu situáciu a konkrétny spor, či je odvolanie možné. Spravidla túto možnosť sudca po vynesení rozsudku dáva účastníkom konania. Je potom potrebné spísať odvolanie, v čom Vám môžu jednoznačne podať pomocnú ruku uvedené vzory. Na ich základe si viete zostaviť odvolanie pre Váš konkrétny prípad. Využite preto vzory zadarmo a stiahnite si príslušné odvolanie.

Odvolanie - vzory

Odvolanie k súdu
Vyberte si vzor odvolania proti rozhodnutiu Okresného súdu, ak žalobca nesúhlasí s vyneseným rozsudkom a domáha sa nového rozhodnutia.

Vložené: 28.júla 2010 09:46
Zobrazené: 62086x
Stiahnuté: 2513x
Ako spísať námietku?
Potrebujete radu, ako spísať námietku pre rôzne situácie, napr. nespôsobilosť dediča, odobratie invalidného dôchodku a podobne? Poradíme Vám a poskytneme aj potrebný a užitočný vzor.

Vložené: 27.mája 2010 16:37
Zobrazené: 59768x
Stiahnuté: 2408x
Odvolanie proti uzneseniu o príklepe
Ponúkame vzor odvolania pre prípad, že potrebujete zrušiť uznesenie súdu o príklepe

Vložené: 11.marca 2010 13:16
Zobrazené: 39366x
Stiahnuté: 2570x
Odvolanie voči odobratiu invalidného dôchodku
Ponúkame vzor odvolania podaný na súde, aby Vám sociálnou poisťovňou nebol odobraný invalidný dôchodok, na ktorý máte podľa svojho zdravotného stavu nárok.

Vložené: 2.júna 2010 16:02
Zobrazené: 37447x
Stiahnuté: 1791x
Odvolanie voči rozhodnutiu o nepridelení lôžka na internáte
Ponúkame vám vzor odvolania voči rozhodnutiu o nepridelení lôžka na internáte, v ktorom žiadateľ uvádza dôvody, prečo o pridelenie lôžka opakovane žiada.

Vložené: 17.augusta 2010 14:24
Zobrazené: 36598x
Stiahnuté: 918x
Platobný rozkaz
Nájdite si vzor rozhodnutia súdu - platobný rozkaz, z ktorého Vám plynie povinnosť uhradiť prejednávanú dlžnú sumu alebo podať v zákonnej lehote odvolanie.

Vložené: 3.augusta 2010 14:00
Zobrazené: 35194x
Stiahnuté: 2903x
Dovolanie
Ponúkame vzor dovolania na Najvyšší súd SR, ktorý podáva žalobca prostredníctvom svojho advokáta proti rozhodnutiu súdu nižšieho stupňa a navrhuje nový rozsudok.

Vložené: 27.augusta 2010 15:15
Zobrazené: 25922x
Stiahnuté: 1317x
Odvolanie poškodeného proti rozsudku
Vyberte si vzor odvolania, ktoré podáva poškodený, pretože súd na predchádzajúcom konaní nevyhovel jeho požiadavkám.

Vložené: 31.mája 2010 16:22
Zobrazené: 25661x
Stiahnuté: 1411x
Odvolanie žalobcu proti rozsudku súdu
Nájdite si vzor odvolania proti rozsudku okresného súdu, ktoré podáva žalobca z dôvodu, že nesúhlasí s predchádzajúcim rozhodnutím súdu a žiada nové rozhodnutie.

Vložené: 1.júna 2010 10:26
Zobrazené: 19327x
Stiahnuté: 1145x
Námietka voči listine o vydedení
Potrebujete vzor námietky, kde sa odvolávate voči listine o vydedení, na základe ktorej vás poručiteľ zbavil práva na dedičstvo? Vzor odvolania nájdete tu.

Vložené: 13.apríla 2010 16:03
Zobrazené: 14739x
Stiahnuté: 984x
Odvolanie závetu
Ponúkame Vám vzor odvolania závetu, v ktorom nie je uvedený dôvod odvolania.

Vložené: 31.augusta 2010 12:30
Zobrazené: 11131x
Stiahnuté: 709x
Vyjadrenie žalovaného k žalobe o náhradu škody pri náhradnej kúpe
Ponúkame vzor ako napísať vyjadrenie žalovaného - odvolanie - k žalobe o náhradu škody so všetkými potrebnými informáciami.

Vložené: 22.marca 2010 16:23
Zobrazené: 10178x
Stiahnuté: 889x
Námietka voči dedičskej nespôsobilosti dediča po poručiteľovi
Vyberte si vzor námietky pre prípad, že dedič po poručiteľovi je nespôsobilý na získanie dedičstva z dôvodu stíhania za spáchanie trestného činu.

Vložené: 13.apríla 2010 16:34
Zobrazené: 6263x
Stiahnuté: 519x
Odvolanie proti rozsudku o odstúpenie od kúpnej zmluvy
Ponúkame vzor odvolania proti rozsudku z okresného súdu o odstúpení od kúpnej zmluvy, s ktorým žalobca nesúhlasí a žiada o prerokovanie ďalších skutočností.

Vložené: 1.júna 2010 14:30
Zobrazené: 4803x
Stiahnuté: 452x
Odvolanie predchádzajúceho písomného súhlasu so zárobkovou činnosťou
Nájdite si vzor odvolania, kde zamestnávateľ odvoláva svoje predchádzajúce povolenie na vedľajšiu zárobkovú činnosť zamestnanca.

Vložené: 7.septembra 2010 14:11
Zobrazené: 3796x
Stiahnuté: 309x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa