Výpoveď

Zmlúv, ktoré poskytujú výpoveď je hneď viacero. Výpoveď poistnej zmluvy, nájomnej zmluvy, zmluvy o pripojení dohody o pracovnej činnosti sú príklady niektorých druhov zmlúv pre výpoveď. Všeobecne je výpoveď konštitutívny prejav jednej strany, že daný právny (prípadne iný) pomer má byť v budúcnosti zrušený. Výpoveď je zmluva v ktorej zamestnanec, nájomca, žiadateľ vypovedá predošlú zmluvu buď fyzickej, právnickej osobe alebo firme, čiže dáva výpoveď. Vyskytuje sa spravidla v zmluvách na dobu neurčitú. Najčastejšie sa výpoveď viaže k zamestnaniu, čiže snaha zamestnanca alebo zamestnávateľa ukončiť pracovný pomer. V takom prípade je potrebné si výpoveď správne načasovať, pretože výpovedná doba začína plynúť až v prvý deň nasledujúceho mesiaca. Výpoveď musí obsahovať údaje o žiadateľovi, ktorý ju dáva, údaje o firme, vec, dátum vzniku zmluvného pomeru a skončenia výpovednej doby, podpis, dátum. Pre výpoveď je príznačné, že účinok výpovede nenastáva daním výpovede, ale až po uplynutí tzv. výpovednej lehoty, teda istého zákonom, zmluvou či inak predpísaného obdobia.

Výpoveď - vzory

Výpoveď nájomnej zmluvy
Ponúkame vzor výpovede nájomnej zmluvy zo strany nájomcu, ktorou sa tak ukončuje prenájom bytu medzi prenajímateľom a nájomcom.

Vložené: 13.augusta 2010 12:44
Zobrazené: 251589x
Stiahnuté: 11838x
Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou
Vyberte si vzor oznámenia o výpovedi zo strany zamestnanca v prípade, že zamestnávateľ nereagoval na žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou

Vložené: 31.augusta 2010 14:42
Zobrazené: 174611x
Stiahnuté: 19083x
Výpoveď zmluvy o pripojení
Nájdite si vzor výpovede zmluvy o pripojení a poskytovaní služieb Digi TV, ktorú ruší zriaďovateľ z dôvodu, že už naďalej takéto služby nevyužíva a žiada o zrušenie.

Vložené: 13.augusta 2010 13:59
Zobrazené: 155096x
Stiahnuté: 9432x
Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou
Ponúkame vzor žiadosti o rozviazanie pracovného pomeru dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom zo strany zamestnanca s uvedením dôvodu. Výpoveď zo zamestnania dohodou.

Vložené: 29.júla 2010 14:53
Zobrazené: 150007x
Stiahnuté: 23207x
Výpoveď dohody o pracovnej činnosti
Ponúkame Vám jednoduchý vzor výpovede pracovnej činnosti, ktorú podáva zamestnanec zamestnávateľovi na základe dohody.

Vložené: 31.augusta 2010 14:09
Zobrazené: 128385x
Stiahnuté: 7146x
Dohoda o rozviazaní dohody o vykonaní práce
Potrebujete spísať dohodu o rozviazaní dohody o vykonaní práce? Stiahnite si a využite jednoduchý vzor, ktorý obsahuje všetky potrebné údaje.

Vložené: 25.augusta 2010 15:20
Zobrazené: 119039x
Stiahnuté: 8053x
Výpoveď zmluvy o internetovom pripojení
Ponúkame vám vzor výpovede internetového pripojenia, v ktorej žiadateľ vypovedá zmluvu uzavretú s danou spoločnosťou poskytujúcou internetové pripojenie.

Vložené: 17.augusta 2010 11:45
Zobrazené: 115227x
Stiahnuté: 3167x
Výpoveď poistnej zmluvy o životnom poistení
Vyberte si vzor výpovede o životnom poistení, ktoré vypovedáte podľa § 800 Občianskeho zákonníka.

Vložené: 14.júna 2010 09:35
Zobrazené: 104268x
Stiahnuté: 7526x
Pracovný posudok
Vyberte si pracovný posudok, ktorým zamestnávateľ posudzuje pracovný výkon zamestnanca po odchode z danej práce a vyjadruje sa k jeho schopnostiam a znalostiam. Slúži ako možné východisko pre ďalšieho zamestnávateľa na posúdenie zamestnanca.

Vložené: 29.júla 2010 12:59
Zobrazené: 88838x
Stiahnuté: 4695x
Výpoveď poistnej zmluvy k dátumu výročia zmluvy
Ponúkame vzor výpovede poistnej zmluvy v prípade, že poistník ju vypovedá poisťovni k dátumu výročia zmluvy s ohľadom na zákonom stanovenú 6-týždňovú lehotu na podanie výpovede.

Vložené: 21.mája 2010 09:14
Zobrazené: 70653x
Stiahnuté: 6626x
Ukončenie zmluvy o spolupráci
Ponúkame Vám vzor výpovede zmluvy o spolupráci, ktorú podáva jedna zo strán bez udania dôvodu na základe zmluvy a s výpovednou lehotou dva mesiace.

Vložené: 9.júla 2010 14:21
Zobrazené: 70513x
Stiahnuté: 3903x
Výpoveď v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca
Ponúkame vám vzor výpovede v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca, v ktorej uvádza aj jej dôvod.

Vložené: 19.augusta 2010 10:03
Zobrazené: 54742x
Stiahnuté: 3239x
Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy
Vyberte si vzor žiadosti o ukončenie nájomnej zmluvy zo strany nájomcu ešte pred uplynutím doby nájmu, pretože zanikla možnosť a dôvod, pre ktorý túto nájomnú zmluvu uzatvoril.

Vložené: 6.augusta 2010 15:20
Zobrazené: 49307x
Stiahnuté: 2316x
Okamžité zrušenie pracovného pomeru
Ponúkame vzor okamžitého zrušenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z dôvodu spáchania trestného činu zamestnancom a jeho odsúdenia.

Vložené: 31.augusta 2010 15:46
Zobrazené: 44162x
Stiahnuté: 3368x
Výpoveď poistnej zmluvy havarijného poistenia
Vyberte si vzor výpovede poistnej zmluvy na havarijné poistenie vozidla ku koncu poistného obdobia.

Vložené: 24.júna 2010 09:52
Zobrazené: 41882x
Stiahnuté: 6597x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa