Závet – viac dedičov

Alternatívny názov: Závet v prípade viacerých dedičov

Popis: Ponúkame vám vzor závetu pre prípad,že dedičov je viac.

vložené: 31.augusta 2010 09:57
zobrazené: 42948

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Závet – viac dedičov

Poručiteľ:
Ján Pekný
Letná 15, 896 55 Trnava
r. č.: 123456/8963
Svedok:
Jana Mladá
Romanova 13, 789 66 Bratislava
r. č.: 569789/8963
Svedok:
Karol Múdry
Dolnozemská 1, 852 35 Trnava
r. č.: 458966/7896      
Ja, dolu podpísaný Ján Pekný, vyhotovujem pre prípad svojej smrti a po zrelej úvahe tento závet:

Čl.1

1.1
Všetky nehnuteľnosti nachádzajúce sa v mojom výlučnom vlastníctve, teda:

o rodinný dom v Trnave 789 66, Jarná 78
o stavebnú parcelu č. 125/78. výmera 500 m2 (zastavaná plocha)
o pozemková parcela č. 123/7, výmera 100 m2 (záhrada)

1.2
Všetky nehnuteľnosti sú zapísané v katastre nehnuteľností v Katastrálnom úrade v Trnave na LV č. 17,pre katastrálne územie Trnava, mesto Trnava.

odkazujem rovným dielom

1.3
Peter Starý, bytom Trnavská 18, 789 99 Trnava, r. č.: 123456/8966 (prvý dedič)

1.4
Pavol Majer, bytom Hlavná 29, 896 66 Bratislava, r. č.: 789658/8596 (druhý dedič)


Čl.2

2.1
Automobil zn. Škoda Felícia, evidenčné číslo BA 123 AA

odkazujem

2.2
Alena Kollárová, bytom Nábrežná 19, 789 55 Trnava, r. č. 123456/9696 (tretí dedič).

Čl.3

3.1
Ostatné hnuteľné veci a finančnú hotovosť

odkazujem

3.2
Katarína Slabá, bytom Romanova 18, 896 99 Trnava, r. č. 12598/8796 (štvrtý dedič).

V Trnave, dňa 31. augusta 2010

................................
Ján Pekný

Svedkovia:

......................
Jana Mladá
......................
Karol Múdry

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa