Zmluva o spolupráci

Zmluva o vzájomnej spolupráci sa uzatvára medzi zmluvnými stranami, v ktorej účastníci prehlasujú, že majú záujem o vzájomnú spoluprácu, v určitej oblasti za podmienok uzavretých v tejto zmluve. Zmluva sa uzatvára v súlade s ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Zmluva o vzájomnej spolupráci nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. K základným parametrom zmluvy patria - úvodné ustanovenia, predmet zmluvy, práva a povinnosti zmluvných strán, všeobecné a záverečné ustanovenia. V zmluve sa ustanovuje aj trvanie zmluvného vzťahu, prípadne jeho ukončenie. Dohoda o vzájomnej spolupráci poskytuje obom stranám predchádzanie prípadným rizikám, ktoré by sa mohli vyskytnúť počas plnenia zmluvy. Online zmluva na stiahnutie zadarmo poskytuje rýchle riešenie Vašich problémov pri uzatváraní a vypisovaní zmluvy o vzájomnej spolupráci.

Zmluva o spolupráci - vzory

Ukončenie zmluvy o spolupráci
Ponúkame Vám vzor výpovede zmluvy o spolupráci, ktorú podáva jedna zo strán bez udania dôvodu na základe zmluvy a s výpovednou lehotou dva mesiace.

Vložené: 9.júla 2010 14:21
Zobrazené: 70513x
Stiahnuté: 3903x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa