Závet

Ponúkame vzor závetu, v ktorej poručiteľ vyjadruje svoju poslednú vôľu a určí dediča alebo dedičov svojho majetku za prítomnosti svedkov, ktorí svojím podpisom potvrdia platnosť tohto závetu.

Vložené: 16.júna 2010 12:10
Zobrazené: 98493x
Stiahnuté: 8152x

Závet – viac dedičov

Ponúkame vám vzor závetu pre prípad,že dedičov je viac.

Vložené: 31.augusta 2010 09:57
Zobrazené: 42948x
Stiahnuté: 2558x

Plná moc na odovdzanie závetu do notárskej úschovy.

Nájdite si vzor plnej moci, na základe ktorej splnomocnená osoba odovzdá Váš závet do notárskej úschovy. Splnomocnenie.

Vložené: 13.apríla 2010 16:52
Zobrazené: 23038x
Stiahnuté: 1600x

Odvolanie závetu

Ponúkame Vám vzor odvolania závetu, v ktorom nie je uvedený dôvod odvolania.

Vložené: 31.augusta 2010 12:30
Zobrazené: 11131x
Stiahnuté: 709x

Zvláštna plná moc na prevzatie závetu z notárskej úschovy

Vyberte si vzor plnej moci, na základe ktorej splnomocnenec prevezme závet z notárskej úschovy za splnomocniteľa.

Vložené: 13.apríla 2010 17:03
Zobrazené: 8888x
Stiahnuté: 830x

Súhlas s vydaním rovnopisu z notárskej zápisnice

Nájdite si vzor súhlasu, kde poručiteľ povoľuje vydanie rovnopisu z notárskej zápisnice k nahliadnutiu budúcemu dedičovi.

Vložené: 13.apríla 2010 17:20
Zobrazené: 7632x
Stiahnuté: 602x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa