Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku

Alternatívny názov: Znovuprejednanie dedičstva z dôvodu objavenia ďalšieho majetku. Obnova konania

Popis: Vyberte si vzor návrhu, v ktorom žiadate o dodatočné prejednanie dedičstva, keďže sa objavil nový majetok predtým nezahrnutý do dedičského konania.

vložené: 6.apríla 2010 14:19
zobrazené: 85395

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku
(§ 460 OZ a § 175x O. s. p.)

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

navrhovateľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
I.

Moja matka Jana Vážna, rodená Moravská, nar. 10.02.1938, naposledy bytom Prievozská 25, 852 01 Bratislava, zomrela 04.11.2010.

Dôkaz
Úmrtný list
Dedičstvo po menovanej poručiteľke – nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. úz. Bratislava - Ružinov – dom číslo 1520/89 a dvor vo výmere 50 m2 a parc. č. 1585 – záhrada vo výmere 100 m2, ktoré poručiteľka vlastnila v celosti, som nadobudol ja. Uvedená skutočnosť vyplýva z rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I. z 15.02.2010, č.k. 1258/10. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 25.02.2010.

Dôkaz:
Spis OS 158/96
II.

Nedopatrením došlo k tomu, že v pôvodnom dedičskom konaní po mojej matke (vedenom na Okresnom súde Bratislave I. pod sp. OS 158/96) nebola prejednaná ďalšia nehnuteľnosť nachádzajúca sa na Rázusovej ulici 6, Bratislava, kat. úz. Bratislava – Rača, parc. č. 12345 – záhrada vo výmere 180 m2. Predmetná nehnuteľnosť je v katastri nehnuteľností vedená na meno mojej matky. Podľa znaleckého posudku znalca Ing. Miroslava Pekného má predmetná záhrada hodnotu 6 000,- EUR.

Dôkaz:
Výpis z katastra nehnuteľností LV č. 9876/54
Znalecký posudok Ing. Miroslava Pekného č. 123
III.

Záhradu, ktorá v pôvodnom dedičskom konaní po poručiteľke nebola prejednaná, chcem predať, no zatiaľ nemôžem preukázať, že som ju nadobudla do svojho vlastníctva.
Z uvedeného dôvodu navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vyniesol toto

u z n e s e n i e :

Súd potvrdzuje nadobudnutie dedičstva – nehnuteľnosti v kat. úz. Bratislava - Rača, vedenej na LV č. 9876/54 ako parc. č. 12345 – záhrada vo výmere 180 m2 po poručiteľke Jane Vážnej, zomrelej 04.11.2009, jedinému dedičovi Jánovi Vážnemu, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
navrhovateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa