Plná moc na zastupovanie v dedičskom konaní

Vyberte si vzor splnomocnenia, v ktorej splnomocniteľ dáva plnú moc splnomocnencovi na zastupovanie v dedičskom konaní

Vložené: 6.apríla 2010 10:47
Zobrazené: 119101x
Stiahnuté: 7843x

Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku

Vyberte si vzor návrhu, v ktorom žiadate o dodatočné prejednanie dedičstva, keďže sa objavil nový majetok predtým nezahrnutý do dedičského konania.

Vložené: 6.apríla 2010 14:19
Zobrazené: 85395x
Stiahnuté: 6071x

Písomné prehlásenie o odmietnutí dedičstva

Ponúkame vzor písomného prehlásenia do rúk notára, že dedič sa vzdáva svojho práva na dedičstvo po poručiteľovi z dôvodu zdedenia aj veľkých dlhov.

Vložené: 6.apríla 2010 13:22
Zobrazené: 45219x
Stiahnuté: 2047x

Podnet na zahájenie dedičského konania

Vyberte si vzor žiadosti, v ktorej dávate ako žiadateľ a možný dedič podnet na začatie dedičského konania po poručiteľovi na okresný súd.

Vložené: 6.apríla 2010 13:49
Zobrazené: 40060x
Stiahnuté: 2033x

Návrh na dedičské konanie po zosnulom v roku 1944

Ponúkame Vám vzor návrhu na začatie dedičského konania podanom na okresnom súde, nakoľko sa po zosnulom z roku 1944 zistil novoobjavený majetok.

Vložené: 31.júla 2012 11:38
Zobrazené: 23238x
Stiahnuté: 525x

Prihlásenie pohľadávky po poručiteľovi do pasív dedičstva

Vyberte si vzor prihlásenia pohľadávky u notára, v ktorej sa žiadateľ domáha zaplatenia pôžičky, ktorú poskytol zosnulému. Pohľadávku žiada zaradiť do pasív dedičstva.

Vložené: 6.apríla 2010 15:00
Zobrazené: 14158x
Stiahnuté: 789x

Písomné prehlásenie o neodmietnutí resp. prijatí dedičstva

Ponúkame vzor prehlásenia, v ktorom dedič oznamuje notárovi, že dedičstvo, ktoré mu bolo zanechané prijíma a je si zároveň vedomý svojich práv aj povinností vyplývajúcich z neho.

Vložené: 6.apríla 2010 15:57
Zobrazené: 9880x
Stiahnuté: 718x

Uplatnenie dedičského práva v dedičskom konaní

Nájdite si vzor uplatnenia práva a oznámenia notárovi o tom, že závet po pozostalom máte v úschove vy a zároveň ste jediným dedičom v rámci dedičského konania.

Vložené: 6.apríla 2010 11:23
Zobrazené: 8669x
Stiahnuté: 550x

Žiadosť na súd o informáciu o zúčastnených osobách v rámci dedičského konania

Ponúkame vzor žiadosti na súd, kde žiadateľ požaduje informáciu o zúčastnených a oprávnených dedičoch v dedičskom konaní z dôvodu, že poručiteľ mal v úschove jeho majetok. Dotaz na dedičské konanie.

Vložené: 6.apríla 2010 12:26
Zobrazené: 7833x
Stiahnuté: 497x

Predloženie závetu po smrti zostavovateľa dedičom uvedenom v závete

Nájdite si tu vzor predloženia resp. podania závetu po poručiteľovi, kde dedič uvedený v tomto závete posiela závet notárovi na ďalšie konanie

Vložené: 6.apríla 2010 15:34
Zobrazené: 7498x
Stiahnuté: 716x

Žiadosť o informáciu,či bolo začaté dedičské konanie

Ponúkame vám vzor žiadosti o informáciu, či bolo začaté dedičské konanie a v prípade,že áno, ktorý notár bol poverený úkonom.

Vložené: 31.augusta 2010 11:58
Zobrazené: 5687x
Stiahnuté: 374x

Uplatnenie dedičského práva druha poručiteľky

Vyberte si vzor uplatnenia dedičského práva, v ktorom sa práva na dedenie domáha druh zosnulej, ktorý s ňou žil v spoločnej domácnosti.

Vložené: 6.apríla 2010 11:52
Zobrazené: 5491x
Stiahnuté: 473x

Žiadosť o predĺženie lehoty na odmietnutie dedičstva

Ponúkame vzor žiadosti na predĺženie lehoty, ktorá je stanovená na vyjadrenie sa k dedičstvu, prípadne k jeho odmietnutiu.

Vložené: 13.apríla 2010 15:07
Zobrazené: 4952x
Stiahnuté: 308x

Návrh na súhlas súdu s predajom vecí patriacich do dedičského konania počas jeho priebehu

Nájdite vzor návrhu na súhlas súdu s predajom vecí patriacich do dedičského konania v jeho priebehu.

Vložené: 31.augusta 2010 13:04
Zobrazené: 4711x
Stiahnuté: 338x

Návrh na zapečatenie bytu poručiteľa

Nájdite vzor návrhu na zapečatenie bytu poručiteľa, o ktoré žiada dedič z dôvodu, že by majetok po poručiteľovi mohol byť rozkradnutý.

Vložené: 31.augusta 2010 10:58
Zobrazené: 4568x
Stiahnuté: 369x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa