Zoznam notárov

Kto je notár?
Podľa Etického kódexu notára je notár štátom určená osoba, ktorá je splnomocnená vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa Notárskeho poriadku. Jeho poslaním je teda koncipovať notárske listiny a vykonávať notárske úkony, ktorým chcú dať klienti či účastníci autenticitu verejnej listiny.

Notár je zároveň nestranným arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzavierajú a právnym poradcom strán. Notár sa tiež považuje za garanta slušnosti a istoty zmluvných vzťahov.

Odborná spôsobilosť, dôsledné uplatňovanie práva a rešpektovanie najvyšších etických štandardov pri výkone odbornej praxe je vyvážená dôverou, ktorú štát i verejnosť preukazuje úradu notára.

Odborná spôsobilosť, dôsledné uplatňovanie práva a rešpektovanie najvyšších etických štandardov pri výkone odbornej praxe je vyvážená dôverou, ktorú štát i verejnosť preukazuje úradu notára.

Mgr. Adámek Miroslav
Adresa:
Mierové nám. č. 25
911 01, Trenčín
Tel:
032/7435 262
Fax:
032/7435 262
Email:
adamek@stonline.sk
JUDr. Adamkovičová Denisa
Adresa:
Brnianska 1J
911 05, Trenčín
Tel:
032/6582 072
JUDr. Alsterová Yveta
Adresa:
Štúrova 15
934 01, Levice
Tel:
036/6345 972
Mobil:
0908/958 704
Fax:
036/6345972
Email:
yvetaalsterova@stonline.sk
JUDr. Andrášová Iveta
Adresa:
Jarková 35
080 01, Prešov
Tel:
051/7722 895
Mobil:
0907/947 318
Email:
iveta.andrasova@notar.sk
JUDr. Antalová Janka
Adresa:
Škultétyho č. 43
979 01, Rimavská Sobota
Tel:
047/5811 546-7
Fax:
475811547
Email:
janka.antalova@notar.sk
JUDr. Atanasová Jozefína
Adresa:
Hlavná 8
040 01, Košice
Tel:
055/6220 436, 7298129-30
Mobil:
0903/745 388
Email:
jozefina.atanasova@notar.sk
JUDr. Babíková Babeta
Adresa:
Kukuričná 1
831 03, Bratislava
Tel:
02/44634 820
Fax:
rovnaké číslo ako číslo telefónu
Email:
babeta.babikova@notar.sk
JUDr. Balun Vladimír
Adresa:
A. Bernoláka 10
034 01, Ružomberok
Tel:
044/4321 061
Fax:
044/4325 577
JUDr. Bányiová Katarína
Adresa:
Komárňanská 124
932 01, Veľký Meder
Tel:
031/5553 771
Email:
katarina.banyiova@notar.sk
JUDr. Barabáš Ľubomír
Adresa:
Hanulova 59
052 01, Spišská Nová Ves
Tel:
053/4412019
Fax:
053/4428 907
Email:
lubomir.barabas@stonline.sk

Notár a jeho povinnosti

Notár a jeho povinnosti voči štátu a verejnosti:

(1) štát deleguje notárovi časť svojej verejnej moci: poskytuje mu právomoc dávať listinám autenticitu;

(2) napriek tomu, že notár vykonáva svoju činnosť z vôle štátu, zachováva si nezávislosť a nikdy neposkytuje služby, ktoré sú v rozpore s Ústavou, zákonmi, so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi;

(3) v styku so štátnymi orgánmi zachováva notár dôstojnosť – usiluje sa o dobrú komunikáciu s predstaviteľmi justície

(4) notár zodpovedá za riadnu a plynulú prácu svojej kancelárie, za jej funkčnosť voči požiadavkám spoločnosti, ako aj za čo najlepšiu informovanosť verejnosti o jeho činnostiach

Notár má však povinnosti aj voči svojmu klientovi. Z veľkého množstva povinností uvedených v Etickom kódexu vyberáme len niektoré:

(1) každá FO a PO má právo slobodne si notára vybrať (s výnimkou činnosti notára – súdneho komisára v dedičnom konaní);

(2) notár by mal voči tomu, kto sa na neho obráti, preukázať rozumnú mieru ochoty; odmietnuť poskytnutie služby je možné len v prípade, že ide o právny úkon, ktorý je v rozpore s Ústavou, zákonom, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, príp. ak klient odmieta zložiť primeraný preddavok na odmenu notára a na hotové výdavky;

(3) notár má urobiť všetko preto, aby sa medzi ním a jeho klientom vytvoril vzťah dôvery – ide teda o rešpektovanie klientovej hierarchie hodnôt a jeho osobného presvedčenia, o nezasahovanie do osobných záležitostí klienta a pod.;

(4) notár by mal klienta informovať o rozsahu a modalitách svojich služieb a postupovať na základe klientovho súhlasu; zároveň by mal notár klientovi vysvetliť aj povahu aktov, ktoré pre neho robí a oboznámiť ho s ich prípadnými finančnými implikáciami;

(5) notár je povinný dať do služieb klientely všetky svoje odborné znalosti a skúsenosti;

(6) notár má rešpektovať záujem klienta;

(7) rada, ktorú notár klientovi dáva je lojálna, vedená záujmom o dobro klienta a nie s ohľadom na záujmy notára či ďalších osôb;

(8) notár má nájsť najprimeranejšie prostriedky na dosiahnutie právneho výsledku, ktorý si klient želá;

(9) notár sa nesmie prestať zaoberať vecou klienta, ktorému už prisľúbil pomoc, ak na to nemá spravodlivé a rozumné dôvody ako napr. strata dôvery zo strany klienta, konflikt záujmov a pod.;

(10) ak notár z týchto dôvodov odstúpi a prestane vykonávať prácu za klienta, má ho na to upozorniť s dostatočným časovým predstihom, aby si klient obstaral pomoc inde;

(11) notár má konať nezainteresovane, otvorene a čestne – ako poradca, ktorý žiadneho zo svojich klientov nezvýhodňuje ani nediskriminuje (kvôli rase, pohlaviu, veku, majetkovým pomerom, náboženskému či politickému presvedčeniu);

(12) notár má ignorovať každú intervenciu zo strany tretích osôb, ktorá by ho mohla ovplyvniť v neprospech klienta;

(13) notár má rešpektovať princíp rovnosti účastníkov aj pri realizácii poučovacej povinnosti;

(14) notár nesmie spisovať a vydávať verejné listiny vo veciach, v ktorých je účastníkom on alebo jemu blízka osoba;

(15) notár je ako dôverník svojho klienta viazaný mlčanlivosťou; zároveň nesmie využívať dôverné informácie v neprospech klienta alebo vo svoj vlastný prospech;