Zmluva o pôžičke

Účastníkmi zmluvného dojednania je dlžník a veriteľ. Pričom dlžník je právnická alebo fyzická osoba, ktorá si požičiava určitú vec. Veriteľ je rovnako fyzická alebo právnická osoba, ktorá určitú vec požičala a uplatňuje si nárok na vrátenie. Zmluvou o pôžičke veriteľ prenecháva právo dlžníkovi na voľné nakladanie s vecou určenej podľa druhu, ktorá je predmetom zmluvy. Vecou sa rozumejú veci zastupiteľné a to najmä peniaze, ale aj iné hnuteľné veci. Uzatvorením zmluvy medzi dvoma zmluvnými stranami, konkrétne medzi dlžníkom a veriteľom, môže dôjsť písomnou, ale aj ústnou dohodou. Odporúča sa, najmä, ak ide o väčšiu sumu peňazí, aby bol aspoň dlžníkov podpis úradne overený na zmluve pred notárom alebo na matrike, ak by došlo v budúcnosti k porušeniu zmluvnej dohody. Častokrát sa uzatvára zmluva o požičke so zriadením záložného práva, kde záloha môže byť hnuteľný či nehnuteľný majetok. Zmluva o pôžičke je sa uzatvára podľa §657 a nasl. z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

Zmluva o pôžičke - vzory

Zmluva o pôžičke so zriadením záložného práva
Vyberte si vzor zmluvy o pôžičke, v ktorej poskytnete niekomu peniaze a ako zálohu žiadate od dlžníka predmet istej hodnoty.

Vložené: 16.marca 2010 15:03
Zobrazené: 44253x
Stiahnuté: 5812x
Záložná zmluva na nehnuteľnosť
Ponúkame vzor zmluvy o pôžičke, kde veriteľ poskytne peniaze záložcom a tí ručia nehnuteľnosťou. Záložná zmluva.

Vložené: 15.marca 2010 13:50
Zobrazené: 21831x
Stiahnuté: 2610x
Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým
Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým a jej vzor pre prípad, že sa dlžníkovi nahrádza záväzok iným za presne stanovených podmienok.

Vložené: 15.marca 2010 14:39
Zobrazené: 17004x
Stiahnuté: 1472x
Zmluva o zabezpečovacom prevode práv s uznaním dlhu
Nájdite si vzor zmluvy, v ktorom dlžník prevádza na veriteľa právo na užívanie dohohnutého predmetu po dobu nesplatenia pôžičky za presne dohodnutých podmienok.

Vložené: 19.marca 2010 12:25
Zobrazené: 14471x
Stiahnuté: 1105x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa