Pracovná zmluva

Pracovná zmluva je základnou zmluvou v rámci pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Musí byť uzatváraná na základe Zákonníka práce. Pracovná zmluva vzniká na základe dohody o prijatí zamestnanca do zamestnania. Vypracúva ju zamestnávateľ, ktorý v nej uvádza všetky potrebné práva a povinnosti ako zamestnanca tak aj seba - zamestnávateľa. Rovnako je uvedený druh a miesto výkonu práce, rozsah práce, ako aj cena práce, teda výška mzdy pre zamestnanca. Taktiež v nej býva uvedený pracovný čas, doba práce - určitá alebo neurčitá, ako aj možnosti ukončenia zamestnaneckého vzťahu. Od charakteru práce závisí aj uvádzanie napr. náhrady škody a pod.  V prípade akýchkoľvek potrieb upresnenie obsahuje pracovná zmluva aj rôzne dodatky, v závislosti od práce. Pracovná zmluva býva vyhotovaná v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom dostáva každá zo strán - zamestnanec aj zamestnávateľ. Pracovnú zmluvu a jej vzory ponúkame aj Vám na stiahnutie a to úplne zdarma.

Pracovná zmluva - vzory

Žiadosť o prijatie do zamestnania
Vyberte si vzor žiadosti, ktorú podáva uchádzač o prácu svojmu možnému zamestnávateľovi, kde prejavuje svoj záujem o prijatie do zamestnania.

Vložené: 23.júna 2010 14:18
Zobrazené: 776495x
Stiahnuté: 99597x
Pracovná zmluva
Ponúkame vzor pracovnej zmluvy medzi zamestnancom a zamestnávateľom, kde sú uvedené všetky podmienky, práva a povinnosti oboch strán.

Vložené: 28.júna 2010 10:34
Zobrazené: 145624x
Stiahnuté: 19839x
Dodatok k pracovnej zmluve
Predĺženie pracovného pomeru a všetky podobné dodatočné informácie, ktoré nie sú v pracovnej zmluve, obsahuje Dodatok k pracovnej zmluve a jeho vzor.

Vložené: 27.augusta 2010 14:33
Zobrazené: 113456x
Stiahnuté: 8339x
Dohoda o zmene pracovného času
V rámci pracovnej zmluvy môže byť spísaná aj Dohoda o zmene pracovného času, ktorá tvorí jej dodatok. Všetko potrebné ponúka vzor tejto dohody.

Vložené: 25.augusta 2010 14:58
Zobrazené: 26889x
Stiahnuté: 1466x
Žiadosť o kratšiu pracovnú dobu
Vyberte si vzor žiadosti o zmenu pracovného času, konkrétne o skrátenie pracovnej doby v dôsledku vážneho zdravotného stavu manželky zamestnanca.

Vložené: 30.augusta 2010 15:15
Zobrazené: 25160x
Stiahnuté: 883x
Zmluva o predĺžení trvania pracovnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú
Nájdite si vzor zmluvy o predĺžení trvania pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú o ďalšie obdobie po dohode zamestnávateľa a zamestnanca.

Vložené: 29.júna 2010 15:38
Zobrazené: 23524x
Stiahnuté: 1678x
Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru
Ponúkame praktický vzor, na základe ktorého sa spisuje Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Vložené: 13.augusta 2010 11:27
Zobrazené: 16660x
Stiahnuté: 1286x
Ponuka uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve
Nájdite vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve, predmetom ktorého je zmena miesta výkonu práce.

Vložené: 27.augusta 2010 15:18
Zobrazené: 10517x
Stiahnuté: 679x
Pracovná zmluva pre automechanika kamiónov
Ponúkame vám vzor pracovnej zmluvy pre automechanika kamiónov, v ktorej je uvedený stupeň náročnosti práce, mzda, pracovný čas, miesto výkonu a pod.

Vložené: 27.augusta 2010 10:08
Zobrazené: 8342x
Stiahnuté: 969x
Žaloba o doplatok do výšky minimálnej mzdy
Vyberte si vzor žaloby, ktorú podáva zamestnanec ako žalobca na žalovanú spoločnosť, kde pracuje, pretože mu nevypláca výšku minimálnej mzdy podľa pracovnej zmluvy a žiada jej doplatenie.

Vložené: 6.septembra 2010 12:55
Zobrazené: 5071x
Stiahnuté: 329x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa