Notári - poplatky u notárov podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR zo 4. decembra 2008

Sadzobník na výpočet odmeny notára za notársku činnosť

Notári – poplatky položka A:

Za spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice:

1. Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon okrem bodu 2, alebo o osvedčenie iných skutkových dejov, alebo osvedčenie o vyhlásení
z prvých 3 319,39 eura základu 1 %
z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu 0,7 %
z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu 0,5 %
z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu 0,3 %
z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu 0,1 %
z presahujúcej sumy až do 1 659 695,94 eura 0,05 %, najmenej 16,60 eur
Suma nad 1 659 695,94 eura sa do základu nezapočítava.
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami 66,39 eura
2. Ak ide o závet alebo listinu o vydedení alebo o odvolanie týchto úkonov 26,56 eura
3. Za spísanie závetu, ktorý obsahuje zároveň ustanovenie o vydedení 49,79 eura
4. Ak ide o osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a schôdzí právnických osôb 165,97 eura
5. Ak ide o osvedčenie o predložení listiny alebo osvedčenie, že je niekto nažive 13,28 eura
Odmena za poskytovanie právnych rád a spisovanie iných listín 4b) v súvislosti s výkonom notárskej činnosti je za každú skončenú polhodinu 25 eur, najmenej 15 eur
6. Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje 1,33 eura
7. Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb 23,24 eura
8. Ak ide o osvedčenie osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra podľa osobitných predpisov 5a) 13,28 eura

Notári – poplatky položka B:

1. Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici 16,60 eura
2. Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcom úkone za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje 1,33 eura

Notári –poplatky položka C:

1. Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy 5b) za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje 1,33 eura
2. Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine, za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje 2,66 eura
3. Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis 1,99 eura

Notári –poplatky položka D:

1. Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rubopisom prevoditeľného cenného papiera, za každý protestovaný papier
z prvých 3 319,39 eura základu 1 %
z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu 0,5 %
z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu 0,3 %
z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu 0,1 %
z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu 0,05 %, najmenej 66,39 eura
Suma nad 663 878,38 eura sa do základu nezapočítava.
2. Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z protestovanej listiny alebo knihy protestov 16,60 eura

Notári –poplatky položka E:

Za prijatie do úschovy:
1. Ak ide o listinu 26,56 eura
2. Ak ide o cenný papier alebo o peniaze
pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eura 23,24 eura
pri základe nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura vrátane 49,79 eura
pri základe nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura vrátane 99,58 eura
pri základe nad 33 193,92 eura do 331 939,19 eura vrátane 165,97 eura
pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 eura 331,94 eura
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami 33,19 eura

Notári –poplatky položka F:

1. Za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami 6) za každú, aj začatú hodinu 1 euro
2. Za zaslanie spisu inému notárovi, aby žiadateľ doň nahliadol 3,32 eura

Notári –poplatky položka G:

Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo ďalšieho osvedčenia odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu 1,99 eura

Notári –poplatky položka H:

Za vydanie odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu 1,99 eura

Notári –poplatky položka I:

Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych zo spisov 3,32 eura

Notári –poplatky položka J:

1. Za registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv z ceny zabezpečovanej pohľadávky
pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eura 33,19 eura
pri základe nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura vrátane 49,79 eura
pri základe nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura vrátane 82,98 eura
pri základe nad 33 193,92 eura do 331 939,19 eura vrátane 116,18 eura
pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 eura 182,57 eura
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami 33,19 eura
2. Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších skutočností, ktoré ustanovuje zákon, do Notárskeho centrálneho registra záložných práv 16,60 eura
3. Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra záložných práv na jedného záložného dlžníka 3,32 eura

Notári –poplatky Položka K:

1. Za registráciu každého oznámenia v Notárskom centrálnom registri dražieb 16,60 eura
2. Za registráciu zmeny údajov v Notárskom centrálnom registri dražieb 9,96 eura

Notári –poplatky položka L:

1. Za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu 1,33 eura
2. Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu
na dobu kratšiu ako štrnásť dní 1,33 eura
na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov 1,99 eura
na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov 2,66 eura
na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka 3,32 eura
na dobu od jedného roka do troch rokov 3,98 eura
na dobu neurčitú 4,65 eura
3. Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín 6,64 eura
4. Za výmaz prvopisu listiny z Notárskeho centrálneho archívu listín 6,64 eura

Notári –poplatky Položka M:

Za vykonávanie správy majetku patrí odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku. V prípade, ak zo spravovaného majetku neplynie žiaden príjem, môže byť odmena notára dohodnutá v zmluve.
Poznámka: Základ odmeny sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor a vypočítaná odmena na najbližších 50 eurocentov nahor. Ak je notár platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa jeho príjem o daň z pridanej hodnoty.

POPLATKY U NOTÁRA

Potrebujete spísať závet alebo zostaviť kúpnu zmluvu? Notár je tu práve na to!

Hoci sú dnes vzory rozličných zmlúv voľne dostupné už aj na internete, v právnych záležitostiach by si mal byť človek vždy istý, že ním vypracovaná zmluva či iná listina je napísaná správne.

Ak sa však notárskym službám vyhýbate kvôli ich cene, buďte opatrní, môžete totiž na tejto šetrnosti v budúcnosti pekne prerobiť. Navyše štátom určená odmena notára za jednotlivé úkony je rovnaká bez ohľadu na to, ktorý notár je klientom vybraný a kde. Vy ste tak chránený pred možným preplatením služby.

Na druhej strane je však potrebné vedieť, že notár môže ísť aj nad rámec cien stanovených vyhláškou a to vtedy, ak napríklad vykonáva úkon cez víkend alebo počas sviatku, ak ide o mimoriadne zložitý úkon, ktorý je časovo náročný, príp. je na jeho vykonanie potrebné použiť cudzí jazyk. Notár si môže vypýtať peniaze aj v prípade, že musí za prácou cestovať – každú začatú polhodinu si tak notár môže účtovať.

V zmysle notárskeho poriadku je notár štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať notársku činnosť a to konkrétne:

1. spisovať a vydávať listiny o právnych úkonoch

 • zmluvy týkajúce sa prevodov nehnuteľností
 • kúpne, darovacie, zámenné zmluvy
 • zmluvy o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
 • dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa § 143a Občianskeho zákonníka
 • zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena
 • zmluvy o pôžičke a záložné zmluvy
 • závety, listiny o vydedení
 • splnomocnenia
 • vyhlásenia
 • zmluvy o pôžičke a zmluvy o postúpení pohľadávok
 • exekučné tituly – vyhlásenie povinnej osoby o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice podľa § 274 písm. e) O.s.p- a s exekúciou podľa § 41 Exekučného poriadku a dohody podľa § 74 ods. 5 zákona o bankách (pre hypotekárne úvery) listiny o právnych úkonoch v obchodných veciach, najmä zakladateľské listiny, spoločenské zmluvy, ich zmeny a dodatky, vrátane vyhotovenia ich úplného znenia

2. osvedčovať právne významné skutočnosti

 • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
 • o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
 • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • o protestácii zmeniek
 • o tom, že je niekto nažive
 • o vyhlásení o vydržaní podľa § 63 zák. č. 323/1992 Zb.
 • o iných skutočnostiach

3. vykonávať úkony vo veciach centrálnych registrov

 • Notársky centrálny register závetov (obsahuje registrované závety, listiny o vydedení, listiny o ich odvolaní a iné právne úkony pre prípad smrti)
 • Notársky centrálny register záložných práv (notár v ňom registruje záložné práva k hnuteľným veciam, pohľadávkam, k podniku, resp. častí podniku, zmeny v údajoch registra, výkon alebo výmaz záložného práva. Notár vydáva za poplatok aj výpisy z tohto registra. Záložné právo možno zriadiť na základe zmluvy, zákona, rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu alebo osvedčenia o dedičstve v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Registrácia prebieha na základe žiadosti, na ktorej podpisom žiadateľ potvrdí správnosť registrovaných údajov)
 • Notársky centrálny register určených právnických osôb na prijímanie 2 % z daní z príjmu (notár v ňom registruje určené právnické osoby ako prijímateľov 1 % podielu zaplatenej dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmu)
 • Notársky centrálny register osvedčených podpisov (notár v ňom registruje osvedčenia pravosti podpisov)
 • Notársky centrálny register notárskych zápisníc (obsahuje registrované notárske zápisnice)
 • Notársky centrálny register dražieb (notár v ňom registruje dobrovoľné dražby v zmysle príslušných právnych predpisov).

4. konania vo veciach notárskych úschov

 • listiny, najmä závety, s výnimkou listín, ktorých obsah nemaže posúdiť
 • peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi
 • peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu

Azda najčastejšie využívanou službou notárov je práve osvedčovanie právne významných skutočností a to konkrétne overenie podpisu.

V bežnom občianskom, ale najmä podnikateľskom živote občas potrebujeme úradne overiť podpis pod zmluvou, žiadosťou alebo uznaním dlhu. Notárske overenie podpisu, tiež označované ako legalizácia, slúži ako osvedčenie toho, že žiadateľ listinu vlastnoručne pred notárom podpísal, alebo že podpis vlastnoručne skôr urobený uznal za vlastný.

Pre overenie pravosti podpisu je nevyhnutná osobná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa má overiť. Okrem toho je na notárske overenie podpisu potrebné, aby žiadateľ predložil:

 • listinu, na ktorej podpis sa má overiť (žiadateľ sa podpisuje priamo pred notárom)
 • originál úradného preukazu totožnosti (občiansky preukaz, pas), na ktorom je fotografia, meno, priezvisko a dátum narodenia žiadateľa
 • správny poplatok.

Ak potrebujete notárske overenie podpisu, príp. iné notárske služby, no neviete, kde sa nachádza najbližší notár, pozrite sa na náš zoznam notárov. Určite tam nájdete potrebné informácie!

Dr. Milan Ficek - Právna poradňa