Listina o vydedení

Alternatívny názov: Vydedenie detí

Popis: Závažným dokumentom v rámci dedičského konania môže byť aj Listina o vydedení. Uvedený vzor sa spisuje napr. v prípade, že dedič sa o poručiteľa za jeho života nestará a ten ho následne do svojej záveti neuvedie a vydedí.

vložené: 17.júna 2010 09:54
zobrazené: 34970

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Listina o vydedení

Ja dolupodpísaný, Ján Vážny, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, rodné číslo 123456/7890, spisujem pre prípad svojej smrti po zrelej úvahe túto listinu o vydedení:

Vydeďujem svojho syna Dávida Vážneho, bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, rodné číslo 987654/3210.

Ako dôvod k vydedeniu uvádzam:

Od smrti mojej manželky v roku 2008 ma vyššie uvedený syn ani raz nenavštívil, neudržuje so mnou ani písomný, ani telefonický kontakt. Napriek tomu, že som mu niekoľkokrát písal a žiadal ho o návštevu a pomoc, a to ako s nákupmi, tak s návštevou lekára, ani raz však na moje prosby nereagoval. Trvale neprejavuje skutočný záujem, ktorý by ako syn prejavovať mal a neposkytol mi pomoc v chorobe.

Rovnako jeho deti sa nijakým spôsobom neozývajú. Všetky pokusy z mojej strany o nadviazanie kontaktu so synom a jeho rodinou skončili neúspešne.

Stanovujem, aby sa dôsledky vydedenia vzťahovali aj na všetkých potomkova môjho vyššie uvedeného syna.

V Bratislave, dňa 10.06.2010

Ján Vážny
vlastnoručný podpis

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa