Návrh na dedičské konanie po zosnulom v roku 1944

Alternatívny názov: Návrh na dedičského konania z dôvodu novoobjaveného majetku

Popis: Ponúkame Vám vzor návrhu na začatie dedičského konania podanom na okresnom súde, nakoľko sa po zosnulom z roku 1944 zistil novoobjavený majetok.

vložené: 31.júla 2012 11:38
zobrazené: 23238

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
 Ján Novotný, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava

V Bratislave 10. júla 2012

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Návrh

na prejednanie novoobjaveného majetku v dedičskom konaní po poručiteľke Božene Peknej rod. Horváthovej, nar. 20.9.1865, zomrelej 2.10.1953, naposledy bývajúcej v Bratislave, Prievozská 25.

Navrhovateľ:
Ján Novotný, nar. 15.8.1966
bydlisko Nábrežná 14, 841 01 Bratislava
I.

Poručiteľka Božena Pekná, rod. Horvátková, nar. 20.9.1865, naposledy bývajúca na Prievozskej ulici č. 25 v Bratislave, matka mojej starej mamy Márie Novotnej, rod. Peknej, zomrela 2.10.1953. Dedičské konanie prebehlo pred Okresným súdom Bratislava I.

Dôkaz:
úmrtný list
/rozhodnutie o dedičstve nemáme, v archíve sa nenachádza/

II.

Po realizácii Registra obnovenej evidencie pozemkov v obci Viničné som zistil, že nebohá Božena Pekná bola vlastníkom nehnuteľností v kat. území Viničné, zapísaných v listoch vlastníctva:

LV č. 1111

- pozemok parc.č. 455/11 – orná pôda o výmere 19689 m2
- pozemok parc.č. 422/34 – orná pôda o výmere 5165 m2
- pozemok parc.č. 455/73 – ostatné plochy o výmere 478 m2
- pozemok parc.č. 411/107 – orná pôda o výmere 5417 m2 všetko v ½-ici

LV č. 1133

- pozemok parc.č. 433/24 – ostatné plochy o výmere 10246 m2 v 2/108-inách

LV č. 1166

- pozemok parc.č. 491/76 – ostatné plochy o výmere 24601 m2
- pozemok parc.č. 477/17 – lesné pozemky o výmere 7450 m2
- pozemok parc.č. 499/79 – lesné pozemky o výmere 198862 m2
- pozemok parc.č. 467/87 – orná pôda o výmere 2161 m2
- pozemok parc.č. 422/92 – orná pôda o výmere 65188 m2
- pozemok parc.č. 497/94 – lesné pozemky o výmere 6600 m2 všetko v 3/42-inách.

Nehnuteľností v kat. území Viničné, zapísaných v liste vlastníctva:

LV č. 333

- pozemok parc.č. 429/22- lesné pozemky o výmere 11441 m2 celý.

Poručiteľka Božená Pekná, rod. Horváthová s manželom Jurajom Pekným, nar. 1.2.1860, zomrelým 20.9.1959, mali 4 deti. Dedičmi po nej teda boli Mária Novotná, Anna Bareňová, Jozef Pekný, Žofia Sokolová,

1.
Dcéra Mária Novotná, rod. Pekná, nar. 1.1.1918, naposledy bývajúca v Bratislave na Mýtnej ul. č.7, zomrela 1.1.1988. /Jej manžel Ján Novotný zomrel 18.1.1967/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkovia po Márii Novotnej sú Zuzana Mestská, Ľubomír Novotný a Anton Novotný.

- Dcéra Zuzana Mestská rod. Novotná, nar. 1.2.1941, bývajúca v Bratislave, Starohájska č. 20.

- Syn Ľubomír Novotný, nar. 1.9.1939, naposledy bývajúci v Bratislave, Námestie 1.mája č. 21, zomrel 21.1.1983 /Jeho manželka Mária Sokolová, rod.Dzolová sa narodila 12.4.1940, bydlisko Homolová 9 Bratislava/.

Dôkaz: úmrtný list

Dedičmi po ňom sú jeho deti

a/ Ján Novotný, nar. 18.8.1967, bydlisko Trnava, Železničná č. 65

b/ Iveta Voroninová rod. Novotná, nar. 13.11.1965, bydlisko Senec, Hasičská 9

- Syn Anton Novotný, nar. 18.10.1949, naposledy bývajúci na Kapucínskej ulici č. 5 v Bratislave, zomrel 1.9.1986 / Jeho manželka Mária Novotná rod. Piľová nar. 2.6.1952, bydlisko Kapucínska ulica č. 5, Bratislava/.

Dôkaz: úmrtný list

Dedičmi po ňom sú jeho deti

a/ Beáta Vážna rod. Novotná, nar. 4.1.1953, bydlisko Košice, Múčna č.15

b/ Ján Novotný, nar. 15.8.1966, bydlisko Bratislava, Nábrežná 14

c/ Tibor Novotný, nar. 11.3.1983, bydlisko Bratislava, Súmračná 58

2.
Dcéra Anna Bareňová rod. Pekná, nar. 1.1.1924, naposledy bývajúca v Bratislave, Prievozská 2, zomrela 11.7.1986. /Jej manžel Andrej Bereň, zomrel 19.6.1979/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkovia po Anne Bareňovej sú Žofia Prvá, Margita Drahoňová, Mária Trefná.

- Dcéra Žofia Prvá rod. Bareňová, nar. 1.1.1942, bydlisko Banská Bystrica, Nádvorná č. 2

- Dcéra Margita Drahoňová rod. Bareňová, nar. 2.1.1959, bydlisko Bratislava, Rovná 27

- Dcéra Mária Trefná rod. Bareňová, nar. 1.11.1945, naposledy bývajúca v Bratislave, Mliekarenská 54, zomrela 3.1.1945, /Jej manžel Bartolomej Trefný zomrel 2.1.1998/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkovia po nej sú jej deti:

a/ Alžbeta Trefná, nar. 17.6.1985, bydlisko Bratislava, Mliekarenská 54

b/ Jolana Trefná, nar. 5.9.1989, bydlisko Prešov, Kalinská č. 2

c/ Ján Trefný, nar. 11.5.1964, bydlisko Bratislava, Račianska 26

3.
Syn Jozef Pekný, nar. 1.1.1911, naposledy bývajúci v Bratislave, Pražská 12, zomrel 2.4.1942 /Jeho manželka Anna Pekná zomrela 1.1.1958/.

Dôkaz:
úmrtný list

Potomkom po ňom je Bartolomej Pekný.

- Bartolomej Pekný, nar. 14.1.1932, naposledy bývajúci v Bratislave, Veterná 89, zomrel 1.2.1992 /Jeho manželka Veronika Pekná rod. Kaminská zomrela 26.1.2008/

Dôkaz: úmrtný list

Potomkom po ňom je:

a/ Ján Pekný, nar. 1.6.1958, bydlisko Bratislava, Veterná 89

4.
Dcéra Žofia Sokolová rod. Pekná, nar. 1.12.1897, naposledy bývajúca v Bratislave, Štefánikova 52, zomrela 6.2.1966 /Jej manžel Štefan Sokol zomrel 14.7. 1964/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkovia po Žofii Sokolovej sú Anna Livná, Mária Ružná, Margita Miková, Terézia Prodejová.

- Anna Livná rod. Sokolová, nar. 2.2.1916, naposledy bývajúca v Nitre, Rázusova 12, zomrela 2.8.1989 /Jej manžel Štefan Livný zomrel 7.11.1958/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkom po nej je :

/ Cecília Malá rod. Livná, nar. 8.1.1945, naposledy bývajúca v Nitre, Rázusova 58, zomrela 1.11.2005 /Jej manžel František Malý zomrel 12.1.2004/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkom po nej je syn Peter Malý, nar. 1.12.1968, bydlisko Nitra, Potočná 14

- Mária Ružná, rod. Sokolová, nar. 17.8.1927, naposledy bývajúca v Bratislave, Nádvorná 47, zomrela 17.8.1988 /Jej manžel Ján Ružný zomrel 3.3.1977/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkami po nej sú:

a/ Vladislav Ružný, nar. 3.1.1948, bydlisko Bratislava, Račianska 4

b/ Imrich Ružný, nar. 14.7.1942, bydlisko Bratislava, Vinohradnícka 20

c/ Ján Ružný, nar. 2.5.1953, bydlisko Pezinok, Južná č. 13

d/ Anna Sochová, nar. 24.9.1955, bydlisko Bratislava, Nová č. 30

- Margita Miková rod. Sokolová, nar. 14.7.1930, naposledy bývajúca v Bratislave, Brezová 23, zomrela 14.1.1984 /jej manžel Ján Miko zomrel 9.1.1979/

Dôkaz: úmrtný list

Potomkami po nej sú:

a/ Mária Miková, nar. 17.9.1949, bydlisko Sereď, Nábrežna 8

b/ Dušan Miko, nar. 16.7.1950, bydlisko Trnava, Beňová č. 50

c/ Margita Dvojná rod Miková, nar. 12.10.1957, naposledy bývajúca v Prahe, zomrela 1.11.1988

Dôkaz: úmrtný list

Dedičmi po nej sú manžel
a/ Ján Dvojný, nar. 2.1.1954, bydlisko Staromestská 6, Praha,

deti
b/ Dorota Dvojná, nar. 2.11.1978, bydlisko Staromestská 6, Praha

c/ Peter Dvojný, nar. 1.8.1968, bydlisko Petzvalová 4, Piešťany

- Terézia Prodejová rod. Sokolová, nar. 17.5.1943, naposledy bývajúca v Šamoríne, Mýtna 8, zomrela 17.5.2000 /Jej manžel Karol Prodej zomrel 8.3.1996/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkami po nej sú:

a/ Štefan Prodej nar. 15.5.1962, bydlisko Stará Turá, Okružná č. 8

b/ Peter Prodej nar. 3.5.1954, bydlisko Šamorín, Mýtna 8

c/ Mária Tlačková rod. Prodejová, nar. 2.1.1967, bydlisko Šamorín, Nová 175

d/ Veronika Pranošová rod. Prodejová, nar. 7.4.1951, bydlisko Šamorín, Liehová 43.

IV.

Na základe § 175 ods. 1 OSP žiadam súd, aby prostredníctvom notára, ako súdneho komisára, vykonal dedičské konanie o novoobjavenom majetku uvedenom v čl. II.

Ján Novotný
navrhovateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa