Závet

Alternatívny názov: Testament. Posledná vôľa.

Popis: Ponúkame vzor závetu, v ktorej poručiteľ vyjadruje svoju poslednú vôľu a určí dediča alebo dedičov svojho majetku za prítomnosti svedkov, ktorí svojím podpisom potvrdia platnosť tohto závetu.

vložené: 16.júna 2010 12:10
zobrazené: 98493

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Závet

Poručiteľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Svedok:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Svedok:
Juraj Nemec
Mýtna 12
821 01 Bratislava
r.č. 147258/3690
Ja dolu podpísaný Ján Vážny, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, r.č. 123456/7890, vyhotovujem pre prípad svojej smrti a po zrelej úvahe tento závet :

Za dediča všetkého svojho majetku ustanovujem svoju dcéru Janu Vážnu, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, rodné číslo: 963852/7410.

V Bratislave, dňa 10.06.2010

Ján Vážny
poručiteľ

Potvrdzujeme svojimi podpismi, že dnes pán Ján Vážny, pred nami, vlastnoručne napísal a podpísal vyššie uvedenú závet, a že jeho listina závetu obsahuje jeho poslednú vôľu.

V Bratislava, dňa 10.06.2010

Miroslav Pekný
svedok
Juraj Nemec
svedok

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
V rodine môžu nastať konfliktné situácie z rôznych dôvodov. Najhorším prípadom je však, ak takáto situácia vzniká pri zvlášť nepríjemnej situácii úmrtia v rodine. Preto najlepším spôsobom, ako predchádzať možným hádkam a nedorozumeniam v rámci dedičstva a nároku na majetok, je závet, testament alebo posledná vôľa. Všetky tieto pojmy sú obsahovo rovnaké. Ide o skutočnosť, že poručiteľ vo svojom testamente vyjadruje svoju poslednú vôľu a určuje dediča alebo viacerých dedičov svojho majetku za prítomnosti svedkov. Následná platnosť závetu je potvrdená podpismi týchto svedkov. Takýto závet je možné napadnúť a odvolať sa, ale iba z vážnych právnych dôvodov, inak je takého napadnutie zamietnuté, neopodstatnené a zbytočné.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa