Faktúra

Ak ste predajcom, či nákupcom tovarov alebo služieb, faktúra patrí určite k Vašim bežným dokumentom. Je účtovným dokladom, ktorý potvrdzuje, že prišlo k výmene tovaru či služby za peniaze. Keďže je faktúra účtovným dokladom, je nutné ju správne viesť v účtovníctve podľa presných pravidiel.  Faktúra sa však využíva aj v bežnom obchodnom styku. Čoraz častejšie sú veci predávané na základe faktúry. Časté sú faktúry za teleónne či iné služby, ktoré občania bežné dostávajú. Ide väčšiou o tabuľkové formy, vytvorené vďaka rôznym fakturačným programom. Inou možnosťou je prijímový pokladničný doklad, ktorý však dokladuje výmenu peňazí v hotovosti, pričom faktúra je splatná aj formou prevodu. S faktúrou sa spája aj viacero zmlúv a dohôd, ktoré na základe nej vznikli, ako napríklad upomienka či pokus o zmier, ktorá je už poslednou možnosťou, keď faktúra stále nebola uhradená. Jednotlivé vzory sú k dispozícii online a v prípade potreby si ich stačí jednoducho stiahnuť.

Faktúra - vzory

Pokus o zmier
Nájdite si vzor upomienky, ktorú posielate dlžníkovi ako poslednú výzvu a pokus o zmier na zaplatenie neuhradenej faktúry, ktorá už prekročila lehotu splatnosti.

Vložené: 24.júna 2010 11:43
Zobrazené: 115103x
Stiahnuté: 7883x
Upomienka
Nájdite si vzor upomienky, ktorou veriteľ upozorňuje dlžníka na neuhradenú faktúru, ktorá je už po dátume splatnosti a žiada si jej uhradenie.

Vložené: 6.augusta 2010 14:09
Zobrazené: 99938x
Stiahnuté: 6584x
Žiadosť o zníženie faktúry
Ponúkame vzor žiadosti o zníženie sumy faktúry za telefónnu linku z dôvodu, že isté dni nebola dostupná a funkčná.

Vložené: 30.augusta 2010 11:09
Zobrazené: 10411x
Stiahnuté: 562x
Plná moc na zastupovanie vo veci vymáhania pohľadávky
Vyberte si vzor plnej moci, ktorú dáva splnomocniteľ splnomocnencovi ako firme na zastupovanie, aby v jeho mene vymáhal pohľadávky.

Vložené: 23.augusta 2010 11:24
Zobrazené: 10190x
Stiahnuté: 746x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa