Spolupráca

Spolupráca je zmluva o vzájomnej spolupráci medzi dvomi zmluvnými stranami, kde sa zmluvné strany dohodnú, že budú vykonávať činnosť zameranú na vzájomnú spoluprácu a kooridnáciu. Zmluva o spolupráci sa uzavára podľa § 269 Obchodného zákonníka, pričom zmluva o vzájomnej spolupráci nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Medzi takéto zmluvy o spolupráci patrí napríklad aj rámcová zmluva o obchodnej spolupráci. V prípade výpovede zmluvy o spolupráci, ktorú podáva jedna zo strán bez udania dôvodu na základe zmluvy, ponúkame Vám vzor výpovede zmluvy o spolupráci. Každá zmluva a rovnako, tak aj zmluva o vzájomnej spolupráci sa musí riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. K zjednodušeniu vypisovania zmluvy o vzájomnej spolupráci si stačí stiahnuť vzor zmluvy zdarma.

Spolupráca - vzory

Zmluva o vzájomnej spolupráci
Vyberte si vzor zmluvy o vzájomnej spolupráci pre konkrétny prípad cvičnej a reálnej firmy v rámci školskej výučby.

Vložené: 9.júna 2010 13:53
Zobrazené: 132291x
Stiahnuté: 8123x
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci
Vyberte si vzor rámcovej zmluvy o obchodnej spolupráci, kde si dve strany - ako distribútor a dealer dohodnú vzájomné podmienky spolupráce.

Vložené: 7.júla 2010 09:31
Zobrazené: 99767x
Stiahnuté: 5888x
Ukončenie zmluvy o spolupráci
Ponúkame Vám vzor výpovede zmluvy o spolupráci, ktorú podáva jedna zo strán bez udania dôvodu na základe zmluvy a s výpovednou lehotou dva mesiace.

Vložené: 9.júla 2010 14:21
Zobrazené: 70513x
Stiahnuté: 3903x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa