Kúpna zmluva

Kúpna zmluva je jednou zo základných zmlúv, s ktorou sa stretneme v rámci obchodných vzťahov. Kúpna zmluva je upravená hlavne na základe Občianskeho zákonníka § 588 a nasl. alebo na základe Obchodného zákonníka § 261 a § 262, prípadne § 409. Rozdielna úprava závisí od skutočnosti, či je kúpna zmluva uzatváraná medzi fyzickými či právnickými osobami, teda podnikateľmi. V prípade, že sa uzatvára medzinárodná kúpna zmluva, upravuje sa podľa zákona č. 160/1991 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. V každom prípade však v rámci zmluvy o kúpe nesmie chýbať predmet zmluvy, jeho cena, obe zmluvné strany so svojimi údajmi, ako aj všetký práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa uzatvára bežne medzi predávajúcim a kupujúcim napr. na nehnuteľnosti - dom, byt, pozemok a pod., ako aj na veci hnuteľné - auto, náradie, spotrebiče a mnohé iné.  Ak niečo predávate, či kupujete, využite praktické vzory a stiahnite si kúpnu zmluvu.

Kúpna zmluva - vzory

Kúpna zmluva
Základná obchodná zmluva o kúpe a predaji medzi predávajúcim a kupujúcim - Kúpna zmluva a jej vzor pre Vaše potreby.

Vložené: 18.júna 2010 15:16
Zobrazené: 313379x
Stiahnuté: 29696x
Kúpna zmluva pri predaji automobilu
Vyberte si vzor kúpno-predajnej zmluvy, v ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodnú na kúpe a predaji automobilu za presne dohodnutých podmienok.

Vložené: 12.marca 2010 11:37
Zobrazené: 214332x
Stiahnuté: 21489x
Kúpna zmluva na pozemok
Kupujete alebo predávate pozemok? Kúpna zmluva na pozemok a jej vzor sú Vám k dispozícii jednoducho, rýchlo a zadarmo.

Vložené: 13.augusta 2010 13:13
Zobrazené: 122230x
Stiahnuté: 7810x
Kúpna zmluva na dom
Predávate ako manželia spoločnú nehnuteľnosť? Potrebnú kúpnu zmluvu na dom si jednoducho stiahnite a upravte na svoje pomery. Obsahuje všetky potrebné náležitosti.

Vložené: 4.augusta 2010 14:39
Zobrazené: 84456x
Stiahnuté: 5154x
Budúca kúpna zmluva
Budúca kúpna zmluva a jej vzor sú dohodou medzi zmluvnými stranami, že v dohodnutom čase uzatvoria riadnu kúpnu zmluvu.

Vložené: 4.augusta 2010 12:17
Zobrazené: 77007x
Stiahnuté: 4929x
Dodatok ku kúpnej zmluve
Nájdite vzor dodatku ku kúpnej zmluve, ktorá bola uzavretá medzi kupujúcim a predávajúcim.V prípade potreby uvedenia ďalších dôležitých podmienok pri kúpnej zmluve, spíšte dodatok a k tomu Vám pomôže uvedený Vzor - Dodatok ku kúpnej zmluve.

Vložené: 12.augusta 2010 16:20
Zobrazené: 71768x
Stiahnuté: 3621x
Kúpna zmluva na garáž
Ponúkame Vám vzor kúpno-predajnej zmluvy na predaj garáže medzi kupujúcim a predávajúcim s uvedením všetkých podstatných náležitostí.

Vložené: 16.augusta 2010 09:37
Zobrazené: 61261x
Stiahnuté: 2630x
Plná moc na zastupovanie pri uzavretí kúpnej zmluvy spisovanej notárskym zápisom
Vzor plnej moci, kde splnomocniteľ poveruje splnomocnenca na zastupovanie pri uzatvorení kúpnej zmluvy notárskym zápisom pri predaji nehnuteľnosti

Vložené: 23.apríla 2010 11:12
Zobrazené: 53818x
Stiahnuté: 2917x
Preberací protokol k novostavbe
Vyberte si vzor preberacieho protokolu k novostavbe, kde sa obe strany, kupujúci aj predávajúci, oboznámia so stavom predmetu a tento predávajúci odovzdáva a kupujúci preberá na základe kúpnej zmluvy.

Vložené: 8.júla 2010 09:09
Zobrazené: 38948x
Stiahnuté: 3289x
Kúpna zmluva o predaji psa
Ponúkame vzor kúpnej zmluvy, v ktorej nájdete všetky potrebné náležitosti týkajúce sa kúpy alebo predaja psa.

Vložené: 15.apríla 2010 12:18
Zobrazené: 30493x
Stiahnuté: 2323x
Budúca kúpna zmluva na dom
Nájdite vzor zmluvy o budúcej zmluve, ktorej predmetom bude kúpa domu.

Vložené: 13.augusta 2010 14:37
Zobrazené: 21961x
Stiahnuté: 1248x
Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej pri podomovom predaji
Kúpili ste si tovar pri podomovom predaji a z nejakého dôvodu ho chcete vrátiť? Odstúpenie od takejto kúpnej zmluvy je možné podľa zákona aj bez udania dôvodu. Využite vzor!

Vložené: 24.januára 2011 10:34
Zobrazené: 20186x
Stiahnuté: 1244x
Uplatnenie námietky premlčania dlžníkom
Vyberte si vzor uplatnenia námietky premlčania dlžníkom, ktorý nemusí zaplatiť žalobcovi kúpnu cenu, pretože žalobu na úhradu podal po uplynutí premlčacej lehoty.

Vložené: 10.novembra 2010 12:55
Zobrazené: 16004x
Stiahnuté: 607x
Kúpna zmluva na hnuteľnú vec predávanú spolu s nehnuteľnou
Vyberte si kúpnu zmluvu pre konkrétny prípad predaja hnuteľnej veci v rámci príslušenstva k nehnuteľnosti s uvedením všetkých povinných náležitostí a s dojednaním zmluvnej pokuty.

Vložené: 9.marca 2010 16:53
Zobrazené: 12623x
Stiahnuté: 1087x
Kúpna zmluva na havarované motorové vozidlo
Nájdite vzor kúpno-predajnej zmluvy na havarované motorové vozidlo, v ktorej je kupujúci oboznámený s faktom, že vozidlo bolo havarované a je si vedomý všetkých jeho závad.

Vložené: 17.augusta 2010 10:29
Zobrazené: 12317x
Stiahnuté: 781x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa