Nájomná zmluva

Nájomná zmluva je zmluva o prenájme, kde vystupujú dve osoby a to prenajímateľ - je to fyzická alebo právnická osoba, ten prenajíma vec hnuteľnú, či nehnuteľnú a  nájomca - je to fyzická alebo právnická osoba, žiadateľ o prenájom. Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za dohodnutú odmenu nájomcovi vec, aby ju dočasne užíval alebo z nej bral aj úžitky. Nájom vzniká nájomnou zmluvou, ktorou prenajímateľ ponecháva nájomcovi za nájomné nehnuteľnosť. Nájom sa uzatvára na dobu určitú  alebo bez určenia doby užívania, teda na dobu neurčitú. Nájomná zmluva má obvykle písomnú podobu, aj keď to zákon výslovne ako podmienku neustanovuje. Je však určite výhodnejšie a menej rizikové, ak si vyhotovíme riadne spísanú nájomnú zmluvu. Nájomnú zmluvu upravuje Občiansky zákonník v paragrafoch §663 - §723 a nájomnú zmluvu na automobil Obchodný zákonník v paragrafe §630 a nasledujúcich . Vzor nájomnej zmluvy, zmluvy o prenájme alebo podnájme, výpovede nájomnej zmluvy si môžete stiahnuť zadarmo na našom portáli.

Nájomná zmluva - vzory

Výpoveď nájomnej zmluvy
Ponúkame vzor výpovede nájomnej zmluvy zo strany nájomcu, ktorou sa tak ukončuje prenájom bytu medzi prenajímateľom a nájomcom.

Vložené: 13.augusta 2010 12:44
Zobrazené: 251589x
Stiahnuté: 11838x
Nájomná zmluva
V prípade prenájmu nehnuteľnosti ponúkame vzor nájomnej zmluvy so všetkými potrebnými náležitosťami pre prenajímateľov aj pre nájomníkov.

Vložené: 11.marca 2010 14:46
Zobrazené: 229478x
Stiahnuté: 26903x
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
Vyberte si vzor zmluvy o prenájme nebytových priestorov na využívanie v rámci podnikateľskej činnosti medzi dvoma firmami so všetkými právami a povinnosťami.

Vložené: 9.júna 2010 10:37
Zobrazené: 134318x
Stiahnuté: 14827x
Zmluva o prenájme bytu
Ponúkame vzor zmluvy o prenájme bytu medzi prenajímateľom a nájomcom, kde si určujú presné podmienky prenájmu.

Vložené: 28.júna 2010 14:28
Zobrazené: 120101x
Stiahnuté: 8516x
Nájomná zmluva na pozemok
Ponúkame vzor nájomnej zmluvy, v ktorej sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na prenájme pozemku ako poľnohospodárskej pôdy za presne stanovených a dohodnutých podmienok.

Vložené: 8.júna 2010 12:23
Zobrazené: 85046x
Stiahnuté: 6288x
Nájomná zmluva na automobil za účelom podnikania
Ponúkame vám vzor nájomnej zmluvy na automobil,ktorý bude nájomca používať na podnikateľské účely.

Vložené: 30.augusta 2010 10:52
Zobrazené: 58988x
Stiahnuté: 5774x
Zmluva o prenájme garáže
Ponúkame vám vzor nájomnej zmluvy na garáž, v ktorej sú upravené všetky práva a povinnosti oboch zmluvných strán.

Vložené: 12.augusta 2010 14:38
Zobrazené: 57780x
Stiahnuté: 3469x
Zmluva o podnájme bytu
Vyberte si vzor nájomnej zmluvy, ktorú uzatvárate s treťou stranou v prípade, že prenajímate byt a nie ste jeho majiteľom, ale nájomcom.

Vložené: 19.apríla 2010 15:23
Zobrazené: 56691x
Stiahnuté: 4037x
Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy
Vyberte si vzor žiadosti o ukončenie nájomnej zmluvy zo strany nájomcu ešte pred uplynutím doby nájmu, pretože zanikla možnosť a dôvod, pre ktorý túto nájomnú zmluvu uzatvoril.

Vložené: 6.augusta 2010 15:20
Zobrazené: 49307x
Stiahnuté: 2316x
Nájomná zmluva na automobil
Vyberte si vzor nájomnej zmluvy, ktorou prenajímateľ poskytuje na dohodnutú dobu nájomcovi svoje motorové vozidlo do prenájmu za zmluvne stanovených podmienok a za dohodnuté nájomné.

Vložené: 3.augusta 2010 10:08
Zobrazené: 48206x
Stiahnuté: 4187x
Nájomná zmluva na pozemok na dobu určitú
Ponúkame vám vzor nájomnej zmluvy, kde prenajímateľ prenajíma predmet nájmu na dobu určitú, pričom predmetom nájmu je pozemok.

Vložené: 10.augusta 2010 13:55
Zobrazené: 45443x
Stiahnuté: 2357x
Dodatok k nájomnej zmluve
Ponúkame vám vzor dodatku k nájomnej zmluve, v ktorom zmluvné strany menia na základe rozhodnutia niektoré ustanovenia nájomnej zmluvy. Všetky potrebné dodatočné informácie a práva, ktoré nie sú v nájomnej zmluve, by mal obsahovať Dodatok k nájomnej zmluve. Prezrite si preto uvedený vzor.

Vložené: 23.augusta 2010 11:36
Zobrazené: 45374x
Stiahnuté: 1958x
Zmluva o prenájme hnuteľnej veci
Vyberte si vzor zmluvy o prenájme hnuteľnej veci, konkrétne hudobného nástroja, ktorý poskytuje prenajímateľ nájomcovi na dohodnutú dobu do užívania za zmluvných podmienok.

Vložené: 9.augusta 2010 10:51
Zobrazené: 33655x
Stiahnuté: 1904x
Zmluva o prenájme izby v byte
Ponúkame vzor zmluvy o prenájme izby v byte, v ktorej sa nájomca a prenajímateľ dohodnú na základných ustanoveniach týkajúcich sa nájmu izby.

Vložené: 25.augusta 2010 10:00
Zobrazené: 33105x
Stiahnuté: 2296x
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
Ponúkame vzor žiadosti nájomcu pre prenajímateľa o predĺženie nájomnej zmluvy, v ktorej bol nájom na dobu určitú.

Vložené: 26.júla 2010 15:28
Zobrazené: 23605x
Stiahnuté: 1050x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa