Nájomná zmluva

Nájomná zmluva je zmluva o prenájme, kde vystupujú dve osoby a to prenajímateľ - je to fyzická alebo právnická osoba, ten prenajíma vec hnuteľnú, či nehnuteľnú a  nájomca - je to fyzická alebo právnická osoba, žiadateľ o prenájom. Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za dohodnutú odmenu nájomcovi vec, aby ju dočasne užíval alebo z nej bral aj úžitky. Nájom vzniká nájomnou zmluvou, ktorou prenajímateľ ponecháva nájomcovi za nájomné nehnuteľnosť. Nájom sa uzatvára na dobu určitú  alebo bez určenia doby užívania, teda na dobu neurčitú. Nájomná zmluva má obvykle písomnú podobu, aj keď to zákon výslovne ako podmienku neustanovuje. Je však určite výhodnejšie a menej rizikové, ak si vyhotovíme riadne spísanú nájomnú zmluvu. Nájomnú zmluvu upravuje Občiansky zákonník v paragrafoch §663 - §723 a nájomnú zmluvu na automobil Obchodný zákonník v paragrafe §630 a nasledujúcich . Vzor nájomnej zmluvy, zmluvy o prenájme alebo podnájme, výpovede nájomnej zmluvy si môžete stiahnuť zadarmo na našom portáli.

Nájomná zmluva - vzory

Výpoveď nájomnej zmluvy

Ponúkame vzor výpovede nájomnej zmluvy zo strany nájomcu, ktorou sa tak ukončuje prenájom bytu medzi prenajímateľom a nájomcom.

Vložené: 13.augusta 2010 12:44 | Zobrazené: 251547x | Stiahnuté: 11 838x Zobraziť celý vzor zmluvy

Nájomná zmluva

V prípade prenájmu nehnuteľnosti ponúkame vzor nájomnej zmluvy so všetkými potrebnými náležitosťami pre prenajímateľov aj pre nájomníkov.

Vložené: 11.marca 2010 14:46 | Zobrazené: 229437x | Stiahnuté: 26 903x Zobraziť celý vzor zmluvy

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Vyberte si vzor zmluvy o prenájme nebytových priestorov na využívanie v rámci podnikateľskej činnosti medzi dvoma firmami so všetkými právami a povinnosťami.

Vložené: 9.júna 2010 10:37 | Zobrazené: 134295x | Stiahnuté: 14 826x Zobraziť celý vzor zmluvy

Zmluva o prenájme bytu

Ponúkame vzor zmluvy o prenájme bytu medzi prenajímateľom a nájomcom, kde si určujú presné podmienky prenájmu.

Vložené: 28.júna 2010 14:28 | Zobrazené: 120074x | Stiahnuté: 8 516x Zobraziť celý vzor zmluvy

Nájomná zmluva na pozemok

Ponúkame vzor nájomnej zmluvy, v ktorej sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na prenájme pozemku ako poľnohospodárskej pôdy za presne stanovených a dohodnutých podmienok.

Vložené: 8.júna 2010 12:23 | Zobrazené: 85024x | Stiahnuté: 6 288x Zobraziť celý vzor zmluvy

Nájomná zmluva na automobil za účelom podnikania

Ponúkame vám vzor nájomnej zmluvy na automobil,ktorý bude nájomca používať na podnikateľské účely.

Vložené: 30.augusta 2010 10:52 | Zobrazené: 58978x | Stiahnuté: 5 774x Zobraziť celý vzor zmluvy

Zmluva o prenájme garáže

Ponúkame vám vzor nájomnej zmluvy na garáž, v ktorej sú upravené všetky práva a povinnosti oboch zmluvných strán.

Vložené: 12.augusta 2010 14:38 | Zobrazené: 57750x | Stiahnuté: 3 469x Zobraziť celý vzor zmluvy

Zmluva o podnájme bytu

Vyberte si vzor nájomnej zmluvy, ktorú uzatvárate s treťou stranou v prípade, že prenajímate byt a nie ste jeho majiteľom, ale nájomcom.

Vložené: 19.apríla 2010 15:23 | Zobrazené: 56678x | Stiahnuté: 4 037x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy

Vyberte si vzor žiadosti o ukončenie nájomnej zmluvy zo strany nájomcu ešte pred uplynutím doby nájmu, pretože zanikla možnosť a dôvod, pre ktorý túto nájomnú zmluvu uzatvoril.

Vložené: 6.augusta 2010 15:20 | Zobrazené: 49295x | Stiahnuté: 2 316x Zobraziť celý vzor zmluvy

Nájomná zmluva na automobil

Vyberte si vzor nájomnej zmluvy, ktorou prenajímateľ poskytuje na dohodnutú dobu nájomcovi svoje motorové vozidlo do prenájmu za zmluvne stanovených podmienok a za dohodnuté nájomné.

Vložené: 3.augusta 2010 10:08 | Zobrazené: 48198x | Stiahnuté: 4 187x Zobraziť celý vzor zmluvy

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 411 847

Dnes: 1 580

Počet zobrazených vzorov: 19 696 658

Počet stiahnutých vzorov: 1 490 058