Zmluva o dielo

Zmluva o dielo patrí medzi zmluvy, ktoré nemusia byť povinne uzatvorené v písomnej forme, ale, kto by dnes riskoval, preto v záujme predchádzania prípadným sporom sa odporúča vždy trvať na písomnom spísaní zmluvy. Zmluvu o dielo sa uzavára medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela. Problematiku zmluvy o dielo upravuje ust. § 536 Obchodného zákonníka. Zmluvou sa zhotoviteľ diela zaväzuje objednávateľovi (spotrebiteľovi), že dielo vykoná za dojednanú cenu na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Ak je na vykonanie diela ustanovená záväzná technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme. Ak si zmluvné strany dohodli cenu za dielo podľa rozpočtu, nesmie sa bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Ak nie je možné cenu za dielo dohodnúť pevnou sumou, musí sa určiť aspoň odhadom. K rýchlemu vyplneniu zmluvy si stačí stiahnuť vzor zmluvy o dielo zadarmo.

Zmluva o dielo - vzory

Zmluva o dielo
Ponúkame zmluvu o dielo, v ktorej sa jedna zmluvná strana zaväzuje dané dielo vytvoriť v dohodnutom termíne za dohodnutých podmienok a druhá strana jej po dokončení tejto práce zaplatí dohodnutú odmenu.

Vložené: 9.marca 2010 15:27
Zobrazené: 284657x
Stiahnuté: 36471x
Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela
Ponúkame Vám vzor preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní diela, kde objednávateľ na základe zmluvy o dielo preberá od zhotoviteľa dohodnuté dielo a vyjadruje sa k jeho stavu.

Vložené: 30.júna 2010 14:43
Zobrazené: 199172x
Stiahnuté: 15951x
Rámcová zmluva o dielo
Ponúkame vám vzor rámcovej zmluvy o dielo, v ktorej sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodnú na čase, spôsobe plnenia, odovzdaní diela a pod.

Vložené: 24.augusta 2010 09:42
Zobrazené: 57129x
Stiahnuté: 2017x
Zmluva o vytvorení web stránky
Ponúkame vzor zmluvy o vytvorení a vyhotovení web stránky medzi zhotoviteľom a objednávateľom, kde sa dohodnú na presných podmienkach danej zmluva o dielo.

Vložené: 23.augusta 2010 09:58
Zobrazené: 32032x
Stiahnuté: 1908x
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o dielo
Vyberte si vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o dielo, v ktorom sa dopredu zmluvné strany dohodnú o budúcom vytvorení zmluvy na vytvorenie zadaného diela.

Vložené: 22.marca 2010 11:26
Zobrazené: 22036x
Stiahnuté: 2250x
Zmluva o dielo na zateplenie bytového domu
Vyberte si vzor zmluvy o dielo na zateplenie bytového domu medzi objednávateľom a zhotoviteľom, kde zhotoviteľ za presne stanovených podmienok vykoná dohodnuté dielo a objednávateľ ho preberie a uhradí.

Vložené: 2.júla 2010 10:42
Zobrazené: 21426x
Stiahnuté: 2175x
Zmluva o dielo - vytvorenie miniatúry
Nájdite si vzor zmluvy o dielo, v ktorej si objednávateľ objednáva zhotovenie zadaného umeleckého diela u autora podľa dohodnutých zmluvných podmienok

Vložené: 22.marca 2010 10:40
Zobrazené: 15864x
Stiahnuté: 1056x
Uznesenie o zmluvnej pokute v zmluve o dielo
Nájdite vzor uznesenia o zmluvnej pokute v zmluve o dielo, v ktorom sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli, v ktorých prípadoch budú mať povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu.

Vložené: 16.septembra 2010 13:01
Zobrazené: 8968x
Stiahnuté: 550x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa