Zmluva o dielo

Zmluva o dielo patrí medzi zmluvy, ktoré nemusia byť povinne uzatvorené v písomnej forme, ale, kto by dnes riskoval, preto v záujme predchádzania prípadným sporom sa odporúča vždy trvať na písomnom spísaní zmluvy. Zmluvu o dielo sa uzavára medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela. Problematiku zmluvy o dielo upravuje ust. § 536 Obchodného zákonníka. Zmluvou sa zhotoviteľ diela zaväzuje objednávateľovi (spotrebiteľovi), že dielo vykoná za dojednanú cenu na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Ak je na vykonanie diela ustanovená záväzná technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme. Ak si zmluvné strany dohodli cenu za dielo podľa rozpočtu, nesmie sa bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Ak nie je možné cenu za dielo dohodnúť pevnou sumou, musí sa určiť aspoň odhadom. K rýchlemu vyplneniu zmluvy si stačí stiahnuť vzor zmluvy o dielo zadarmo.

Zmluva o dielo - vzory

Zmluva o dielo

Ponúkame zmluvu o dielo, v ktorej sa jedna zmluvná strana zaväzuje dané dielo vytvoriť v dohodnutom termíne za dohodnutých podmienok a druhá strana jej po dokončení tejto práce zaplatí dohodnutú odmenu.

Vložené: 9.marca 2010 15:27 | Zobrazené: 284599x | Stiahnuté: 36 471x Zobraziť celý vzor zmluvy

Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela

Ponúkame Vám vzor preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní diela, kde objednávateľ na základe zmluvy o dielo preberá od zhotoviteľa dohodnuté dielo a vyjadruje sa k jeho stavu.

Vložené: 30.júna 2010 14:43 | Zobrazené: 199137x | Stiahnuté: 15 951x Zobraziť celý vzor zmluvy

Rámcová zmluva o dielo

Ponúkame vám vzor rámcovej zmluvy o dielo, v ktorej sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodnú na čase, spôsobe plnenia, odovzdaní diela a pod.

Vložené: 24.augusta 2010 09:42 | Zobrazené: 57124x | Stiahnuté: 2 017x Zobraziť celý vzor zmluvy

Zmluva o vytvorení web stránky

Ponúkame vzor zmluvy o vytvorení a vyhotovení web stránky medzi zhotoviteľom a objednávateľom, kde sa dohodnú na presných podmienkach danej zmluva o dielo.

Vložené: 23.augusta 2010 09:58 | Zobrazené: 32021x | Stiahnuté: 1 908x Zobraziť celý vzor zmluvy

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o dielo

Vyberte si vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o dielo, v ktorom sa dopredu zmluvné strany dohodnú o budúcom vytvorení zmluvy na vytvorenie zadaného diela.

Vložené: 22.marca 2010 11:26 | Zobrazené: 22032x | Stiahnuté: 2 250x Zobraziť celý vzor zmluvy

Zmluva o dielo na zateplenie bytového domu

Vyberte si vzor zmluvy o dielo na zateplenie bytového domu medzi objednávateľom a zhotoviteľom, kde zhotoviteľ za presne stanovených podmienok vykoná dohodnuté dielo a objednávateľ ho preberie a uhradí.

Vložené: 2.júla 2010 10:42 | Zobrazené: 21421x | Stiahnuté: 2 175x Zobraziť celý vzor zmluvy

Zmluva o dielo - vytvorenie miniatúry

Nájdite si vzor zmluvy o dielo, v ktorej si objednávateľ objednáva zhotovenie zadaného umeleckého diela u autora podľa dohodnutých zmluvných podmienok

Vložené: 22.marca 2010 10:40 | Zobrazené: 15859x | Stiahnuté: 1 056x Zobraziť celý vzor zmluvy

Uznesenie o zmluvnej pokute v zmluve o dielo

Nájdite vzor uznesenia o zmluvnej pokute v zmluve o dielo, v ktorom sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli, v ktorých prípadoch budú mať povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu.

Vložené: 16.septembra 2010 13:01 | Zobrazené: 8965x | Stiahnuté: 550x Zobraziť celý vzor zmluvy

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 411 958

Dnes: 1 691

Počet zobrazených vzorov: 19 696 755

Počet stiahnutých vzorov: 1 490 058