Zmluva o prenájme

Zmluva o prenájme alebo inak nazývaná nájomná zmluva sa uzatvára pri prenájme hnuteľnej veci - motorového vozidla, hudobného nástroja, prívesného vozíka, kopírovacieho stroja, lode a iných vecí alebo nehnuteľnej veci - bytu, pozemku, pôdy, garáže, nebytových priestorov na podnikanie medzi prenajímateľom (vlastníkom majetku) a nájomcom. V zmluve o prenájme sa vzájomné zmluvné strany dohodnú na predmete a účele nájmu pričom obe strany sú si vedomí práv a povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy. Dôležitou položkou v nájomnej zmluve je dohoda o dobe nájmu - doba určitá alebo doba neurčitá a sumy za prenájom, za užívananie dohodnutej veci prenájmu. Nájomný pomer zaniká uplynutím doby, na ktorý bol dohodnutý. Jednoduchý spôsob, ako správne napísať nájomnú zmluvu je si stiahnuť vzor zmluvy zadarmo.

Zmluva o prenájme - vzory

Nájomná zmluva
V prípade prenájmu nehnuteľnosti ponúkame vzor nájomnej zmluvy so všetkými potrebnými náležitosťami pre prenajímateľov aj pre nájomníkov.

Vložené: 11.marca 2010 14:46
Zobrazené: 229478x
Stiahnuté: 26903x
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
Vyberte si vzor zmluvy o prenájme nebytových priestorov na využívanie v rámci podnikateľskej činnosti medzi dvoma firmami so všetkými právami a povinnosťami.

Vložené: 9.júna 2010 10:37
Zobrazené: 134318x
Stiahnuté: 14827x
Zmluva o prenájme bytu
Ponúkame vzor zmluvy o prenájme bytu medzi prenajímateľom a nájomcom, kde si určujú presné podmienky prenájmu.

Vložené: 28.júna 2010 14:28
Zobrazené: 120101x
Stiahnuté: 8516x
Nájomná zmluva na pozemok
Ponúkame vzor nájomnej zmluvy, v ktorej sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na prenájme pozemku ako poľnohospodárskej pôdy za presne stanovených a dohodnutých podmienok.

Vložené: 8.júna 2010 12:23
Zobrazené: 85046x
Stiahnuté: 6288x
Nájomná zmluva na automobil za účelom podnikania
Ponúkame vám vzor nájomnej zmluvy na automobil,ktorý bude nájomca používať na podnikateľské účely.

Vložené: 30.augusta 2010 10:52
Zobrazené: 58988x
Stiahnuté: 5774x
Zmluva o prenájme garáže
Ponúkame vám vzor nájomnej zmluvy na garáž, v ktorej sú upravené všetky práva a povinnosti oboch zmluvných strán.

Vložené: 12.augusta 2010 14:38
Zobrazené: 57780x
Stiahnuté: 3469x
Nájomná zmluva na automobil
Vyberte si vzor nájomnej zmluvy, ktorou prenajímateľ poskytuje na dohodnutú dobu nájomcovi svoje motorové vozidlo do prenájmu za zmluvne stanovených podmienok a za dohodnuté nájomné.

Vložené: 3.augusta 2010 10:08
Zobrazené: 48206x
Stiahnuté: 4187x
Zmluva o prenájme vozidla
Stiahnite si vzor zmluvy o prenájme motorového vozidla.

Vložené: 17.augusta 2011 11:39
Zobrazené: 48094x
Stiahnuté: 10525x
Nájomná zmluva na pozemok na dobu určitú
Ponúkame vám vzor nájomnej zmluvy, kde prenajímateľ prenajíma predmet nájmu na dobu určitú, pričom predmetom nájmu je pozemok.

Vložené: 10.augusta 2010 13:55
Zobrazené: 45443x
Stiahnuté: 2357x
Zmluva o prenájme hnuteľnej veci
Vyberte si vzor zmluvy o prenájme hnuteľnej veci, konkrétne hudobného nástroja, ktorý poskytuje prenajímateľ nájomcovi na dohodnutú dobu do užívania za zmluvných podmienok.

Vložené: 9.augusta 2010 10:51
Zobrazené: 33655x
Stiahnuté: 1904x
Zmluva o prenájme izby v byte
Ponúkame vzor zmluvy o prenájme izby v byte, v ktorej sa nájomca a prenajímateľ dohodnú na základných ustanoveniach týkajúcich sa nájmu izby.

Vložené: 25.augusta 2010 10:00
Zobrazené: 33105x
Stiahnuté: 2296x
Zmluva o prenájme zariadenia
Nájdite si vzor zmluvy o prenájme zariadenia, v ktorej sú upravené všetky povinnosti a práva oboch zmluvných strán.

Vložené: 11.augusta 2010 14:41
Zobrazené: 18719x
Stiahnuté: 1021x
Zmluva o prenájme voľnej plochy
Nájdite vzor zmluvy o prenájme voľnej plochy, ktorá bude využitá na reklamné účely.

Vložené: 11.augusta 2010 12:38
Zobrazené: 11620x
Stiahnuté: 1058x
Zmluva o prenájme chaty
Ponúkame vám vzor zmluvy o prenájme chaty, na základe ktorej prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania chatu na dobu určitú.

Vložené: 10.augusta 2010 10:22
Zobrazené: 9903x
Stiahnuté: 808x
Zmluva o prenájme náradia
Nájdite vzor zmluvy o prenájme náradia, v ktorej sú upravené práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu.

Vložené: 17.augusta 2010 12:15
Zobrazené: 9831x
Stiahnuté: 598x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa