Žaloba o neplatnosti závetu

Alternatívny názov: Sťažnosť že závet je neplatný

Popis: Nájdete si tu vzor žaloby, ktorou chcú možní dediči napadnúť platnosť závetu, v ktorom neboli uvedení.

vložené: 6.apríla 2010 08:55
zobrazené: 13189

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žaloba o neplatnosť závetu

Žalobca v 1. rade:
Ján Vážny
narodený: 25.02.1944
bydlisko: Nábrežná 14
814 Bratislava
Žalobca v 2. rade:
Mária Novotná, rod. Vážna
narodený: 02.07.1958
bydlisko: Prievozská 25
852 02 Bratislava

a
Žalovaný:
Miroslav Pekný
narodený: 15.12.1973
bydlisko: Kukučínova 72
830 01 Bratislava
o určenie neplatnosti závetu

I.

1.1
Dňa 20.11.2009 zomrel p. Ján Horváth, nar. 1938, naposledy bytom Račianska 58, 841 12 Bratislava. Po zomretom prebehlo dedičské konanie č. D 333/2009, ktoré prebiehalo na Notárskom úrade JUDr. Juraja Nemca, so sídlom Mýtna 16, 862 01 Bratislava, a ktoré sa skončilo vydaním osvedčenie o dedičstve č. D 333/2009. Predmetné osvedčenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.01.2010.

II.

2.1
Podkladom na rozhodnutie notára ako súdneho komisára bol závet, ktorý zanechal poručiteľ. V ňom určil za dediča časti pozostalosti, konkrétne nehnuteľnosť, par. č. 1230, druh pozemku– rodinný dom, o výmere 127 m2, zapísanej na LV č. 3467 pre k.ú. Bratislava - Rača, evidovanej na Správe katastra Bratislava, žalovaného.

Dôkaz:
osvedčenie o dedičstve
III.

3.1
Zostávajúcu časť pozostalosti sme nadobudli my, spolu so žalobcom v 2. rade - ako súrodenci poručiteľa, nakoľko poručiteľ bol slobodný a bezdetný. Počas svojho života však udržiaval so žalovaným veľmi intenzívne kontakty, a to najmä v pohostinských zariadeniach, o čom svedčia aj vyjadrenia mnohých svedkov, ktorých týmto navrhujeme v konaní vypočuť. Títo svedkovia nám viackrát potvrdili o tom, že žalovaný nášho súrodenca ovplyvňoval v tom smere, aby predmetnú nehnuteľnosť zanechal jemu, nakoľko ako rozvedený nemá kde bývať.

Dôkaz:
výsluch svedkov
3.2
Pre svoj vysoký vek poručiteľ zrejme nechápal skutočný úmysel žalovaného, o čo mu týmto konaním išlo. A navyše o jeho zlom úsudku svedčí aj jeho zdravotný stav krátko pred smrťou a pri spisovaní závetu.

IV.

4.1
Vzhľadom k tomu, že predmetný rodinný dom je už v ponuke realitnej kancelárie, čo svedčí nepochybne o úmysle žalovaného, že sa ovplyvňovaním poručiteľa snažil získať majetkový prospech, navrhujeme, aby Okresný súd Bratislava I. po vykonanom dokazovaní vydal nasledovný

r o z s u d o k:

Súd určuje, že závet poručiteľa v časti, podľa ktorej žalovaný nadobudol do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť, par. č. 1230, druh pozemku – rodinný dom, o výmere 127 m2, zapísanej na LV č. 3467 pre k.ú. Bratislava - Rača., evidovanej na Správe katastra Bratislava, je neplatný.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcom trovy konania, a to do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave, dňa 10.03.2010

Ján Vážny
žalobca v 1.rade
Mária Novotná, rod. Vážna
žalobca v 2. rade

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa