Žaloba o neplatnosti závetu

Alternatívny názov: Sťažnosť že závet je neplatný

Popis: Nájdete si tu vzor žaloby, ktorou chcú možní dediči napadnúť platnosť závetu, v ktorom neboli uvedení.

vložené 6.apríla 2010 08:55 | zobrazené: 12 986x | stiahnuté: 898x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o neplatnosti závetu podaná ďalšími možnými dedičmi

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žaloba o neplatnosť závetu

Žalobca v 1. rade:

Ján Vážny
narodený: 25.02.1944
bydlisko: Nábrežná 14
814 Bratislava

Žalobca v 2. rade:

Mária Novotná, rod. Vážna
narodený: 02.07.1958
bydlisko: Prievozská 25
852 02 Bratislava

a

Žalovaný:

Miroslav Pekný
narodený: 15.12.1973
bydlisko: Kukučínova 72
830 01 Bratislava

o určenie neplatnosti závetu

I.

1.1

Dňa 20.11.2009 zomrel p. Ján Horváth, nar. 1938, naposledy bytom Račianska 58, 841 12 Bratislava. Po zomretom prebehlo dedičské konanie č. D 333/2009, ktoré prebiehalo na Notárskom úrade JUDr. Juraja Nemca, so sídlom Mýtna 16, 862 01 Bratislava, a ktoré sa skončilo vydaním osvedčenie o dedičstve č. D 333/2009. Predmetné osvedčenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.01.2010.

II.

2.1

Podkladom na rozhodnutie notára ako súdneho komisára bol závet, ktorý zanechal poručiteľ. V ňom určil za dediča časti pozostalosti, konkrétne nehnuteľnosť, par. č. 1230, druh pozemku– rodinný dom, o výmere 127 m2, zapísanej na LV č. 3467 pre k.ú. Bratislava - Rača, evidovanej na Správe katastra Bratislava, žalovaného.

Dôkaz:

osvedčenie o dedičstve

III.

3.1

Zostávajúcu časť pozostalosti sme nadobudli my, spolu so žalobcom v 2. rade - ako súrodenci poručiteľa, nakoľko poručiteľ bol slobodný a bezdetný. Počas svojho života však udržiaval so žalovaným veľmi intenzívne kontakty, a to najmä v pohostinských zariadeniach, o čom svedčia aj vyjadrenia mnohých svedkov, ktorých týmto navrhujeme v konaní vypočuť. Títo svedkovia nám viackrát potvrdili o tom, že žalovaný nášho súrodenca ovplyvňoval v tom smere, aby predmetnú nehnuteľnosť zanechal jemu, nakoľko ako rozvedený nemá kde bývať.

Dôkaz:

výsluch svedkov

3.2

Pre svoj vysoký vek poručiteľ zrejme nechápal skutočný úmysel žalovaného, o čo mu týmto konaním išlo. A navyše o jeho zlom úsudku svedčí aj jeho zdravotný stav krátko pred smrťou a pri spisovaní závetu.

IV.

4.1

Vzhľadom k tomu, že predmetný rodinný dom je už v ponuke realitnej kancelárie, čo svedčí nepochybne o úmysle žalovaného, že sa ovplyvňovaním poručiteľa snažil získať majetkový prospech, navrhujeme, aby Okresný súd Bratislava I. po vykonanom dokazovaní vydal nasledovný

r o z s u d o k:

Súd určuje, že závet poručiteľa v časti, podľa ktorej žalovaný nadobudol do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť, par. č. 1230, druh pozemku – rodinný dom, o výmere 127 m2, zapísanej na LV č. 3467 pre k.ú. Bratislava - Rača., evidovanej na Správe katastra Bratislava, je neplatný.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcom trovy konania, a to do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave, dňa 10.03.2010

Ján Vážny
žalobca v 1.rade

Mária Novotná, rod. Vážna
žalobca v 2. rade

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o neplatnosti závetu podaná ďalšími možnými dedičmi
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 970 254

Dnes: 654

Počet zobrazených vzorov: 19 457 982

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 495