Dodatok

Dodatok je vzor zmluvy, v ktorom sa v prípade potreby uvedú ďalšie dôležité podmienky alebo informácie, ktoré sa v hlavnej zmluve nenachádzajú. Dodatok má svoju presnú formu a musí obsahovať základné údaje o osobách, ktorých sa zmluva dodatku týka, predmet dodatku a musí tiež obsahovať záverečné ustanovenia. Predmet dodatku nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami - dátum.  Dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostatne po jednom rovnopise. K dispozícii Vám poskytujeme vzor rôznych dodatkov na stiahnutie zadarmo.

Dodatok - vzory

Dodatok k pracovnej zmluve
Predĺženie pracovného pomeru a všetky podobné dodatočné informácie, ktoré nie sú v pracovnej zmluve, obsahuje Dodatok k pracovnej zmluve a jeho vzor.

Vložené: 27.augusta 2010 14:33
Zobrazené: 113456x
Stiahnuté: 8339x
Dodatok ku kúpnej zmluve
Nájdite vzor dodatku ku kúpnej zmluve, ktorá bola uzavretá medzi kupujúcim a predávajúcim.V prípade potreby uvedenia ďalších dôležitých podmienok pri kúpnej zmluve, spíšte dodatok a k tomu Vám pomôže uvedený Vzor - Dodatok ku kúpnej zmluve.

Vložené: 12.augusta 2010 16:20
Zobrazené: 71768x
Stiahnuté: 3621x
Dodatok k nájomnej zmluve
Ponúkame vám vzor dodatku k nájomnej zmluve, v ktorom zmluvné strany menia na základe rozhodnutia niektoré ustanovenia nájomnej zmluvy. Všetky potrebné dodatočné informácie a práva, ktoré nie sú v nájomnej zmluve, by mal obsahovať Dodatok k nájomnej zmluve. Prezrite si preto uvedený vzor.

Vložené: 23.augusta 2010 11:36
Zobrazené: 45374x
Stiahnuté: 1958x
Dohoda o zmene pracovného času
V rámci pracovnej zmluvy môže byť spísaná aj Dohoda o zmene pracovného času, ktorá tvorí jej dodatok. Všetko potrebné ponúka vzor tejto dohody.

Vložené: 25.augusta 2010 14:58
Zobrazené: 26889x
Stiahnuté: 1466x
Ako spísať návrh inej osobe?
Návrh na predloženie inej osobe je možné spísať z rôznych dôvodov. Poradí Vám náš vzor. Vyberte si vzor na spísanie návrhu na predloženie inej osobe, napr. dodatok ku kúpnej zmluve o predĺžení splátkového kalendára alebo iné.

Vložené: 25.mája 2010 15:39
Zobrazené: 12994x
Stiahnuté: 702x
Ponuka uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve
Nájdite vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve, predmetom ktorého je zmena miesta výkonu práce.

Vložené: 27.augusta 2010 15:18
Zobrazené: 10517x
Stiahnuté: 679x
Žaloba o zaplatenie dodatku mzdy pri výkone inej práce
Nájdite si vzor žaloby o zaplatenie dodatku mzdy pri výkone inej práce, na ktorú bol zamestnanec preradený a výška mzdy je tu nižšia.

Vložené: 2.septembra 2010 13:13
Zobrazené: 4160x
Stiahnuté: 320x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa