Plná moc

Plná moc je jednou z bežne používaných písomností. Splnomocniteľ v nej dáva súhlas splnomocnencovi na vykonanie uvedenej záležitosti či rozhodnutia v jeho mene. Plná moc je tak istým zastúpením osoby, ktorá splnomocnenie dáva. Niektoré inštitúcie a úrady však vyžadujú, aby bola aj úradne overená, niekedy to nutné nie je. Jej overenie je však len v prospech oboch strán v prípade potreby.   Plnú moc upravuje Občiansky zákonník, konkrétne § 30 až § 33, ktoré obsahujú jednotlivé podmienky. Splnomocnenie platí na konkrétnu záležitosť, na ktorú splnomocniteľ dáva splnomocnencovi právo zastupovania. Je však možné, aby bola udelená generálna plná moc, ktorá poveruje splnomocnenca na zastúpenie vo viacerých prípadoch. Takáto plná moc sa využíva hlavne v prípadoch, ak daná osoba, ktorá splnomocnenie dáva, napríklad odcestuje na dlhší čas a potrebuje, aby boli za ňu vybavené veci na úrade, preberanie pošty a podobne. V prípade, že aj Vy potrebujete spísať plnú moc z nejakého dôvodu, využite praktické vzory zdarma.

Plná moc - vzory

Splnomocnenie
Ponúkame dva vzory splnomocnenia medzi dvoma stranami - splnomocniteľ a splnomocnenec na konkrétnu vec.

Vložené: 12.marca 2010 10:48
Zobrazené: 576992x
Stiahnuté: 52931x
Splnomocnenie na používanie motorového vozidla
Nájdite si vzor plnej moci, v ktorej Vám splnomocniteľ dáva súhlas na používanie svojho motorového vozidla, pričom uvedie podmienky, za akých sa splnomocenstvo dohodlo.

Vložené: 3.augusta 2010 12:07
Zobrazené: 320879x
Stiahnuté: 17099x
Udelenie generálnej plnej moci
Ponúkame vzor udelenia generálnej plnej moci, v ktorom splnomocniteľ dáva právo splnomocnencovi, aby ho zastupoval v konkrétne uvedenej záležitosti.

Vložené: 19.apríla 2010 12:56
Zobrazené: 158431x
Stiahnuté: 12110x
Ako spísať plnú moc?
Poskytujeme návrh ako správne napísať plnú moc na zastupovanie v právnych veciach alebo na úradoch a pri iných príležitostiach so všetkými potrebnými náležitosťami.

Vložené: 21.mája 2010 16:21
Zobrazené: 123228x
Stiahnuté: 8178x
Plná moc na zastupovanie v dedičskom konaní
Vyberte si vzor splnomocnenia, v ktorej splnomocniteľ dáva plnú moc splnomocnencovi na zastupovanie v dedičskom konaní

Vložené: 6.apríla 2010 10:47
Zobrazené: 119101x
Stiahnuté: 7843x
Udelenie špeciálnej plnej moci
Ponúkame vzor udelenia špeciálnej plnej moci, ktorou splnomocniteľ dáva inej osobe právo na zastupovanie pred daňovým úradom a inými inštitúciami.

Vložené: 19.apríla 2010 13:53
Zobrazené: 66955x
Stiahnuté: 4972x
Splnomocnenie na jazdu firemným vozidlom
Ponúkame vám vzor splnomocnenia na jazdu firemným motorovým vozidlom, v ktorom sú uvedené všetky dôležité údaje týkajúce sa vozidla,spoločnosti a splnomocnenca.

Vložené: 23.augusta 2010 14:16
Zobrazené: 58383x
Stiahnuté: 2112x
Plná moc na zastupovanie pri uzavretí kúpnej zmluvy spisovanej notárskym zápisom
Vzor plnej moci, kde splnomocniteľ poveruje splnomocnenca na zastupovanie pri uzatvorení kúpnej zmluvy notárskym zápisom pri predaji nehnuteľnosti

Vložené: 23.apríla 2010 11:12
Zobrazené: 53818x
Stiahnuté: 2917x
Plná moc pre právneho zástupcu
Splnomocnenie, v ktorom splnomocniteľ dáva plnú moc advokátovi na zastupovanie pred súdom a inými orgánmi v jeho mene za dohodnutých podmienok

Vložené: 15.marca 2010 11:05
Zobrazené: 47827x
Stiahnuté: 2033x
Plná moc na odovdzanie závetu do notárskej úschovy.
Nájdite si vzor plnej moci, na základe ktorej splnomocnená osoba odovzdá Váš závet do notárskej úschovy. Splnomocnenie.

Vložené: 13.apríla 2010 16:52
Zobrazené: 23038x
Stiahnuté: 1600x
Plná moc na zastupovanie vo veci vymáhania pohľadávky
Vyberte si vzor plnej moci, ktorú dáva splnomocniteľ splnomocnencovi ako firme na zastupovanie, aby v jeho mene vymáhal pohľadávky.

Vložené: 23.augusta 2010 11:24
Zobrazené: 10190x
Stiahnuté: 746x
Zvláštna plná moc na prevzatie závetu z notárskej úschovy
Vyberte si vzor plnej moci, na základe ktorej splnomocnenec prevezme závet z notárskej úschovy za splnomocniteľa.

Vložené: 13.apríla 2010 17:03
Zobrazené: 8888x
Stiahnuté: 830x
Plná moc na právne úkony v mene zamestnávateľa
Ponúkame vzor plnej moci zamestnanca na právne úkony v mene zamestnávateľa a na jeho zastupovanie pri konaní pred súdom.

Vložené: 8.septembra 2010 15:48
Zobrazené: 7862x
Stiahnuté: 602x
Splnomocnenie na zastupovanie pri reštitúcii
Nájdite si vzor splnomocnenia, ktorým splnomocniteľ dáva plnú moc svojmu právnemu zástupcovi na zastupovanie v reštitučnom konaní.

Vložené: 24.augusta 2010 15:44
Zobrazené: 5872x
Stiahnuté: 479x
Procesná plná moc
Ponúkame vám vzor procesnej plnej moci k zastupovaniu, v ktorej splnomocniteľ splnomocňuje advokáta,aby ho zastupoval v súdnom spore.

Vložené: 2.septembra 2010 10:06
Zobrazené: 4926x
Stiahnuté: 397x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa