Splnomocnenie

Splnomocnenie je vyjadrením súhlasu splnomocniteľa, že splnomocnenec môže za neho konať v jeho mene v rámci uvedenj záležitosti. Splnomocnenie tak obsahuje údaje o oboch stranách, ako aj predmet splnomocnenia a jeho rozsah. Najčastejšie sa spisuje v prípade zastupovania napr. na úrade, pri preberaní zásielky a podobne. V týchto prípadoch však ide o jednorazovú záležitosť. Ak potrebuje splnomocniteľ z nejakého dôvodu, aby jeho splnomocnenie oprávňovalo splnomocnenca na zastupovanie vo viacerých prípadoch, napríklad v rámci celého dedičského konania, udeľuje sa generálna plná moc. Tá umožňuje zastúpenie v rôznych záležitostiach, ktoré sú však tiež uvedené. Generálne splnomocnenie je tak splnomocnením na všetky právne úkony. V prípade komplikovanejších záležitostí je lepšie mať splnomocnenie aj úradne overené, čo potom následne rešpektujú aj úrady a iné inštitúcie. Príklady a vzory splnomocnenia môžete využiť zdarma cez vzory zmlúv a vytvoriť si na ich základe splnomocnenie, ktoré potrebujete.

Splnomocnenie - vzory

Splnomocnenie
Ponúkame dva vzory splnomocnenia medzi dvoma stranami - splnomocniteľ a splnomocnenec na konkrétnu vec.

Vložené: 12.marca 2010 10:48
Zobrazené: 576992x
Stiahnuté: 52931x
Splnomocnenie na používanie motorového vozidla
Nájdite si vzor plnej moci, v ktorej Vám splnomocniteľ dáva súhlas na používanie svojho motorového vozidla, pričom uvedie podmienky, za akých sa splnomocenstvo dohodlo.

Vložené: 3.augusta 2010 12:07
Zobrazené: 320879x
Stiahnuté: 17099x
Udelenie generálnej plnej moci
Ponúkame vzor udelenia generálnej plnej moci, v ktorom splnomocniteľ dáva právo splnomocnencovi, aby ho zastupoval v konkrétne uvedenej záležitosti.

Vložené: 19.apríla 2010 12:56
Zobrazené: 158431x
Stiahnuté: 12110x
Ako spísať plnú moc?
Poskytujeme návrh ako správne napísať plnú moc na zastupovanie v právnych veciach alebo na úradoch a pri iných príležitostiach so všetkými potrebnými náležitosťami.

Vložené: 21.mája 2010 16:21
Zobrazené: 123228x
Stiahnuté: 8178x
Plná moc na zastupovanie v dedičskom konaní
Vyberte si vzor splnomocnenia, v ktorej splnomocniteľ dáva plnú moc splnomocnencovi na zastupovanie v dedičskom konaní

Vložené: 6.apríla 2010 10:47
Zobrazené: 119101x
Stiahnuté: 7843x
Udelenie špeciálnej plnej moci
Ponúkame vzor udelenia špeciálnej plnej moci, ktorou splnomocniteľ dáva inej osobe právo na zastupovanie pred daňovým úradom a inými inštitúciami.

Vložené: 19.apríla 2010 13:53
Zobrazené: 66955x
Stiahnuté: 4972x
Splnomocnenie na jazdu firemným vozidlom
Ponúkame vám vzor splnomocnenia na jazdu firemným motorovým vozidlom, v ktorom sú uvedené všetky dôležité údaje týkajúce sa vozidla,spoločnosti a splnomocnenca.

Vložené: 23.augusta 2010 14:16
Zobrazené: 58383x
Stiahnuté: 2112x
Plná moc na zastupovanie pri uzavretí kúpnej zmluvy spisovanej notárskym zápisom
Vzor plnej moci, kde splnomocniteľ poveruje splnomocnenca na zastupovanie pri uzatvorení kúpnej zmluvy notárskym zápisom pri predaji nehnuteľnosti

Vložené: 23.apríla 2010 11:12
Zobrazené: 53818x
Stiahnuté: 2917x
Plná moc pre právneho zástupcu
Splnomocnenie, v ktorom splnomocniteľ dáva plnú moc advokátovi na zastupovanie pred súdom a inými orgánmi v jeho mene za dohodnutých podmienok

Vložené: 15.marca 2010 11:05
Zobrazené: 47827x
Stiahnuté: 2033x
Plná moc na odovdzanie závetu do notárskej úschovy.
Nájdite si vzor plnej moci, na základe ktorej splnomocnená osoba odovzdá Váš závet do notárskej úschovy. Splnomocnenie.

Vložené: 13.apríla 2010 16:52
Zobrazené: 23038x
Stiahnuté: 1600x
Žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia
Vyberte si vzor žaloby o vydanie bezdôvodného obohatenia, kde žalobca žiada, aby mu žalovaný vrátil sumu peňazí prenechanú na základe splnomocnenia na splatenie úveru, ten si však peniaze nechal a odmieta ich žalobcovi vrátiť.

Vložené: 16.júna 2010 14:56
Zobrazené: 15049x
Stiahnuté: 712x
Plná moc na zastupovanie vo veci vymáhania pohľadávky
Vyberte si vzor plnej moci, ktorú dáva splnomocniteľ splnomocnencovi ako firme na zastupovanie, aby v jeho mene vymáhal pohľadávky.

Vložené: 23.augusta 2010 11:24
Zobrazené: 10190x
Stiahnuté: 746x
Zvláštna plná moc na prevzatie závetu z notárskej úschovy
Vyberte si vzor plnej moci, na základe ktorej splnomocnenec prevezme závet z notárskej úschovy za splnomocniteľa.

Vložené: 13.apríla 2010 17:03
Zobrazené: 8888x
Stiahnuté: 830x
Plná moc na právne úkony v mene zamestnávateľa
Ponúkame vzor plnej moci zamestnanca na právne úkony v mene zamestnávateľa a na jeho zastupovanie pri konaní pred súdom.

Vložené: 8.septembra 2010 15:48
Zobrazené: 7862x
Stiahnuté: 602x
Splnomocnenie na zastupovanie pri reštitúcii
Nájdite si vzor splnomocnenia, ktorým splnomocniteľ dáva plnú moc svojmu právnemu zástupcovi na zastupovanie v reštitučnom konaní.

Vložené: 24.augusta 2010 15:44
Zobrazené: 5872x
Stiahnuté: 479x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa