Mandátna zmluva

Mandátna zmluva je zmluvou, ktorá zakladá relatívny obchodný záväzkový vzťah. Riadi sa ustanoveniami Obchodného zákonníka § 261 a § 566. Mandátna zmluva sa uzatvára medzi dvomi podnikateľskými stranami - mandantom a mandatárom. K uzatvoreniu mandátnej zmluvy je však nutné uzatvorenie dohody o jej podstatných náležitostiach, v ktorej sa určia zmluvné strany identifikáciou mandanta a mandatára, obchodné záležitosti, ako aj spôsob, akým bude táto v mene mandanta sprostredkovaná a samozrejme nesmie chýbať dohoda o odplate.  Mandátna zmluva tak upravuje uskutočnenie istej obchodnej záležitosti. Formálne sa za uzatvorenie zmluvy považuje už uzatvorenie dohody o jej podstatných náležitostiach, takže nie je nutná mandátna zmluva písomnou formou. Jej spísanie je však lepšie a praktickejšie pre prípad možných nezrovnalostí. Mandátna zmluva a jej vzor si jednoducho nájdete a stiahnete vždy, keď budete potrebovať.

Mandátna zmluva - vzory

Mandátna zmluva
Pracujete na živnosť alebo máte iný obchodný záväzkový vzťah? Mandátna zmluva a jej vzor sa určite zídu. Ide o záväzok mandatára zariadiť pre mandanta určitú obchodnú záležitosť podľa dohodnutých podmienok.

Vložené: 10.augusta 2010 14:31
Zobrazené: 70865x
Stiahnuté: 6648x