Plná moc na odovdzanie závetu do notárskej úschovy.

Alternatívny názov: Splnomocnenie osoby, aby odovzdala Váš závet k notárovi

Popis: Nájdite si vzor plnej moci, na základe ktorej splnomocnená osoba odovzdá Váš závet do notárskej úschovy. Splnomocnenie.

vložené: 13.apríla 2010 16:52
zobrazené: 23038

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Plná moc

Týmto splnomocňujem svoju sestru Janu Vážnu, nar. 25.01.1987, bytom so mnou, aby odovzdala do notárskej úschovy
u JUDr. Juraja Nemca, notára Notárskeho úradu v Bratislave, Mýtna 18, môj vlastnoručne napísaný závet zo dňa 02.03.2010.

V Bratislave dňa 02.03.2010

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa