Písomné prehlásenie o odmietnutí dedičstva

Alternatívny názov: Odmietnutie dedičstva zo strany dediča

Popis: Ponúkame vzor písomného prehlásenia do rúk notára, že dedič sa vzdáva svojho práva na dedičstvo po poručiteľovi z dôvodu zdedenia aj veľkých dlhov.

vložené: 6.apríla 2010 13:22
zobrazené: 45219

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Vážený pán
JUDr. Juraj Nemec
Notársky úrad
Mýtna 18
852 02 Bratislava

Písomné prehlásenie o odmietnutí dedičstva

Dedičské konanie po Jane Vážnej, naposledy bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.11.2009

Dňa 11.03.2010 ste ma informoval o možnosti odmietnutia dedičstva (§ 463 Obč.Z.) a následkoch odmietnutia. To všetko musím urobiť do zákonom stanovenej lehoty, a to do jedného mesiaca.

Prehlasujem, že dedičstvo po hore uvedenej poručiteľke odmietam.

Doteraz som dedičstvo odmietnuť nechcel, ale bolo mi oznámené, že po pani Jane Vážnej zostali iba veľmi vysoké dlhy. Som si vedomý, že odmietnutie dedičstva je konečné a neodvolateľné, že sa týka všetkého majetku, ktorý prináleží do dedičstva a tým i toho, ktorý by sa ešte len v budúcnosti mohol objaviť.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
brat poručiteľky

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa