Ponúkame vzor výpovede nájomnej zmluvy zo strany nájomcu, ktorou sa tak ukončuje prenájom bytu medzi prenajímateľom a nájomcom.
Vložené: 13.augusta 2010 12:44
Zobrazené: 251 589 x
Stiahnuté: 11 847 x
Ponúkame vzor žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Obvodný úrad od žiadateľa z dôvodu majetkových pomerov jeho rodiny a detí.
Vložené: 6.augusta 2010 15:42
Zobrazené: 112 236 x
Stiahnuté: 6 165 x
Vyberte si vzor nájomnej zmluvy, ktorú uzatvárate s treťou stranou v prípade, že prenajímate byt a nie ste jeho majiteľom, ale nájomcom.
Vložené: 19.apríla 2010 15:23
Zobrazené: 56 691 x
Stiahnuté: 4 038 x
Vzor plnej moci, kde splnomocniteľ poveruje splnomocnenca na zastupovanie pri uzatvorení kúpnej zmluvy notárskym zápisom pri predaji nehnuteľnosti
Vložené: 23.apríla 2010 11:12
Zobrazené: 53 818 x
Stiahnuté: 2 918 x
Vzor zmluvy, kde sa dvaja spoluvlastníci dohodnú na zrušení podielového spoluvlastníctva na pozemok a nehnuteľnosti a vysporiadanie formou rozdelenia.
Vložené: 23.apríla 2010 10:45
Zobrazené: 46 594 x
Stiahnuté: 3 172 x
Vyberte si vzor preberacieho protokolu k novostavbe, kde sa obe strany, kupujúci aj predávajúci, oboznámia so stavom predmetu a tento predávajúci odovzdáva a kupujúci preberá na základe kúpnej zmluvy.
Vložené: 8.júla 2010 09:09
Zobrazené: 38 948 x
Stiahnuté: 3 289 x
Nájdite si vzor ukončenia nájomnej zmluvy, v ktorej sa nájomca a prenajímateľ dohodnú na vzájomnom vyrovnaní záväzkov a ukončení nájomného vzťahu.
Vložené: 16.júna 2010 15:36
Zobrazené: 33 070 x
Stiahnuté: 2 638 x
Nájdite si vzor dohody, kde sa nájomca a prenajímateľ dohodnú na skončení nájmu bytu, s tým, že prenajímateľ zaplatí nájomcovi sumu za úpravy realizované v byte. Skončenie nájmu a Dohoda o vyrovnaní.
Vložené: 19.apríla 2010 16:59
Zobrazené: 30 340 x
Stiahnuté: 2 736 x
Ponúkame vzor žiadosti nájomcu pre prenajímateľa o predĺženie nájomnej zmluvy, v ktorej bol nájom na dobu určitú.
Vložené: 26.júla 2010 15:28
Zobrazené: 23 605 x
Stiahnuté: 1 050 x
Ponúkame vám vzor zmluvy o zriadení spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, v ktorej určujú orgány, názov,sídlo spoločenstva a pod.
Vložené: 24.augusta 2010 16:04
Zobrazené: 23 350 x
Stiahnuté: 2 730 x