Zmluva o podnájme bytu

Alternatívny názov: Dohoda o prenajatí bytu treťou osobou

Popis: Vyberte si vzor nájomnej zmluvy, ktorú uzatvárate s treťou stranou v prípade, že prenajímate byt a nie ste jeho majiteľom, ale nájomcom.

vložené: 19.apríla 2010 15:23
zobrazené: 56691

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Nájomca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Podnájomca:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210b
Zmluva o podnájme

Čl. 1

1.1
Podľa nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 01.02.2005 medzi Jánom Vážnym, ako nájomcom a Jurajom Nemcom, ako majiteľom domu a prenajímateľom, má nájomca výlučné právo na užívanie bytu na prvom poschodí so sociálnym zariadením a kuchynskou linkou na Račianskej ulici 85, 852 02 Bratislava (ďalej len „byt“).

Čl. 2

2.1
Byt s príslušenstvom, uvedený v Čl. 1, bez akéhokoľvek ďalšieho zariadenia, nájomca prenajíma týmto od 06.05.2010 do 06.05.2011 podnájomcovi, Miroslavovi Peknému, s písomným súhlasom prenajímateľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto podnájomnej zmluvy.

2.2
Nájomca je povinný byt vypratať a tento predať dňa 06.05.2010 podnájomcovi k užívaniu.

Čl. 3

3.1
Nájomca nesmie po dobu trvania podnájmu byt užívať a rušiť v užívaní podnájomcu.

Čl. 4

4.1
Podnájomca je povinný platiť nájomcovi po dobu trvania podnájmu nájomné vo výške 280,- EUR mesačne, splatné vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na jeho účet č. 12345678/0900 v Slovenskej sporiteľni, a.s., Bratislava.

4.2
Všetky ďalšie poplatky a zálohy naň, spojené s užívaním bytu a prístupových chodieb, vrátane platieb za služby a energiu a záloh týchto platieb, bude platiť podnájomca nájomcovi na základe vyúčtovaní vykonaných prenajímateľom.

Čl. 5

5.1
Podnájomca sa zaväzuje byt riadne užívať, plniť všetky povinnosti spojené s užívaním bytu, hlavne sa riadiť domovým poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a kde sú vymedzené práva a povinnosti nájomcu, resp. podnájomcu.

5.2
Všetky opravy a nevyhnutné úpravy bytu je povinný vykonávať, na svoje náklady, prenajímateľ. To však neplatí, pokiaľ spôsobí akúkoľvek škodu podnájomca. V takom prípade je podnájomca povinný uhradiť potrebnú opravu, či úpravu bytu na vlastné náklady.

5.3
Dojednania uvedené v častiach 5.1 a 5.2 sa vzťahujú tiež na podnájomcom užívané prístupové chodby k bytu.

Čl. 6

6.1
Nájomca má právo vypovedať podnájom iba z predpokladu, že podnájomca nebude plniť dojednania vyplývajúce z tejto zmluvy.

6.2
Podnájomca má právo vypovedať podnájom iba v prípade, ak nebude môcť plniť dojednania vyplývajúce z tejto zmluvy, a to iba z dôvodu zásahu vyššej moci, straty zamestnania, či iných, nimi nezavinených okolností.

Čl. 7

7.1
Výpovedná lehota je v oboch prípadoch 4 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede.

Čl. 8

8.1
Podnájomca sa zoznámil so stavom prenajímaného bytu a v toto stave ho preberá.

8.2
Po skončení nájmu odovzdá podnájomca byt v stave, v akom ho prezval s prihliadnutím k obvyklému opotrebeniu.

Čl. 9

9.1
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rozh.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 96/2016, značka: O000260. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.

9.2
Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Ján Vážny
nájomca
Miroslav Pekný
podnájomca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa