Zmluva o výkone správy domu

Alternatívny názov: Prevod nehnuteľnosti do správy

Popis: Vyberte si vzor zmluvy o výkone správy domu, v ktorej sa správca zaväzuje na výkon správy domu a vlastníci bytov na platbu za tieto služby a ďalšie povinné náležitosti.

vložené: 16.augusta 2010 11:22
zobrazené: 17679

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY DOMU

uzavretá podľa § 8 zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov

medzi

Vlastníkmi:
Ján Vážny
r.č. 123456/7890
vlastník bytu č. 3,
nebytového priestoru v rozsahu 24 m2,
garážového státia (samostatnej garáže)

Miroslav Pekný
r.č. 987654/3210)
vlastník bytu č. 4,
nebytového priestoru v rozsahu 24 m2,
garážového státia (samostatnej garáže)

a
Správcom:
ABC a. s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
DIČ: SK12 345 678
IČ DPH: 1234567890
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
zapísaný v Obchodnom registri oddiel 123/AA vložka číslo 678
zastúpený štatutárnym orgánom: Jurajom Nemcom
I.
Úvodné ustanovenia

Správca ABC a.s. je správcovskou spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I. s predmetom činnosti správa nehnuteľností, zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku bytových domov, budov a zariadení.
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o výkone správy je List vlastníctva č. 123 zo dňa 20.05.2010 vydaný Správou katastra v Bratislave, z ktorého vyplýva vlastnícke právo k bytom, garážovému státiu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom, spoločným priestorom.

II.
Predmet zmluvy

Vlastníci bytového domu v Bratislave – Staré mesto , na ulici Nábrežná číslo 14, súpisné číslo 12, ktorý je podľa Listu vlastníctva č. 123 zo dňa 20.05.2010 vydaného Správou katastra v Bratislave, postavený na pozemku parcelného čísla 9876 a 6543 čísla k.ú. Bratislave – Staré Mesto, poverujú správcu spoločnosť ABC a.s. na zabezpečenie správy domu, zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy, upratovania spoločných častí, zimnej údržby v okolí domu a všetkých služieb súvisiacich s užívaním bytov a spoločných priestorov a garáží.
Vlastníci sa zaväzujú za poskytnuté služby uhrádzať pravidelné mesačné poplatky za správu domu a vykonané služby.
Správca prevezme bytový dom od spoluvlastníkov fyzickým prevzatím na základe spísanej zápisnice, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. V zápisnici sa uvedú odovzdávané podklady týkajúce sa domu a to dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, technický stav domu. (V prípade zmeny správcovskej spoločnosti odovzdanie domu vykoná predchádzajúci správca).

III.
Práva a povinnosti správcu

1.
Správca sa zaväzuje, že:
a. bude vykonávať správu domu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a v súlade s platnou právnou úpravou s odbornou starostlivosťou tak, aby vlastníci bytov, nebytových priestorov a garážových státí mohli nerušene vykonávať svoje vlastnícke práva,
b. správu bude vykonávať v mene vlastníkov a na ich účet,
c. bude pri výkone správy postupovať podľa uznesení vlastníkov bytov prijatých nadpolovičnou väčšinou vlastníkov, alebo dvojtretinovou väčšinou v prípadoch, kde sa to vyžaduje v zákone č. 182/93 Z.z. (väčšie opravy domu).

2.
Za tým účelom správca zabezpečí uzavretie zmlúv:
a. na odvoz domového odpadu,
b. na zabezpečenie opráv výťahu,
c. na odber elektrickej energie na osvetlenie spoločných priestorov,
d. na dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových a dažďových vôd,
e. na upratovanie a čistenie spoločných a garážových priestorov a na výkon zimného čistenia priestorov súvisiacich s domom,
f. na pravidelnú deratizáciu,
g. na čistenie komínov a vodovodných šácht,
h. so spoločnosťou zabezpečujúcou výkon nepretržitej havarijnej služby,
i. na poistenie domu a poistenie voči následkom živelných škôd,
j. na zabezpečenie ďalších služieb, ktorých vykonanie vyplýva z právnych predpisov, alebo na základe uznesenia nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov.

3.
Správca je povinný zabezpečiť periodické plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov najmä:
i. revíziu plynových zariadení,
ii. revíziu komínov,
iii. pravidelnú kontrolu protipožiarnych zariadení v dome a ich prehliadky,
iv. viesť účtovnú evidenciu
v. viesť samostatný účet pre dom so samostatnou evidenciou fondu údržby a opráv a prevádzkového fondu,
vi. pravidelne mesačne informovať vlastníkov bytov o pohybe prostriedkov na účte formou spracovania prehľadu platieb s oddelením príjmov a výdavkov,
vii. správca určí výšku preddavkov za vykonávané služby, poplatky, poistné, odmenu správcu a ďalšie určené a dohodnuté platby, ktoré doručí jednotlivým vlastníkom s príkazom na úhradu.

IV.
Práva a povinnosti vlastníkov bytov

1.
Vlastníci bytov budú uplatňovať svoje práva v súlade s vymedzením práv a povinností v zák. č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2.
Vlastníci uplatňujú svoje práva z účasti na správe domu osobnou účasťou na domových schôdzach vlastníkov, ktoré zvoláva správca domu na podnet zástupcu vlastníkov bytov, na podnet minimálne tretiny vlastníkov alebo z vlastného podnetu.

3.
Vlastníci rozhodujú na schôdzi vlastníkov nadpolovičnou väčšinou hlasov, pričom za každý byt má vlastník jeden hlas. Správca domu zvolá schôdzi vlastníkov v primeranom predstihu najmenej desať dní pred jej konaním a v pozvánke uvedie program schôdze, ktorý sa môže meniť a doplňovať na základe nadpolovičnej väčšiny hlasov vlastníkov. V prípade, že sa na schôdzu nedostaví nadpolovičná väčšina vlastníkov, bude schôdza pokračovať o 60 minút, môže však rozhodnúť len o otázkach, v ktorých sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov všetkých vlastníkov.
Priebeh schôdze zaznamená zástupca správcu domu v zápisnici, v ktorej osobitne uvedie aj výsledok hlasovania k jednotlivým bodom rokovania.
Vlastník môže písomne splnomocniť iného vlastníka na svoje zastupovanie na schôdzi. V plnej moci môže aj uviesť svoj prejav vôle, ako má splnomocnenec hlasovať.

4.
Prehlasovaní vlastníci sa v prípade nesúhlasu s prijatým uznesením môžu obrátiť v lehote 15 dní na príslušný súd so žiadosťou, aby rozhodol o napadnutom uznesení.

5.
Vlastníci bytov si zvolia na schôdzi vlastníkov svojich zástupcov, ktorí ich budú zastupovať vo vzťahu k správcovi domu a budú na neho prenášať požiadavky vlastníkov.

6.
Vlastníci sú povinní uhrádzať preddavky na zabezpečenie výkonu správy, opráv a údržby domu na účet správcu vedenom v Slovenskej sporiteľni a.s., číslo 123456789/0900
a) vo výške 0,50 EUR /m2 podlahovej plochy bytu do fondu opráv a údržby,
b) vo výške 20,- EUR za služby,
c) mesačnú odmenu za výkon správy vo výške 50,- EUR za byt.

V.
Odmena za správu

Vlastníci domu sa dohodli so správcom na mesačnej odmene správcu za výkon správy vo výške 50,- EUR na jeden byt a 10,- EUR za garáž (garážové státie). K tejto sume sa pripočíta DPH.

VI.
Platenie a vyúčtovanie

a)
Vlastník bytu uhradí určený preddavok a odmenu za správu za každý mesiac, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca. Platba sa považuje za uskutočnenú dňom pripísania na účet správcu.

b)
Zmluvné strany sa dohodli na poplatku z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania s platením. V prípadoch hodných osobitného zreteľa najmä prechodnej zlej sociálnej situácie vlastníka môže schôdza vlastníkov na žiadosť dotknutého vlastníka rozhodnúť o odpustení časti alebo celého poplatku z omeškania.

c)
Správca domu vykoná vyúčtovanie preddavkov platieb za predchádzajúci rok do konca mesiaca máj na základe faktúr jednotlivých poskytovateľov dohodnutých služieb.

d)
Vlastník bytu je povinný uhradiť vyčíslený nedoplatok do 15 dní od doručenia vyúčtovania. Vlastník môže v tejto lehote požiadať správcu o vysvetlenie účtovaných položiek vyúčtovania a opravu nesprávne uvedených údajov, ktoré majú vplyv na výsledok vyúčtovania.

e)
Správca sa zaväzuje uhradiť preplatok z vyúčtovania na účet uvedený vlastníkom, alebo na jeho adresu poštovým peňažným poukazom.

VII.
Zodpovednosť za škodu

Správca zodpovedá za škodu na dome, ktorá vznikla zanedbaním dohodnutých povinností vyplývajúcich zo správy domu.
Správca domu nezodpovedá za škody, ktoré vznikli nečinnosťou vlastníkov po jeho oznámení a upozornení na potrebu opráv na dome.
Vlastník bytu zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil svojim konaním na dome alebo na jeho spoločnom zariadení. Škodu je povinný odstrániť uvedením do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo je povinný nahradiť náklady na odstránenie škody zabezpečenej správcom.

VIII.
Oprava a údržba domu

1.
Vlastníci domu súhlasia, aby správca domu vykonal opravy a údržbu z fondu opráv do predpokladaného rozpočtového nákladu do výšky 2 000,- EUR bez súhlasu vlastníkov, ktorí dávajú podpisom tejto zmluvy predchádzajúci súhlas. Náklady na opravu a údržbu, ktorá prevyšuje túto sumu musí správca domu odsúhlasiť s vlastníkmi na schôdzi vlastníkov a na preukázanie nákladov musí vykonať výberové konanie aspoň s troma zhotoviteľmi.

2.
Správca domu vedie fond opravy a údržby, prostriedky ktorého sa nemôžu použiť na financovanie nákladov za iné služby.
Pri použití finančných prostriedkov sa vychádza z plánu opráv a údržby na bežný rok schválený schôdzou vlastníkov. Nepredvídané opravy a údržba domu sa vykonávajú podľa zásad uvedených v bode 1 tohto článku.

IX.
Splnomocnenie pre správcu a zástupcu domu

Vlastníci domu splnomocňujú správcu na všetky právne úkony, ktoré vykonáva správca v mene vlastníkov na zabezpečenie povinností vyplývajúcich z výkonu správy podľa tejto zmluvy v prospech a v mene spoluvlastníkov domu, ktorí budú z týchto úkonov spoločne a nerozdielne zaviazaní.

X.
Prechodné a záverečné ustanovenia

1.
Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu na dobu neurčitú. Výpovedná lehota pre obe strany je 6 mesiacov a začína plynú od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po jej doručení.

2.
Výpoveď vlastníkov je platná za podmienky jej schválenia nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov.

3.
Každá zmena tejto zmluvy sa musí uskutočniť dodatkom k zmluve v písomnej forme odsúhlaseným nadpolovičnou väčšinou vlastníkov.

4.
Pri ukončení zmluvy výpoveďou je správca domu povinný odovzdať vlastníkom všetky doklady súvisiace so správou domu, ako aj všetky účtovné doklady.

5.
Vyúčtovanie preddavkov za služby je povinný vykonať do konca mája nasledujúceho roka, ak zmluva bola ukončená do konca kalendárneho roka a do 30 dní od ukončenia zmluvy výpoveďou v priebehu kalendárneho roka.

6.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

7.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení. Správca domu zabezpečí vyhotovenie kópie zmluvy pre všetkých vlastníkov bytov.

8.
Zmluvné strany vyhlasujú, že porozumeli obsahu tejto zmluvy, s jej ustanoveniami súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.

9.
Zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania zmluvnými stranami, pričom na strane vlastníkov bytov sa vyžaduje jej podpísanie aspoň dvoch tretín vlastníkov bytov. Zmluva nadobúda účinnosť dňa 01.09.2010.

V Bratislave 10.08.2010

Ján Vážny
vlastník
Miroslav Pekný
vlastník

ABC a.s.
Juraj Nemec
Správca zastúpený štatutárnym orgánom

Poznámky:
1. Prílohou zmluvy o výkone správy má byť list vlastníctva, z ktorého vyplynie vlastnícky vzťah k jednotlivým bytom. Dôležité je to najmä z dôvodu identifikácie vlastníka pri manželoch, lebo byt môže byť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ale môže byť aj vo vlastníctve jednotlivého manžela.
2. Pokiaľ však byt patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, musia zmluvu o výkone správy podpísať obaja manželia.
3. Zmluvné strany si môžu v zmluve o výkone správy dohodnúť aj zmluvnú pokutu za neplnenie povinností správcu domu.
4. Správca domu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením povinností zo zmluvy, zodpovednosti sa môže zbaviť preukázaním, že vynaložil náležitú odbornú starostlivosť na zabezpečenie povinností vyplývajúcich zo správy domu.
5. V zmluve by sa mala upraviť aj otázka, či správca vykoná nevyhnutné opravy, najmä v prípade havarijného stavu, z vlastných prostriedkov a do akej výšky, ak sa prechodne nenachádzajú na účte vlastníkov bytov, alebo či opravy vykoná len z prostriedkov vlastníkov bytov.
Ak bude správca prechodne financovať opravy z vlastných prostriedkov, musí sa v zmluve vyjadriť, do akej lehoty sú vlastníci povinní finančné prostriedky doplniť. Dohodnúť sa môže aj úrok z omeškania, ako by išlo o pôžičku.
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa