Žaloba o zrušenie podielového spoluvlastníctva

Alternatívny názov: Žaloba o pridelení nehnuteľnosti jednému spoluvlastníkovi a vyplatenie druhého.

Popis: Vyberte si vzor žaloby, kde má súd rozhodnúť, že spoločnú nehnuteľnosť dostane do vlastníctva jeden zo spoluvlastníkov s tým, že druhého vyplatí a tým sa zruší podielové spoluvlastníctvo.

vložené 23.apríla 2010 12:36 | zobrazené: 20 917x | stiahnuté: 1 227x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o zrušenie podielového spoluvlastníctva

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žalovaný:

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

Žaloba o zrušenie podielového spoluvlastníctva

Súdny poplatok vo výške 133,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o


Čl. 1

1.1

Odporcovia sú podielovými spoluvlastníkmi pozemku č. parc. 123 a na ňom postaveného poschodového domu č. 12 na Račianskej ulici v Bratislave, a to jednou polovicou, zapísaných na Katastrálnom úrade Bratislava, Správa katastra Bratislava, na LV č. 33 pre katastrálne územie Bratislava – Rača. V dome sú dve bytové jednotky, jedna na prvom poschodí a jedna na prízemí, avšak so spoločnou kuchyňou a kúpeľnou, ďalej pivnica a úžitková povala.

1.2

Podľa znaleckého posudku č. 232/25 T O8 súdneho znalca Ing. Juraja Nemca, Mýtna 8, 842 01 Bratislava, zo dňa 01.03.2010, je hodnota nehnuteľnosti, uvedených vyššie, 40 000,- EUR.

Čl. 2

2.1

Spoločné užívanie nehnuteľnosti medzi nami vedie k nezhodám. O zrušenie a vysporiadanie spoluvlastníctva sa nemôžeme dohodnúť. Reálne rozdelenie nehnuteľnosti, vzhľadom k nerovnomerne rozloženému pozemku a spoločným priestorom, nie je možné. Ja môžem dom využiť o mnoho lepšie, nakoľko mám tri deti a ďalej s nami žije i moja imobilná matka. Žalovaný má iba družku a obaja sú bezdetní.

Čl. 3

3.1

Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Podielové spoluvlastníctvo odporcov k pozemku č. parc. 123 a na ňom postavenému poschodovému domu č. 12 na Račianskej ulici v Bratislave, zapísanému na Katastrálnom úrade Bratislava, Správa katastra Bratislava, na LV č. 33 pre katastrálne územie Bratislava – Rača, sa ruší.
Dom s pozemkom sa týmto prikazuje do výlučného vlastníctva žalobcu. Žalobca je povinný zaplatiť žalovanému čiastku 20 000,- EUR do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady na konanie do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:

Výsluch účastníkov
Výpis z katastra nehnuteľností Katastrálneho úradu Bratislava, Správa katastra Bratislava, na LV č. 33 KÚ Bratislava – Rača
Znalecký posudok Ing. Juraja Nemca zo dňa 01.03.2010
Kópia kúpnej zmluvy zo dňa 01.04.2006

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o zrušenie podielového spoluvlastníctva
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 412 037

Dnes: 1 770

Počet zobrazených vzorov: 19 696 804

Počet stiahnutých vzorov: 1 490 059