Zmluva na stavebný dozor

Alternatívny názov: Zmluva stavebného dozoru

Popis: Ponúkame vám vzor zmluvy na stavebný dozor, v ktorej sa stavebník a stavebný dozor dohodnú na základných ustanoveniach týkajúcich sa vykonania stavebného dozoru.

vložené 17.septembra 2010 15:27 | zobrazené: 18 321x | stiahnuté: 1 951x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva na stavebný dozor

Zmluva na stavebný dozor

Stavebník:

ABC, s.r.o.
Romanova 15
896 66 Bratislava
IČO: 112 33 666
Zastúpená: Ing. Peter Pekný
(ďalej len stavebník)

Stavebný dozor:

XYZ, s.r.o.
Nábrežná 59
889 89 Bratislava
Zastúpená: Ing. Ján Mladý
(ďalej len stavebný dozor)

Predmet zmluvy

Stavebník a stavebný dozor sa dohodli na výkone stavebného dozoru na stavbe rodinného domu po vydaní stavebného povolenia.

I.

Stavebný dozor sleduje odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt a vhodnosť ich použitia, odborné ukladanie strojov a zariadení a vedenie stavebného denníka.

II.

Pri výstavbe je nutné prizvať stavebný dozor k nasledovným etapám :
- po ukončení výkopov
- pred zabetónovaním základovej dosky
- pred zabetónovaním stužujúcich pásov a po uložení výstuže pásov a prekladov
- pred zabetónovaním všetkých železobetónových konštrukcií – pred zakrytím výstuže
- pred zabetónovaním stropov / monolitických, montovaných/
- pred demontážou debnenia stropov, schodísk a prekladov
- po montáži krovu

O kontrole hore uvedených etáp stavby stavebný dozor vykoná zápis do stavebného denníka, ktorý je povinný založiť a viesť stavebník.

III.

Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii (týkajúce sa hlavne statiky) je povinný investor bezodkladne nahlásiť stavebnému dozoru. Stavebný dozor sa zaväzuje zabezpečiť odborné vedenie uskutočňovania stavby , radiť investorovi vo výklade stavebných projektov a dohliadať na dodržanie podmienok určených v stavebnom povolení. Nezodpovedá však za kvalitu vykonanej práce ani investorom samotným a ani jeho dodávateľov.

IV.

Stavebník však spravidla nedokáže vykonať sám vlastnými silami všetky činnosti, potrebné na zhotovenie jednoduchej stavby. Máloktorý stavebník má oprávnenie na vykonávanie činností, týkajúcich sa vyhradených technických zariadení, t. j. zariadení elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích. Na vykonávanie týchto činností je potrebné oprávnenie podľa osobitných predpisov (napr. vyhláška č. 718/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov), a preto ich stavebník zabezpečuje u oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. Riadenie vykonávania týchto činností zabezpečuje stavbyvedúci zhotoviteľa, nie stavebný dozor stavebníka. Stavebný dozor nevykonáva dozornú, kontrolnú činnosť pri uskutočňovaní týchto špeciálnych prác.

V.

Stavebný dozor v žiadnom prípade nemôže prevziať zodpovednosť za nedodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu v projekte pre stavebné povolenie. Za chyby diela (projektu pre stavebné povolenie) zodpovedá zhotoviteľ diela ( projektant), nie stavebný dozor.

V Bratislave, dňa 10.mája 2010

......................
stavebník

......................
stavebný dozor

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva na stavebný dozor
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 078 748

Dnes: 2 970

Počet zobrazených vzorov: 19 529 391

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 682