Výpoveď nájomnej zmluvy

Ponúkame vzor výpovede nájomnej zmluvy zo strany nájomcu, ktorou sa tak ukončuje prenájom bytu medzi prenajímateľom a nájomcom.

Vložené: 13.augusta 2010 12:44
Zobrazené: 251589x
Stiahnuté: 11838x

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Ponúkame vzor žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Obvodný úrad od žiadateľa z dôvodu majetkových pomerov jeho rodiny a detí.

Vložené: 6.augusta 2010 15:42
Zobrazené: 112236x
Stiahnuté: 6165x

Ukončenie nájomnej zmluvy s vyrovnaním oboch strán

Nájdite si vzor ukončenia nájomnej zmluvy, v ktorej sa nájomca a prenajímateľ dohodnú na vzájomnom vyrovnaní záväzkov a ukončení nájomného vzťahu.

Vložené: 16.júna 2010 15:36
Zobrazené: 33070x
Stiahnuté: 2638x

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy

Ponúkame vzor žiadosti nájomcu pre prenajímateľa o predĺženie nájomnej zmluvy, v ktorej bol nájom na dobu určitú.

Vložené: 26.júla 2010 15:28
Zobrazené: 23605x
Stiahnuté: 1050x

Vypovedanie zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve BD

Ponúkame vám vzor vypovedania zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve bytového družstva z dôvodu neplatenia nájomného.

Vložené: 11.augusta 2010 11:17
Zobrazené: 19507x
Stiahnuté: 1224x

Žaloba o zaplatenie dlžného nájomného

Ponúkame vzor žaloby, kde sa žalobca ako prenajímateľ domáha zaplatenia dlžného nájomného zo strany žalovaného ako nájomcu.

Vložené: 26.apríla 2010 12:00
Zobrazené: 13105x
Stiahnuté: 594x

Žaloba na určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu

Vyberte si vzor žaloby, ktorú podáva nájomca na prenajímateľa z dôvodu, že mu neoprávnene doručil výpoveď z nájmu, hoci neporušil podmienky nájomnej zmluvy.

Vložené: 26.apríla 2010 13:12
Zobrazené: 7865x
Stiahnuté: 529x

Žaloba o zrušení práva spoločného nájmu bytu po rozvode manželov

Ponúkame vzor návrhu na súd, aby po rozvode manželov zanikol spoločný nájom bytu a výlučným nájomcom sa stala žalobkyňa - manželka.

Vložené: 26.apríla 2010 15:43
Zobrazené: 7572x
Stiahnuté: 582x

Neplatná výpoveď z nájmu bytu

Vyberte si vzor odvolania v prípade, že prenajímateľ spísal neplatnú výpoveď z nájmu bytu pre nájomcu, pretože uviedol nesprávne a nepravdivé dôvody ukončenia nájmu.

Vložené: 3.novembra 2010 09:21
Zobrazené: 6209x
Stiahnuté: 339x

Žaloba o zrušenie práva spoločného nájmu bytu

Nájdite si vzor žaloby, kde žalobca žiada, aby súd zrušil nájom pre jeho spolubývajúceho, pretože svojím správaním porušuje dohodu o spoločnom nájme.

Vložené: 26.apríla 2010 15:03
Zobrazené: 4019x
Stiahnuté: 377x

Žaloba o vypratanie služobného bytu po rozvode manželov

Ponúkame vzor žaloby, ktorú žalobca podá na súd, aby sa jeho bývalá manželka po rozvode vysťahovala zo služobného bytu, ktorý je pridelený jemu.

Vložené: 27.apríla 2010 14:42
Zobrazené: 3525x
Stiahnuté: 273x

Žaloba o splnenie dohody o výmene bytov

Vyberte si vzor žaloby, kde žalobca požaduje dodržanie dohody o výmene bytov, na ktorej sa obe strany dohodli, pretože žalovaný túto dohodu odmieta dodržať bez udania dôvodu.

Vložené: 27.apríla 2010 15:30
Zobrazené: 2952x
Stiahnuté: 317x

Žaloba o stanovenie povinnosti prenajímateľa dať súhlas s výmenou bytu

Nájdite si vzor žaloby, ktorá určuje prenajímateľovi povinnosť vydať súhlas s výmenou bytu nájomcovi, ktorý uzatvoril takúto zmluvu o výmene s iným nájomcom v rovnakom dome.

Vložené: 27.apríla 2010 13:57
Zobrazené: 2702x
Stiahnuté: 302x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa