Zmluva o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku a nehnuteľnosti

Alternatívny názov: Dohoda o zrušení spoluvlastníctva a vysporiadanie spoluvlastníkov

Popis: Vzor zmluvy, kde sa dvaja spoluvlastníci dohodnú na zrušení podielového spoluvlastníctva na pozemok a nehnuteľnosti a vysporiadanie formou rozdelenia.

vložené 23.apríla 2010 10:45 | zobrazené: 44 644x | stiahnuté: 3 170x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku a nehnuteľnosti

Zmluva o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku a nehnuteľnosti
(podľa § 141 ods. 1 Občianskeho zákonníka)

Spoluvlastníci:

1. Ján Vážny
nar. 19. 8. 1961 a

manželka Mária Vážna, rod. Malá
nar. 29.12. 1962
obidvaja bytom Nábrežná 14
841 01 Bratislava

2. Miroslav Pekný
nar. 20. 3. 1959 a

manželka Zuzana Pekná, rod. Pekárová
nar. 10. 9. 1959
obidvaja bytom Prievozská 25
852 02 Bratislava

uzavreli túto dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

I.

1.

Účastníci sú spoluvlastníkmi pozemku, parcely č. 1161 vo výmere 10 000 m a na ňom postavených dvoch chát, každá vo výmere 16 m2. Chaty pozostávajú z prízemia a podkrovia a sú bez elektrického pripojenia aj bez prívodu vody z obce.
Pozemok s nehnuteľnosťami sa nachádza v katastrálnom území Vyšná Šebastová, zapísanej na liste vlastníctva č. 73 Katastrálneho úradu v Prešove. Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce.

II.

2.

Od nadobudnutia uvedenej parcely do vlastníctva na základe kúpnej zmluvy z 3. mája 2001, registrovanej na Notárskom úrade v Prešove pod sp. zn. R I 483/01, ju účastníci užívajú v rozdelenom stave. Dohodli sa preto zrušiť spoluvlastníctvo k tomuto pozemku a nehnuteľnostiam a vysporiadať sa podľa stavu, v akom sa doteraz užívali. Za tým účelom Ing. Peter Novotný vyhotovil geometrický plán č. 85081 zo dňa 24. 02.2010, overený Katastrálnym úradom v Prešove.

III.

3.

Účastníci zrušujú spoluvlastníctvo k označenej parcele a nehnuteľnostiam a vzájomne sa vysporiadajú tak, ako je to vyznačené na pripojenom geometrickom pláne, t. j. že:

1. Ján Vážny a manželka Mária Vážna sa stávajú bezpodielovými spoluvlastníkmi novovytvorenej parcely č. 4071/1 vo výmere 5 000 m a chaty na tomto pozemku vo výmere 16 m2.

2. Miroslav Pekný a manželka Zuzana Pekná sa stávajú bezpodielovými spoluvlastníkmi novovytvorenej parcely č. 4071/2 vo výmere 5 000 m a chaty na tomto pozemku vo výmere 16 m2

IV.

4.

Účastníci si navzájom nič nedoplácajú.

V.

5.

Hodnota vysporiadanej parcely je 0,4218 €/m t. j. 4 248 € a hodnota jednej chaty je 3 300 € , celkom teda ide o hodnotu 10 848 €.

VI.

6.

Účastníci súhlasia, aby Katastrálny úrad v Prešove na základe tejto dohody zapísal vklad vlastníckeho práva.

VII.

7.

Na dôkaz toho, že účastníci si dohodu prečítali, s jej obsahom bez akýchkoľvek výhrad súhlasia, ju vlastnoručne v siedmich vyhotoveniach podpísali.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
spoluvlastník

Miroslav Pekný
spoluvlastník

Mária Vážna
spoluvlastník

Zuzana Pekná
spoluvlastník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku a nehnuteľnosti
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 30 808 672

Dnes: 498

Počet zobrazených vzorov: 18 735 884

Počet stiahnutých vzorov: 1 487 519