Ukončenie nájomnej zmluvy s vyrovnaním oboch strán

Alternatívny názov: Skončenie nájomnej zmluvy

Popis: Nájdite si vzor ukončenia nájomnej zmluvy, v ktorej sa nájomca a prenajímateľ dohodnú na vzájomnom vyrovnaní záväzkov a ukončení nájomného vzťahu.

vložené: 16.júna 2010 15:36
zobrazené: 33070

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Prenajímateľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890
Nájomca:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č.: 987654/3210
Ukončenie nájomnej zmluvy s vyrovnaním oboch strán

Čl. 1

1.1
Na základe nájomnej zmluvy zo dňa 01.01.2008 je nájomca nájomníkom bytu v osobnom vlastníctve prenajímateľa bytu č. 2 na prvom poschodí panelového bytu na adrese Račianska 12, 832 01 Bratislava.

Čl. 2

2.1
Prenajímateľ i nájomca sa dohodli, že nájom skončí ku dňu 15.04.2010, k rovnakému dňu bude predmetný byt i prenechaný prenajímateľovi podľa podmienok nájomnej zmluvy a budú vysporiadané všetky záväzky vrátane kaucie nájomného.

Čl. 3

3.1
Prenajímateľ obdržal vypočítanie záloh za vyššie uvedený byt 20.05.2010. Tým sa môže s nájomníkom vyrovnať za poskytované služby.

3.2
Nájomca podľa nájomnej zmluvy zaplatil kauciu 250,- EUR. Nájomca raz žiadal o strhnutie peňazí z kaucie, pri finančnej tiesni. Tým z kaucie zostalo nájomníkovi 150,- EUR.

3.3
Nedoplatok na zálohách predstavuje sumu 95,- EUR, týmto túto čiastku strhávam zo zostatku kaucie nájomcu.

3.4
Prenajímateľ týmto vracia čiastku vo výške 55,- EUR v deň podpisu tejto zmluvy. Čo tiež potvrdzujú svojimi podpismi.

Čl.4

4.1
Prenajímateľ a nájomca týmto prehlasujú, že po predaní zostávajúcej kaucie nemajú voči sebe žiadne záväzky ani povinnosti.

4.2
Táto zmluva je vytvorená v dvoch kópiách, pričom po jednej obdrží každý zo zúčastnených strán.

4.3
Nižšie podpísaný účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že s jej obsahom súhlasia, je im zrozumiteľný a zmluva nie je spísaná v tiesni či za inak nevýhodných podmienok.

4.4
Proti podpisu tejto zmluvy sa nedá žiadnym spôsobom odvolať, alebo dovolávať akéhokoľvek práva.

4.5
Na dôkaz tohto vyššie popísaného prehlásenia ako nájomca, tak i prenajímateľ potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 10.06.2010

Ján Vážny
prenajímateľ
Miroslav Pekný
nájomca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa