Preberací protokol k novostavbe

Alternatívny názov: Odovzdanie novostavby majiteľovi

Popis: Vyberte si vzor preberacieho protokolu k novostavbe, kde sa obe strany, kupujúci aj predávajúci, oboznámia so stavom predmetu a tento predávajúci odovzdáva a kupujúci preberá na základe kúpnej zmluvy.

vložené: 8.júla 2010 09:09
zobrazené: 38948

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Preberací protokol k novostavbe

prevádzanej na základe kúpnej zmluvy zo dňa 10.02.2010
medzi nižšie uvedenými účastníkmi

Predávajúci:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

ďalej len ako „predávajúci“
Kupujúci:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

ďalej len ako „kupujúci“
1.
Strana predávajúceho týmto protokolom fyzicky predáva predmetnú nehnuteľnosť strane kupujúceho.

2.
Strana kupujúceho prehlasuje, že je so stavom nehnuteľnosti - novostavby plne oboznámená a predmetnú nehnuteľnosť v neporušenom a novom stave prijíma.

3.
Tento protokol je vystavený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom dostane každá strana.

V Bratislave, dňa 01.07.2010

Ján Vážny
predávajúci
Miroslav Pekný
kupujúci

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa