Výpoveď nájomnej zmluvy

Alternatívny názov: Ukončenie nájmu bytu výpoveďou

Popis: Ponúkame vzor výpovede nájomnej zmluvy zo strany nájomcu, ktorou sa tak ukončuje prenájom bytu medzi prenajímateľom a nájomcom.

vložené: 13.augusta 2010 12:44
zobrazené: 251589

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Výpoveď nájomnej zmluvy

Nájomca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
(ďalej len ,,nájomca“)

a
Prenajímateľ:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
(ďalej len ,,prenajímateľ“)
Výpoveď nájomnej zmluvy a nájmu bytu v dome č. 7 na Mýtnej ulici v Bratislave

Na základe nájomnej zmluvy zo dňa 25.08.2009 mám na dobu neurčitú prenajatý a užívam byt 3 + kk bez príslušenstva na prvom poschodí domu č. 7 na Mýtnej ulici v Bratislave.

Nájom uvedeného bytu týmto vypovedám v trojmesačnej lehote, ktorá začne plynúť dňom 15.08.2010. Nájom sa tak skončí ku dňu 15.11.2010.

V Bratislave, dňa 10.08.2010

Ján Vážny
nájomca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Chcete ukončiť nájom bytu, no neviete ako? V prvom rade je potrebné podať výpoveď nájomnej zmluvy. Výpoveď nájomnej zmluvy sa podáva písomne prenajímateľovi bytu s určením presného dátumu, ku ktorému výpoveď dávate. Výpoveď nájomnej zmluvy sa riadi pravidlom trojmesačnej lehoty ? teda pravidla, podľa ktorého oznamujete prenajímateľovi váš zámer tri mesiace dopredu, aby si mohol nájsť nového nájomcu. Výpoveď nájomnej zmluvy je písomnosť, ktorá si nevyžaduje dlhú ani náročnú prípravu a vďaka nášmu vzoru si ľahko a rýchlo napíšete vlastnú.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa