Plná moc na zastupovanie pri uzavretí kúpnej zmluvy spisovanej notárskym zápisom

Alternatívny názov: Splnomocnenie na uzatvorenie kúpnej zmluvy notárom

Popis: Vzor plnej moci, kde splnomocniteľ poveruje splnomocnenca na zastupovanie pri uzatvorení kúpnej zmluvy notárskym zápisom pri predaji nehnuteľnosti

vložené 23.apríla 2010 11:12 | zobrazené: 53 484x | stiahnuté: 2 917x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Plná moc na zastupovanie pri uzavretí kúpnej zmluvy spisovanej notárskym zápisom

Plná moc

Ja, dolu podpísaný Ján Vážny, nar. 15.07.1945, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, dôchodca, r.č. 123456/7890

s p l n o m o c ň u j e m

svoju dcéru Máriu Vážnu, nar. 01.02.1987, bytom so mnou, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, r. č. 987654/3210, aby ma zastupovala pri prevode nehnuteľností, a to rekreačnej chaty č. p. 22 na parcele č. parc. 34, stavebnej parcely č. parc. 36 a záhrady č. parc. 38, kôlne a oplatenia (chata a pozemky sú zapísané na Katastrálnom úrade Bratislava, Správa katastra Bratislava na liste vlastníctva č. 343 pre katastrálne územie Bratislava – Dúbravka) z môjho výlučného vlastníctva do vlastníctva pani Zuzany Peknej,
nar. 02.01.1956, bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, za kúpnu cenu 1 000,- EUR, najmä pri uzatvorení kúpnej zmluvy pred notárom, pri konaní a rokovaní pred katastrálnym úradom a v nadväzujúcom daňovom konaní pre daňovým úradom.

Moje záujmy a záujmy zástupkyne nie sú v rozpore.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
splnomocniteľ

Splnomocnenie v celom rozsahu prijímam.

Mária Vážna
splnomocnenec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Plná moc na zastupovanie pri uzavretí kúpnej zmluvy spisovanej notárskym zápisom
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 074 357

Dnes: 1 347

Počet zobrazených vzorov: 19 526 489

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 674