Dohoda o skončení nájmu s dohodou o vyrovnaní

Alternatívny názov: Skončenie prenájmu bytu a vyrovnanie, ak úpravy bytu financoval nájomca.

Popis: Nájdite si vzor dohody, kde sa nájomca a prenajímateľ dohodnú na skončení nájmu bytu, s tým, že prenajímateľ zaplatí nájomcovi sumu za úpravy realizované v byte. Skončenie nájmu a Dohoda o vyrovnaní.

vložené: 19.apríla 2010 16:59
zobrazené: 30340

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Prenajímateľ: Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Nájomca: Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č 987654/3210

Dohoda o skončení nájmu s dohodou o vyrovnaní

Čl. 1

1.1
Týmto sa ukončuje, dohodou zmluvných strán, prenájom bytu č. 12 na Račianskej ulici 89 v Bratislave ku dňu 25.04.2010, založený nájomnou zmluvou zo dňa 01.02.2008 medzi nájomcom a prenajímateľom.

Čl. 2

2.1
Nájomca sa zaväzuje vypratať svoje veci z prenajatého bytu a tento predať prenajímateľovi dňa 26.04.2010.

2.2
Nájomca je súčasne povinný, vzhľadom k ukončeniu nájomnej zmluvy, odhlásiť si trvalé bydlisko, z vyššie uvedeného bytu, do 25.05.2010.

Čl. 3

3.1
Nájomca predá prenajímateľovi prenajatý byt a ten ho prevezme v stave, v akom sa v súčasnej dobe po úpravách vykonaných nájomcom nachádza.

3.2
Prenajímateľ vyplatí pri predaní bytu nájomcovi čiastku 800,- EUR (slovom osemsto Eur) ako náhradu za zhodnotenie predaných priestorov.

Čl. 4

4.1
O predaní prenajatého bytu spíšu účastníci tejto dohody preberací protokol, v ktorom hlavne prenajímateľ potvrdí riadne prevzatie predmetu nájmu.

Čl. 5

5.1
Po splnení povinností stanovených touto dohodou budú jej účastníci úplne vyrovnaní a nebudú mať voči sebe žiadne záväzky súvisiace s nájomným vzťahom, ktorý bol touto dohodou ukončený.

V Bratislave, dňa 15.04.2010.

Ján Vážny
prenajímateľ
Miroslav Pekný
nájomca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Nájomný vzťah sa uzatvára na základe nájomnej zmluvy. Ako každá zmluva, aj nájomná sa dá samozrejme vypovedať, a to z rôznych dôvodov. Jedným z nich môže byť aj spoločná dohoda o vypovedaní nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom. V prípade, že boli v rámci nehnuteľnosti uskutočnené a realizované nejaké zmeny, či už je to byt alebo dom, môže prísť k dohode o vyrovnaní. V nej sa strany dohodnú, že náklady na tieto úpravy preplatí prenajímateľ nájomcovi a tým nebude mať voči nemu žiadne záväzky vyplývajúce z nájomnej zmluvy.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa