Zmluva o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti

Alternatívny názov: Zrušenie podielu a vyplatenie spoluvlastníka nehnuteľnosti

Popis: Ponúkame vzor zmluvy o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníka, v ktorej sa ruší podiel jedného zo spoluvlastníctva a zároveň mu tento podiel bude vyplatený od druhého spoluvlastníka nehnuteľnosti.

vložené: 28.júla 2010 08:52
zobrazené: 18520

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Účastníci:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Zmluva o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti

Čl. 1

1.1
Účastníci sú podielovými spoluvlastníkmi pozemku č. parc. 123 a na ňom vystavaného poschodového domu č. p. 12 na Mýtnej ulici 7, 842 01 Bratislava, a to jednou polovicou, zapísaných na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava, na LV č. 12 pre obec a katastrálne územie Bratislava I. Staré Mesto. V dome sú 2 rovnaké bytové jednotky, jedna na prvom poschodí a jedna na prízemí, pivnica a úžitkový podkrovný priestor.

Čl. 2

2.1
Podpisom tejto zmluvy sa spoluvlastníctvo k hore uvedeným nehnuteľnostiam ruší s tým, že výlučným vlastníkom sa stáva Ján Vážny.

2.2
Ján Vážny sa zaväzuje vyplatiť spoluvlastnícky podiel Miroslavovi Peknému. Hodnota nehnuteľnosti, na základe znaleckého posudku č. 123/12 A A1 súdneho znalca Ing. Juraja Nemca, Račianska 85, 832 02 Bratislava, zo dňa 01.06.2010, je 40 000,- EUR. Hodnota podielu tak predstavuje sumu 20 000,- EUR.

Čl. 3

3.1
Po splnení podmienok uvedených v Čl. 2 nebudú mať účastníci tejto zmluvy voči sebe žiadne ďalšie záväzky vzhľadom k zaniknutému spoluvlastníctvu k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam.

Čl. 4

4.1
Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa 10.07.2010

Ján Vážny
spoluvlastník
Miroslav Pekný
spoluvlastník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa