Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Alternatívny názov: Požiadavka o nájomný byt

Popis: Ponúkame vzor žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Obvodný úrad od žiadateľa z dôvodu majetkových pomerov jeho rodiny a detí.

vložené: 6.augusta 2010 15:42
zobrazené: 112236

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ján Vážny, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, r.č. 123456/7890

Obvodný úrad Bratislava
Staromestská 6
814 40 Bratislava

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Dolupodpísaný
Dátum a miesto narodenia:
Rodinný stav:
Štátna príslušnosť:
Trvalý pobyt:

Telefónne č.
Ján Vážny
11.02.1975, Bratislava

ženatý
SR
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
123456789
žiadam o pridelenie nájomného bytu – 3 izbového.

Manželka:
Dátum a miesto narodenia:
Rodinný stav:
Štátna príslušnosť:
Trvalý pobyt:
Mária Vážna, rodená Nemcová
18.06.1978, Bratislava

vydatá
SR
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
Deti:
Dávid Vážny, nar. 25.02.2007, Bratislava
Lucia Vážna, nar. 14.12.2009, Bratislava
V Bratislave, dňa 01.08.2010

Ján Vážny
žiadateľ

K žiadosti prikladám:
1/ čestné vyhlásenia o našich majetkových pomeroch (z ktorých je zrejmý vlastnícky alebo
nájomný vzťah k bytu),
2/ potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere
3/ doklad o výške mesačných príjmov všetkých osôb uvedených v žiadosti (okrem
nezaopatrených detí) za predchádzajúci kalendárny rok
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa