Vypovedanie zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve BD

Alternatívny názov: Zrušenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory

Popis: Ponúkame vám vzor vypovedania zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve bytového družstva z dôvodu neplatenia nájomného.

vložené: 11.augusta 2010 11:17
zobrazené: 19507

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Vypovedanie zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve BD

Bytové družstvo Petržalka, sídlo: Budatínska 1, 851 05 Bratislava 5

IČO: 156 22 663 12
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave 5, oddiel: Dr, vložka číslo: 1589

Nájomca NP: Peter Krátky
Dolnozemská 1
851 05 Bratislava 5

V Bratislave dňa 11.augusta 2010

Vec: Vypovedanie zmluvy o nájme nebytových priestorov

Zmluvou o nájme nebytových priestorov zo dňa 1. januára 2008 Vám boli prenechané do nájmu nebytové priestory na Starohájskej ul. č. 23 v Bratislave za účelom zriadenia skladových priestorov. Nájom bol dohodnutý na dobu určitú - 4 roky so začiatkom od 1. januára 2008 do 1.januára 2012.

Podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 116/1990 Zb.“) a uzavretej zmluvy o nájme nebytových priestorov

vypovedáme

nájomnú zmluvu, ktorou Vám boli označené nebytové priestory prenechané na užívanie.

Odôvodnenie:
Podľa citovaného ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. je postačujúcim výpovedným dôvodom skutočnosť, že nájomca viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom. Podľa účtovnej evidencie dlhujete na nájomnom a službách spojených s nájmom sumu vo výške 800,-EUR, slovom: osemsto eur, čo je neuhradené nájomné a cena služieb spojených s nájmom za obdobie od 1. marca. 2010 do 1.júna 2010, t. j. za čas dlhší ako jeden mesiac. Na základe vyššie uvedeného je preto daný dôvod na vypovedanie nájomnej zmluvy.
Podľa zmluvy o nájme a § 12 zákona č. 116/1990 Zb. je výpovedná lehota tri mesiace, ktorá začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, t. j. od 1.septembra 2010 do 31. novembra 2010.

Ku dňu skončenia nájmu žiadame Váš dlh v sume 800 EUR vyrovnať a uvoľnené predmetné nebytové priestory zápisnične odovzdať p. Ing. Danielovi Škorcovi.
....................
Mgr.Peter Kollár
predseda predstavenstva......................
Ján Kolesár
podpredseda predstavenstva

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa