Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru

Alternatívny názov: Rozviazanie pracovného pomeru

Popis: Ponúkame praktický vzor, na základe ktorého sa spisuje Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

vložené: 13.augusta 2010 11:27
zobrazené: 16660

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru

Zamestnávateľ:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Miroslav Pekný, konateľ

a
Zamestnanec:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

uzatvárajú túto
dohodu o rozviazaní pracovného pomeru

Ján Vážny pracuje od 01.06.1995 v spoločnosti ABC a.s. ako strážnik areálu na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy.
Dňom 31.08.2010 skončí tento pracovný pomer dohodou.

Tento pracovný pomer bude rozviazaný na žiadosť zamestnanca z dôvodu zmeny jeho bydliska.

Táto dohoda bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden z nich prevzal zamestnanec a druhý zamestnávateľ.

V Bratislave, dňa 10.08.2010

Ján Vážny
zamestnanec
Miroslav Pekný, ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa