Pracovná zmluva

Alternatívny názov: Pracovná zmluva medzi zamestnancom a zamestnávateľom

Popis: Ponúkame vzor pracovnej zmluvy medzi zamestnancom a zamestnávateľom, kde sú uvedené všetky podmienky, práva a povinnosti oboch strán.

vložené 28.júna 2010 10:34 | zobrazené: 145 257x | stiahnuté: 19 839x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Pracovná zmluva

Zamestnávateľ:

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 123456789

a

Zamestnanec:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r. č. 123456/7890

uzatvárajú túto

Pracovnú zmluvu

1.

Dňa 1. júla 2010 nastupuje Ján Vážny do pracovného pomeru vo firme ABC, a.s. v Bratislave, Prievozská 25, 852 02 Bratislava ako vedúci údržby.

2.

Pracovný pomer sa dojednáva na dobu neurčitú. Skúšobná doba sa dojednáva na tri mesiace.

3.

Mzda vo výške 620,- EUR mesačne bude zamestnancovi vyplácaná na mieste práce vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade žiadosti o vyplácanie vo forme záloh bude vždy 4. deň v mesiaci vyplatená záloha a najneskôr 19. deň v mesiaci potom doplatok.

4.

Práva a povinnosti spojené s výkonom práce vrátane mzdových podmienok boli zamestnancovi oznámené pre uzatvorením pracovnej zmluvy.

5.

K povinnostiam zamestnávateľa v súvislosti s touto pracovnou zmluvou patrí hlavne prideľovanie úloh podľa pracovnej zmluvy, vyplácanie mzdy za vykonanú prácu, vytváranie podmienok pre plnenie pracovných úloh a dodržiavanie ostatných podmienok stanovených právnymi predpismi.

6.

Medzi povinnosti zamestnanca v súvislosti s touto pracovnou zmluvou patrí hlavne vykonávanie pridelených pracovných úloh osobne podľa pokynov zamestnávateľa v priebehu týždennej pracovnej doby a dodržiavanie povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru.

7.

Nárok na dovolenku zamestnanca sa riadi ustanovením § 103 Zákonníka Práce.
Výpovedné doby upravujú ustanovenia § 62 Zákonníka Práce.
Stanovenie týždennej pracovnej doby a jej rozvrhnutie upravujú ustanovenia § 85, § 86 až § 87, § 90, § 93 ZP.

8.

Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce a ďalšími pracovnoprávnymi predpismi.

9.

Táto zmluva bola spísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno prevzal zamestnávateľ a druhé zamestnanec.

V Bratislave, dňa 20.06.2010

Ján Vážny
zamestnanec

ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Pracovná zmluva
Hore

Pracovná zmluva predstavuje jeden z najčastejšie používaných pracovno-právnych dokumentov. Pracovná zmluva sa uzatvára medzi zamestnávateľom a zamestnancom a upravuje ich práva a povinnosti. V pracovnej zmluve sú tiež uvedené a dohodnuté všetky podmienky, na základe ktorých dochádza k vykonávaniu pracovnej činnosti, ku ktorej je daná pracovná zmluva uzatvorená. Zamestnanec by si mal pred podpisom pracovnú zmluvu poriadne preštudovať a v prípade akýchkoľvek nejasností by sa mal zamestnávateľa spýtať na ich objasnenie. Svojim podpisom totiž potvrdzuje, že sú mu všetky podmienky uvedené v pracovnej zmluve jasné, a že s nimi súhlasí.

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 078 675

Dnes: 2 897

Počet zobrazených vzorov: 19 529 345

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 682