Pracovná zmluva

Alternatívny názov: Pracovná zmluva medzi zamestnancom a zamestnávateľom

Popis: Ponúkame vzor pracovnej zmluvy medzi zamestnancom a zamestnávateľom, kde sú uvedené všetky podmienky, práva a povinnosti oboch strán.

vložené: 28.júna 2010 10:34
zobrazené: 145624

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zamestnávateľ:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 123456789

a
Zamestnanec:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r. č. 123456/7890
uzatvárajú túto

Pracovnú zmluvu

1.
Dňa 1. júla 2010 nastupuje Ján Vážny do pracovného pomeru vo firme ABC, a.s. v Bratislave, Prievozská 25, 852 02 Bratislava ako vedúci údržby.

2.
Pracovný pomer sa dojednáva na dobu neurčitú. Skúšobná doba sa dojednáva na tri mesiace.

3.
Mzda vo výške 620,- EUR mesačne bude zamestnancovi vyplácaná na mieste práce vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade žiadosti o vyplácanie vo forme záloh bude vždy 4. deň v mesiaci vyplatená záloha a najneskôr 19. deň v mesiaci potom doplatok.

4.
Práva a povinnosti spojené s výkonom práce vrátane mzdových podmienok boli zamestnancovi oznámené pre uzatvorením pracovnej zmluvy.

5.
K povinnostiam zamestnávateľa v súvislosti s touto pracovnou zmluvou patrí hlavne prideľovanie úloh podľa pracovnej zmluvy, vyplácanie mzdy za vykonanú prácu, vytváranie podmienok pre plnenie pracovných úloh a dodržiavanie ostatných podmienok stanovených právnymi predpismi.


6.
Medzi povinnosti zamestnanca v súvislosti s touto pracovnou zmluvou patrí hlavne vykonávanie pridelených pracovných úloh osobne podľa pokynov zamestnávateľa v priebehu týždennej pracovnej doby a dodržiavanie povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru.

7.
Nárok na dovolenku zamestnanca sa riadi ustanovením § 103 Zákonníka Práce.
Výpovedné doby upravujú ustanovenia § 62 Zákonníka Práce.
Stanovenie týždennej pracovnej doby a jej rozvrhnutie upravujú ustanovenia § 85, § 86 až § 87, § 90, § 93 ZP.

8.
Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce a ďalšími pracovnoprávnymi predpismi.

9.
Táto zmluva bola spísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno prevzal zamestnávateľ a druhé zamestnanec.

V Bratislave, dňa 20.06.2010


Ján Vážny
zamestnanec
ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Pracovná zmluva predstavuje jeden z najčastejšie používaných pracovno-právnych dokumentov. Pracovná zmluva sa uzatvára medzi zamestnávateľom a zamestnancom a upravuje ich práva a povinnosti. V pracovnej zmluve sú tiež uvedené a dohodnuté všetky podmienky, na základe ktorých dochádza k vykonávaniu pracovnej činnosti, ku ktorej je daná pracovná zmluva uzatvorená. Zamestnanec by si mal pred podpisom pracovnú zmluvu poriadne preštudovať a v prípade akýchkoľvek nejasností by sa mal zamestnávateľa spýtať na ich objasnenie. Svojim podpisom totiž potvrdzuje, že sú mu všetky podmienky uvedené v pracovnej zmluve jasné, a že s nimi súhlasí.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa