Kúpna zmluva

Alternatívny názov: Kúpno-predajná zmluva

Popis: Základná obchodná zmluva o kúpe a predaji medzi predávajúcim a kupujúcim - Kúpna zmluva a jej vzor pre Vaše potreby.

vložené: 18.júna 2010 15:16
zobrazené: 313379

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:

predávajúci:
bytom:
rodné číslo:
dátum narodenia:
Ing. Jana Tavarová
Púchovská 12, 821 05 Bratislava
123456/7890
12. 03. 1960
štátna občianka SR

(ďalej len „predávajúca“)

a
kupujúci:
bytom:
rodné číslo:
dátum narodenia:
Michal Bukovský
Nová 85, 811 03 Bratislava
123456/2589
12. 08. 1958
štátny občan SR

(ďalej len „kupujúci“ a spolu s predávajúcou ďalej len „zmluvné strany“)
Článok l

Predmet zmluvy

1)
Predmetom zmluvy je prevod:
– vlastníctva garážového boxu č. 223 nachádzajúceho sa na 1. poschodí stavby súpisné číslo 2583 postavenej na parcele číslo 1669/26 na ulici Baltská v k. ú. Podunajské Biskupice,
– spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve garážového objektu o veľkosti 1/253.

2)
Nehnuteľnosti uvedené v ods. 1 sú zapísané na liste vlastníctva č. 1301 pre obec Bratislava, mestská časť Podunajské Biskupice, k. ú. Podunajské Biskupice, Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Bratislava II (ďalej len „nehnuteľnosti“).

3)
Nehnuteľnosti uvedené v ods. 1 sú vo výlučnom vlastníctve predávajúcej.

Článok II

Popis a rozloha garážového boxu

Prevádzaný garážový box č. 223 pozostáva z jednej miestnosti. Vlastníctvo nebytového priestoru je ohraničené vstupnými dverami. Súčasťou garážového boxu je jeho vnútorné vybavenie, elektrická zásuvka na 220 V. Celková výmera podlahovej plochy garážového boxu je 15,86 m2.

Článok III

Určenie a popis spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva

1)
S vlastníctvom garáže je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva.

2)
Spoločnými časťami sú: základy, strecha, obvodové múry, priečelie vchodu, schodištia, chodby, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

3)
Spoločnými zariadeniami sú: bleskozvod, rozvodňa, sklad, vodovodné, teplovodné, kanalizačné a elektrické prípojky, požiarny vodovod, vjazdy, hala a vstup.

4)
Príslušenstvom objektu je kanalizačná a vodovodná šachta.

5)
Predávajúca prevádza na kupujúceho spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach objektu a príslušenstve, ktorého veľkosť je 1/253.

Článok IV

Technický stav garáže a objektu

1)
Predávajúca vyhlasuje, že jej nie sú známe také vady a poškodenia garážového boxu, jeho vybavenie, spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva objektu, na ktoré by mala kupujúceho osobitne upozorniť.

2)
Kupujúci vyhlasuje, že pred uzatvorením zmluvy sa oboznámil so stavom garážového boxu, jeho vybavením, so stavom spoločných častí, spoločných zariadení, príslušenstva objektu a v tomto stave ho preberá a kupuje.

Článok V

Úprava práv k pozemku

Predmetom tejto kúpy nie je pozemok – parcela číslo 1669/26.

Článok VI

Cena garážového boxu

Predávajúci predáva kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti uvedené v článku l zmluvy za dohodnutú kúpnu cenu 10.000,– EUR, ktorú predávajúca prevzala v hotovosti od kupujúceho pri podpise tejto zmluvy.

Článok VII

Správa objektu

Kupujúci vyhlasuje, že v zmysle ustanovenia § 5 zák. č. 182/1993 Z. z. pristupuje k zmluve o výkone správy a zaväzuje sa prispievať do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti ich spoluvlastníckeho podielu.

Článok VIII.

Nadobudnutie vlastníctva

Zmluvné strany sú si vedomé, že vlastnícke právo k nehnuteľnostiam nadobudne kupujúci až dňom právoplatného rozhodnutia Katastrálneho úradu v Bratislave, Správa katastra Bratislava II o povolení vkladu a že svojimi zmluvnými prejavmi sú viazané.

Článok IX

Osobitné ustanovenia

1)
Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri budú predložené na Katastrálnom úrade v Bratislave Správe katastra Bratislava II.

2)
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu podpisujú.

V Bratislave dňa 11.06.2009

Ing. Jana Tavarová
predávajúca
Michal Bukovský
kupujúci

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Základnou obchodnou zmluvou je kúpno-predajná alebo zjednodušene kúpna zmluva. Od dávnych čias si ľudia najprv vymieňali veci navzájom, potom predávali. Aby sa predišlo následným problémov, začala sa používať zmluva o kúpe ? kúpna zmluva. Na základe nej sa kupujúci aj predávajúci dohodnú na veci, ktorá je predmetom kúpy, na jej cene a iných podmienkach predaja. Každý z nich má potom písomný doklad o uskutočnenej kúpe a v prípade núdze môže svoju kúpnu zmluvu využiť.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa