Dodatok k pracovnej zmluve

Alternatívny názov: Dodatok k pracovnej zmluve u THP

Popis: Predĺženie pracovného pomeru a všetky podobné dodatočné informácie, ktoré nie sú v pracovnej zmluve, obsahuje Dodatok k pracovnej zmluve a jeho vzor.

vložené 27.augusta 2010 14:33 | zobrazené: 112 644x | stiahnuté: 8 335x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dodatok k pracovnej zmluve

Dodatok č.1 k pracovnej zmluve

uzavretý v súlade s ust. § 54 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov medzi:

Zamestnávateľ:

ABC, s.r.o.

Sídlo:

Nábrežná 14, 789 99 Bratislava

IČO:

123 456 789

Zástupca:

Ing. Peter Pekný

a

Zamestnanec:

Ing. Jana Múdra

Trvale bytom:

Námestie hraničiarov, 896 55 Bratislava

R. č.:

1234569/8963


ktorí dňa 27. augusta 2010 uzavreli dodatok č. 1 o zmene pracovnej zmluvy zo dňa 1. januára 2007 s nasledujúcim obsahom:

Čl. I.
Predmet dodatku

1.

Z titulu Pracovnej zmluvy uzavretej medzi vyššie uvedenými zmluvnými stranami dňa 1.1.2007 zamestnanec vykonáva u zamestnávateľa v pracovnom pomere a to v súlade s dohodnutými podmienkami prácu v rámci druhu práce – „technicko-hospodársky pracovník“. Pracovná zmluva zo dňa 1. 1. 2007 bola uzavretá na dobu určitú do 31. 12. 2009. Miesto výkonu práce bolo dohodnuté v sídle zamestnávateľa – Nábrežná 14, 789 99 Bratislava.

2.

Zamestnanec a zamestnávateľ sa vzájomne v súlade s ust. § 54 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov dohodli na nasledovnej zmene pracovnej zmluvy zo dňa 1. 1.2010:
Pracovný pomer dohodnutý v pracovnej zmluve zo dňa 1. 1. 2007 na dobu určitú sa predlžuje na čas do 31.12.2012. Ostatné ustanovenia pracovnej zmluvy zo dňa 1. 1. 2007 znením tohto dodatku č. 1 nedotknuté zostávajú v plnom rozsahu v platnosti a účinnosti.

Čl. II.
Záverečné ustanovenia

1.

Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou pracovnej zmluvy zo dňa 1. 4. 2007 je účinný 1.9.2010.

2.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami, 27.8.2010.

3.

Dodatok č. 1 je vyhotovený vo dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu a to po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

4.

V otázkach týmto dodatkom neupravených sa použijú subsidiárne ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.

Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jeho obsahom a so skutočnosťou, že dodatok č. 1 neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 27.augusta 2010

....................
Ing. Peter Mladý
(zamestnávateľ)

....................
Ing. Jana Múdra
(zamestnanec)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dodatok k pracovnej zmluve
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 079 091

Dnes: 3 313

Počet zobrazených vzorov: 19 529 598

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 684