Dodatok k pracovnej zmluve

Alternatívny názov: Dodatok k pracovnej zmluve u THP

Popis: Predĺženie pracovného pomeru a všetky podobné dodatočné informácie, ktoré nie sú v pracovnej zmluve, obsahuje Dodatok k pracovnej zmluve a jeho vzor.

vložené: 27.augusta 2010 14:33
zobrazené: 113456

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dodatok č.1 k pracovnej zmluve

uzavretý v súlade s ust. § 54 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov medzi:

Zamestnávateľ:
ABC, s.r.o.
Sídlo:
Nábrežná 14, 789 99 Bratislava
IČO:
123 456 789
Zástupca:
Ing. Peter Pekný
a

Zamestnanec:
Ing. Jana Múdra
Trvale bytom:
Námestie hraničiarov, 896 55 Bratislava
R. č.:
1234569/8963

ktorí dňa 27. augusta 2010 uzavreli dodatok č. 1 o zmene pracovnej zmluvy zo dňa 1. januára 2007 s nasledujúcim obsahom:

Čl. I.
Predmet dodatku

1.
Z titulu Pracovnej zmluvy uzavretej medzi vyššie uvedenými zmluvnými stranami dňa 1.1.2007 zamestnanec vykonáva u zamestnávateľa v pracovnom pomere a to v súlade s dohodnutými podmienkami prácu v rámci druhu práce – „technicko-hospodársky pracovník“. Pracovná zmluva zo dňa 1. 1. 2007 bola uzavretá na dobu určitú do 31. 12. 2009. Miesto výkonu práce bolo dohodnuté v sídle zamestnávateľa – Nábrežná 14, 789 99 Bratislava.

2.
Zamestnanec a zamestnávateľ sa vzájomne v súlade s ust. § 54 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov dohodli na nasledovnej zmene pracovnej zmluvy zo dňa 1. 1.2010:
Pracovný pomer dohodnutý v pracovnej zmluve zo dňa 1. 1. 2007 na dobu určitú sa predlžuje na čas do 31.12.2012. Ostatné ustanovenia pracovnej zmluvy zo dňa 1. 1. 2007 znením tohto dodatku č. 1 nedotknuté zostávajú v plnom rozsahu v platnosti a účinnosti.


Čl. II.
Záverečné ustanovenia

1.
Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou pracovnej zmluvy zo dňa 1. 4. 2007 je účinný 1.9.2010.

2.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami, 27.8.2010.

3.
Dodatok č. 1 je vyhotovený vo dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu a to po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

4.
V otázkach týmto dodatkom neupravených sa použijú subsidiárne ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.
Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jeho obsahom a so skutočnosťou, že dodatok č. 1 neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 27.augusta 2010

....................
Ing. Peter Mladý
(zamestnávateľ)
....................
Ing. Jana Múdra
(zamestnanec)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa