Splnomocnenie na používanie motorového vozidla

Alternatívny názov: Plná moc na použitie auta

Popis: Nájdite si vzor plnej moci, v ktorej Vám splnomocniteľ dáva súhlas na používanie svojho motorového vozidla, pričom uvedie podmienky, za akých sa splnomocenstvo dohodlo.

vložené: 3.augusta 2010 12:07
zobrazené: 320879

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Splnomocnenie na používanie motorového vozidla

Ján Vážny, nar. 05.04.1982, r. č. 123456/7890, bytom: Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, číslo OP: SA123456,
ďalej ako „splnomocniteľ“

t ý m t o
s p l n o m o c ň u j e m

Miroslava Pekného, nar. 03.05.1985, r. č. 987654/3210, bytom: Prievozská 25, 852 02 Bratislava, číslo OP KL987654,
ďalej ako „splnomocnenec“

na používanie osobného motorového vozidla VW PASSAT, výrobné číslo podvozku /VIN/ WVWZZZ4CZ6P012345, typ motora BKC 728111, šedá metalíza, dátum prvej evidencie 07.07.2008, evidenčné číslo vozidla BA-123AB, číslo technického preukazu SF 123456 na cesty do všetkých štátov Európskej únie a na území SR.
Plná moc sa vydáva na dobu neurčitú.

V Bratislave, dňa 20.07.2010.

Ján Vážny
splnomocniteľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Splnomocnenie na používanie motorového vozidla je druh plnej moci, ktorý, splnomocniteľ dáva splnomocnencovi súhlas na používanie svojho motorového vozidla. Splnomocnenie na používanie motorového vozidla musí obsahovať identifikačné údaje o oboch stranách, identifikačné údaje motorového vozidla a podmienky, za akých sa splnomocnenie dohodlo. Najmä pri ceste do zahraničia na cudzom aute je nutné mať splnomocnenie so sebou. Ak na otcovom či bratovom aute jazdíte len po slovenských cestách, splnomocnenie na používanie motorového vozidla mať so sebou nemusíte.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa