Splnomocnenie

Alternatívny názov: Plná moc, zastúpenie

Popis: Ponúkame dva vzory splnomocnenia medzi dvoma stranami - splnomocniteľ a splnomocnenec na konkrétnu vec.

vložené: 12.marca 2010 10:48
zobrazené: 576992

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Splnomocnenie

Ja dolu podpísaný/á/:
Ján Vážny
trvalým bydliskom: Nábrežná 25, 841 01 Bratislava
číslo OP: SR 123456
dátum narodenia: 25. 3. 1965
rodné číslo: 123456/2589
týmto splnomocňujem:
Miroslava Pekného
trvalým bydliskom: Prievozská 15, 842 05 Bratislava
číslo OP: SF 987654
dátum narodenia: 2.12.1968
rodné číslo: 987654/3214
k zriadeniu všetkých potrebných právnych úkonov a zmeny v evidencii na Dopravnom inšpektoráte Polície SR (odhláseniu, prihláseniu a iné zmeny vykonané na uvedenom motorovom vozidle) na mojom motorovom vozidle:

druh:
typ:
číslo motora:
číslo karosérie:
ŠPZ:
farba:
osobné vozidlo
Škoda Felicia EFF 613
781.136 M
TMBEFF613X0107950
BA128EA
zelená
V Bratislave dňa 10.03.2010

Ján Vážny
splnomocniteľ

PLNÁ MOC

udelená podľa ustanovenia § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Ja, dolu podpísaný Ján Vážny, bytom Nábrežná 25, 841 01 Bratislava, vlastník bytu č. 4 na Nábrežnej ul. č. 25, 841 01 Bratislava , súpisné číslo 1400 (ďalej len splnomocniteľ ), svojim úradne overeným podpisom

týmto splnomocňujem splnomocnenca:


dátum narodenia:
adresa:
č. OP:
p. Miroslava Pekného
25.3.1965
Nábrežná 25, 841 01 Bratislava
SG 123456
aby ma zastupoval na schôdzi vlastníkov bytového domu Nábrežná ul. 25, 841 01 Bratislava (ďalej len bytového domu ) konanej dňa 10.3.2010 a v mojom mene hlasoval o:

1.


2.


3.

4.
podaní žiadosti na komplexnú obnovu a zateplenie bytového domu formou úveru poskytnutého komerčnou bankou
výbere komisie, ktorá bude zvolená za účelom finálneho výberu komerčnej banky na základe cenových ponúk, v ktorej bude podaná žiadosť
navrhnutých riešeniach ohľadne neplatičov v BD Nábrežná 25
všetkých uzneseniach prerokovaných na schôdzi dňa 10.3.2010
V Bratislave dňa 1.03.2010

Ján Vážny
splnomocniteľ

Splnomocnenec Miroslav Pekný uvedené splnomocnenie prijíma.

Miroslav Pekný
splnomocnenec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Stala sa aj Vám situácia, že ste potrebovali niečo dôležité vybaviť, či už na úrade, súde alebo inej inštitúcii a z vážnych dôvodov ste to nemohli urobiť? Nevedeli ste čo robiť? Pre takého a iné podobné problémy a situácie existuje dokument ako splnomocnenie alebo plná moc. Na jej základe viete poveriť osobu splnomocnenca na všetky potrebné úkony, ktoré vybaví vo Vašom mene vo Váš prospech. Vy ako splnomocniteľ mu dávate na to právo, buď na časový rozsah alebo na vykonanie konkrétnej veci.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa